EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

This summary has been archived and will not be updated. See 'Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek' for an updated information about the subject.

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EHS) č. 1365/75 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení zakládá Evropskou nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound).

Eurofound má přispívat k lepším životním a pracovním podmínkám v zemích. Svou úlohu vykonává v partnerství s vládami, zaměstnavateli, odborovými svazy a orgány a institucemi EU (např. Komise, Parlament, Rada a Evropský hospodářský a sociální výbor).

Hlavní úkoly

Eurofound má tyto hlavní cíle:

 • sledovat trendy a vývoj v oblasti životních a pracovních podmínek, pracovněprávních vztahů a strukturální změny (např. změna v důsledku zavedení nových technologií) v hospodářství EU,
 • poskytovat stanoviska a rady tvůrcům sociální politiky a zúčastněným subjektům v oblasti životních a pracovních podmínek,
 • šířit znalosti a organizovat diskuse a výměny se zástupci občanské společnosti a sociálními partnery.

Činnosti v oblasti výzkumu a komunikace

Základními činnosti nadace Eurofound je především řízení výzkumu a opatření v oblasti informací a komunikace týkající se

 • životních podmínek občanů EU, jako je rovnováha mezi pracovním a osobním životem, veřejné sociální služby a cesty k začlenění do zaměstnání,
 • pracovních podmínek zahrnujících organizaci práce, pracovní dobu, flexibilitu a změny pracovních podmínek v celé EU,
 • pracovněprávních vztahů, zahrnujících průmyslovou změnu a restrukturalizaci společností, účast pracovníků na rozhodování a pracovněprávní vztahy na úrovni EU.

Eurofound podporuje výměnu informací a osvědčených postupů mezi univerzitami, správními orgány a organizacemi hospodářského a sociálního života.

Organizuje kurzy, konference a semináře a podílí se na studiích. Také zpřístupňuje údaje a názory vyplývající z nezávislého a srovnávacího výzkumu vládám, zaměstnavatelům, odborovým svazům a Evropské komisi.

Čtyřletý pracovní program (2013–2016)

Jednou za čtyři roky provádí Eurofound přezkum své strategie a zaměření své práce v pracovním programu.

Pro období 2013 až 2016 byl přijat nový čtyřletý strategický program. Strategickým cílem nadace Eurofound pro tento nový čtyřletý pracovní program je poskytovat vysoce kvalitní, včasné a politicky relevantní znalosti ve čtyřech hlavních oblastech:

 • 1.

  zvyšování účasti na trhu práce a boj s nezaměstnaností

  • vytvářením pracovních míst,
  • zlepšováním fungování trhu práce a
  • podporou integrace;
 • 2.

  zlepšování pracovních podmínek a zajišťování udržitelnosti práce po celou dobu života lidí;

 • 3.

  rozvoj pracovněprávních vztahů s cílem zajistit spravedlivá a produktivní řešení v měnícím se politickém kontextu;

 • 4.

  zvyšování životní úrovně a podpora sociální soudržnosti tváří v tvář hospodářským rozdílům a sociální nerovnosti.

V tomto pracovním programu Eurofound poskytuje fakta a čísla, ukazuje trendy a analyzuje politiky v zemích EU. Byl definován i seznam specifických relevantních témat se specifickými prioritními činnostmi.

Spolupráce

Eurofound spolupracuje se specializovanými akademickými instituty nebo univerzitami v zemích EU a na mezinárodní úrovni. Pracuje též úzce s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Nadace intenzivně spolupracuje i se sociálními partnery na úrovni EU, jako je ETUC (Evropská konfederace odborových svazů) a BUSINESSEUROPE (organizace evropských zaměstnavatelů).

Organizace a fungování

Nadace sídlí v Irsku (Dublin). Má řídící radu, která zastupuje sociální partnery a vnitrostátní vlády všech zemí EU, jakož i Evropskou komisi.

Nadace zřídila též dvě observatoře:

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne pondělí 2. června 1975.

KONTEXT

Nadace byla založena před 40 lety v roce 1975 s tím, aby přispívala k plánování a utváření lepších životních a pracovních podmínek.

AKT

Nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1–4)

Postupné změny a opravy nařízení (EHS) č. 1365/75 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace 11.01.2016

Top