Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Podpora mnohojazyčnosti v EU

Podpora mnohojazyčnosti v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM(2005) 596 v konečném znění) — Nová rámcová strategie pro mnohojazyčnost

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Sdělení vytyčuje strategii Evropské komise na podporu mnohojazyčnosti v Evropské unii (EU) a navrhuje množství konkrétních akcí.

KLÍČOVÉ BODY

Mnohojazyčností se rozumí jak schopnost jednotlivce používat několik jazyků, tak i soužití různých jazykových společenství v jedné zeměpisné oblasti.

Politika mnohojazyčnosti Komise má tři cíle:

 • podporovat studium jazyků a jazykovou rozmanitost ve společnosti,
 • zasazovat se za zdravé mnohojazyčné hospodářství,
 • zajistit občanům přístup k informacím EU v jejich vlastních jazycích.

Toto sdělení stanoví různé způsoby, jak podporovat studium jazyků a jazykovou rozmanitost, včetně:

 • programů Lingua, Socrates a Leonardo (které jsou nyní součástí programu Erasmus+),
 • twinningových partnerství měst (nyní součást programu Evropa pro občany),
 • finanční podpory sítě univerzit Mercator,
 • výzkumného programu zaměřeného na překonávání jazykových bariér prostřednictvím nových informačních technologií,
 • provádění Evropského ukazatele jazykových kompetencí,
 • aktualizace odborné přípravy učitelů jazyků,
 • studie osvědčených postupů pro výuku jazyků v raném věku,
 • zřízení kateder studií spojených s mnohojazyčností a interkulturalismem na univerzitách a
 • posílení aktivit v oblasti výzkumu v sedmém rámcovém programu pro výzkum (nyní Horizont 2020).

Komise vybízí země EU, aby:

Mnohojazyčné hospodářství

Pokud jde o rozvoj mnohojazyčného hospodářství, Komise navrhuje toto:

 • zabývat se vlivem nedostatečných jazykových znalostí na hospodářství EU,
 • zabývat se možností širšího využití titulků ve filmech a televizních programech za účelem propagace studia jazyků,
 • podporovat meziinstitucionální, mnohojazyčnou databázi terminologie EU (IATE),
 • organizovat univerzitní konference o odborné přípravě překladatelů,
 • zahájit iniciativu ke snadnějšímu využívání multimediálních zdrojů,
 • koordinovat práci výzkumných týmů v oblasti technologií lidské řeči, strojového překladu a slovníkových zdrojů.

Překládání a tlumočení

 • Zvýšené používání strojových překladů podtrhuje význam lidského prvku při poskytování kvalitních překladů a vývojových trendů, mezi které patří například „evropská norma pro překladatelské služby“.
 • Poptávka po kvalifikovaných tlumočnících se zvyšuje, zejména v mezinárodních organizacích. Podporou společenství přistěhovalců při úředních jednáních tlumočníci přispívají k ochraně lidských a demokratických práv.

Mnohojazyčnost a občané EU

Komise má různé mnohojazyčné iniciativy, které pomáhají občanům pochopit, jaká mají práva a jak se jich dotýkají evropské právní předpisy. Komise navrhuje:

 • zajistit, aby všechny útvary uplatňovaly uceleným způsobem politiku mnohojazyčnosti,
 • pokračovat v posilování mnohojazyčnosti na svém internetovém portálu (Europa) a ve svých publikacích,
 • zahájit provoz jazykového portálu na serveru Europa,
 • organizovat semináře o mnohojazyčnosti,
 • i nadále nabízet granty a pomoc s výukou konferenčního tlumočení, pomáhat s vývojem nástrojů dálkového studia a financovat stipendia a studijní pobyty studentů,
 • podporovat kurzy European Master’s zaměřené na konferenční tlumočení a pořádání konferencí,
 • plně se podílet na každoročním mezinárodním setkání o jazykových záležitostech, dokumentaci a publikacích,
 • i nadále poskytovat univerzitám modelové osnovy pro magisterské studium oboru překladatelství,
 • zorganizovat mezinárodní překladatelskou soutěž mezi školami, aby tak propagovala jazykové znalosti a jazykové profese.

Komise ustavila skupinu na vysoké úrovni pro mnohojazyčnost, sestavenou z nezávislých odborníků, která vydala závěrečnou zprávu v roce 2007. Na začátku roku 2008 se konala ministerská konference o mnohojazyčnosti, na které země EU předložily své zprávy o pokroku a rozvíjely plány další spolupráce. Později téhož roku Komise vydala další sdělení navrhující ucelený přístup k mnohojazyčnosti v EU.

KONTEXT

Více informací najdete:

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nová rámcová strategie pro mnohojazyčnost (KOM(2005) 596 v konečném znění, 22.11.2005)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Mnohojazyčnost: přínos pro Evropu i společný závazek (KOM(2008) 566 v konečném znění, 18.9.2008)

Poslední aktualizace 14.11.2016

Top