EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropský systém přenosu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET)

ECVET je společný metodický rámec, který usnadňuje získávání a přenos kreditů za výsledky učení z jednoho systému kvalifikací do druhého. Jeho cílem je podporovat nadnárodní mobilitu a přístup k celoživotnímu učení. Nemá nahradit národní systémy kvalifikací, ale má dosáhnout lepší srovnatelnosti a slučitelnosti mezi nimi. ECVET se vztahuje na všechny výsledky, které jednotlivec získá různými způsoby vzdělávání a odborné přípravy a které jsou následně přeneseny, uznány a nashromážděny s ohledem na získání kvalifikace. Tato iniciativa občanům Evropské unie (EU) usnadňuje dosáhnout toho, aby byla v jiné zemi EU uznána jejich odborná příprava, dovednosti a znalosti.

AKT

Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) (Úř. věst. C 155 ze dne 8.7.2009, s. 11-18)

PŘEHLED

Evropská komise definuje evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) jako metodický rámec, který lze používat k popisu kvalifikací vyjádřených v jednotkách výsledků učení s příslušnými body .

ECVET je systém pro shromažďování a přenos jednotek výsledků učení v odborném vzdělávání a přípravě v Evropě. Umožňuje atestaci a zaznamenání výsledků učení získaných v různých kontextech, a to i v jiných zemích a prostřednictvím formálního, informálního nebo neformálního učení. Výsledky učení lze přenést do „domácího“ systému, aby mohly být započteny do získání kvalifikace.

Rozmanitost vnitrostátních systémů, které definují úrovně a obsah kvalifikací, nepodporuje nadnárodní mobilitu učících se. Systém ECVET muže tuto situaci napravit usnadněním mobility mezi studenty po celé Evropě.

Země EU mohou toto doporučení přijmout a systém realizovat. Byly žádány, aby postupně opatření dobrovolně zaváděly s tím, že systém ECVET bude možné využívat od roku 2012.

Systém ECVET se provádí prostřednictvím partnerství a sítí na základě smluv o učení (memoranda o porozumění), které zajistí potřebný rámec pro přenos kreditů. Pokud jde o přenos kreditů, zásady a technické specifikace pro popis kvalifikací vyjádřených v jednotkách výsledků učení s příslušnými body jsou stanoveny v příloze II.

Byla vytvořena evropská síť ECVET zúčastněných subjektů a příslušných institucí, která podporuje ECVET a umožňuje zemím EU výměnu informací a zkušeností. Z této sítě Komise vytvořila skupinu uživatelů ECVET, která přispívá do příručky pro uživatele ECVET a k uplatňování ECVET.

Doplňkovost s dalšími iniciativami pro uznávání a přenos dovedností

ECVET je jednou z mnoha evropských iniciativ, které podporují mobilitu učících se v Evropské unii (EU), jako je například Europass a Evropská charta kvality mobility.

ECVET také doplňuje evropský systém pro přenos a shromažďování kreditů (ECTS) propojením odborného vzdělávání a přípravy s vysokoškolským vzděláváním. Systém ECTS byl vytvořen v roce 1989 a přispěl k transparentnosti a uznávání studijních období strávených v jiných zemích.

Cílem systému ECVET je usnadňovat přenos kreditů za výsledky učení z jednoho systému kvalifikací do druhého. Liší se od evropského rámce kvalifikací (EQF), což je společný referenční rámec. Systém ECVET nemá tyto systémy harmonizovat, ale má zajistit jejich slučitelnost tím, že zajistí propojení mezi stávajícími vnitrostátními systémy pro shromažďování, uznávání a přenos kreditů.

Systém ECVET se nezabývá vzájemným uznáváním odborných kvalifikací, s ohledem na něž příslušná směrnice ukládá zemím EU závazné povinnosti.

Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Společně se systémem ECVET byl představen nový referenční nástroj, který má země EU motivovat k výměně osvědčených postupů v oblasti politik odborného vzdělávání a přípravy. Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy má v této oblasti zlepšit postupy řízení kvality na vnitrostátní úrovni zavedením souboru společných kritérií a ukazatelů.

KLÍČOVÉ POJMY

* Kvalifikace: formální výsledek procesu hodnocení a validace, který je získán poté, co příslušná instituce rozhodla, že dosažené výsledky učení jednotlivce odpovídají daným standardům.

* Jednotka výsledků učení: složka kvalifikace, která je tvořena uceleným souborem znalostí, dovedností a kompetencí, které lze hodnotit a validovat.

* Kreditní body nebo body ECVET: číselné vyjádření celkové váhy výsledků učení v rámci kvalifikace a poměrné váhy jednotek ve vztahu ke kvalifikaci.

Poslední aktualizace 22.09.2015

Top