Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Program celoživotního učení 2007–2013

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Program celoživotního učení 2007–2013

Evropská unie (EU) dosahuje významný počet svých občanů přímo prostřednictvím svých programů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Obecným cílem programu celoživotního učení je přispívat k rozvoji Společenství jako vyspělé znalostní společnosti v souladu s cíli Lisabonské strategie. Prostřednictvím podpory a doplňování opatření prováděných členskými státy se zaměřuje na podporu výměny, spolupráce a mobility mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy v rámci Společenství tak, aby se staly zárukou světové kvality.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Cílem tohoto akčního programu v oblasti celoživotního učení v období 2007–2013 je rozvíjet a podporovat výměnu, spolupráci a mobilitu tak, aby se vzdělávací systémy a systémy odborné přípravy v souladu s cíli Lisabonské strategie staly zárukou světové kvality. Přispívá tedy k rozvoji Společenství jako vyspělé znalostní společnosti s udržitelným hospodářským rozvojem, s větším počtem a vyšší kvalitou pracovních míst a s větší sociální soudržností.

V rámci realizace tohoto obecného cíle program sleduje tyto zvláštní cíle týkající se celoživotního učení v Evropské unii (EU):

 • přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního učení a podporovat vysokou výkonnost, inovace a evropský rozměr v systémech a postupech;
 • podporovat realizaci Evropského prostoru celoživotního učení;
 • napomáhat zvyšování kvality, přitažlivosti a dosažitelnosti příležitostí celoživotního učení;
 • posilovat přínos celoživotního učení k sociální soudržnosti, aktivnímu občanství, mezikulturnímu dialogu, rovnosti žen a mužů a osobnímu naplnění;
 • napomáhat podpoře tvořivosti, konkurenceschopnosti, zaměstnatelnosti a růstu podnikatelského ducha;
 • přispívat k zvýšené účasti lidí všech věkových kategorií na celoživotním učení, a to včetně jedinců se zvláštními potřebami a znevýhodněných skupin;
 • podporovat studium jazyků a jazykovou rozmanitost;
 • podporovat rozvoj prostředků založených na informačních a komunikačních technologiích;
 • posilovat úlohu celoživotního učení při vytváření smyslu pro evropské občanství založeného na evropských hodnotách a při podpoře tolerance a úcty vůči ostatním národům a kulturám;
 • podporovat spolupráci při zajišťování kvality ve všech oblastech vzdělávání a odborné přípravy;
 • podněcovat nejlepší využití výsledků, inovačních výrobků a procesů a vyměňovat si osvědčené postupy, a to za účelem zvýšení kvality.

V tomto ohledu je podmínkou provádění tohoto akčního programu soudržnost a doplňkovost s dalšími politikami EU. Měl by přispět k realizaci horizontálních politik EU prováděním opatření pro studující se zvláštními potřebami a podporou jejich zapojení do hlavního proudu vzdělávání a odborné přípravy. Měl by také podporovat rovnost žen a mužů a také povědomí o kulturní a jazykové rozmanitosti a multikulturalismu jako způsobu boje proti rasismu, předsudkům a xenofobii.

Provádění programu by mělo zajistit soudržnost a doplňkovost s pracovním programem Vzdělávání a odborná příprava 2010, integrovanými hlavními směry pro zaměstnanost a růst v rámci partnerství pro růst a zaměstnanost a dalších politik například v oblasti kultury, mládeže nebo podnikání. Podle příslušné oblasti kompetence je také možné zapojit nebo informovat Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Evropskou nadaci odborného vzdělávání (ETF) a Poradní výbor pro odborné vzdělávání.

Pro dosažení těchto cílů program podporuje následující akce:

 • mobilita osob při celoživotním učení;
 • dvoustranná a mnohostranná partnerství;
 • jednostranné, vnitrostátní nebo mezinárodní projekty, včetně těch, které jsou určené na podporu kvality systémů vzdělávání a odborné přípravy formou předávání inovací na mezinárodní úrovni;
 • mnohostranné sítě;
 • studie a zkoumání politik a systémů v oblasti celoživotního učení a jejich složek;
 • provozní granty na úhradu některých provozních a správních nákladů institucí či sdružení;
 • doprovodná opatření, tj. další iniciativy zaměřené na podporu cílů programu ;
 • přípravné činnosti pro tyto akce;
 • organizace akcí (semináře, konference nebo schůzky), jež mohou usnadnit provádění programu, vykonávat vhodnou informační a publikační činnost a činnost spočívající v šíření získaných poznatků a zvyšování povědomí o programu a rovněž může program sledovat a hodnotit.

Účast v programu je otevřená nejen členským státům, ale také zemím ESVO (Evropského sdružení volného obchodu), které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko a Norsko), Švýcarské konfederaci a kandidátským a potenciálním kandidátským zemím EU západního Balkánu v souladu s pravidly a dohodami o jejich účasti v programech Společenství.

Komise kromě toho může zorganizovat spolupráci s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, jako je Rada Evropy nebo Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (Unesco).

Program zahrnuje tyto příjemce:

 • žáky, studenty, učně a účastníky dalšího vzdělávání;
 • všechny kategorie pedagogických pracovníků;
 • osoby na trhu práce;
 • instituce a organizace poskytující možnosti vzdělávání v souvislosti s programem;
 • osoby a subjekty zodpovědné za systémy a politiky na místní, regionální a celostátní úrovni;
 • podniky, sociální partnery a jejich organizace na všech úrovních, včetně obchodních organizací a obchodních a průmyslových komor;
 • subjekty poskytující poradenské, konzultační a informační služby;
 • sdružení účastníků, učitelů, rodičů;
 • výzkumná střediska a subjekty;
 • neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace.

O řízení programu se dělí Komise a vnitrostátní agentury. Vnitrostátní agentury mohou být v tomto ohledu zodpovědné za výběr určitých typů projektů, mobilitu osob, dvoustranná a mnohostranná partnerství nebo za jednostranné a vnitrostátní projekty.

Komisi s prováděním programu pomáhá řídicí výbor, který je složen ze zástupců členských států EU. Prováděcí opatření musí být přijata podle postupu projednávání ve výboru, v souladu s řídicím postupem. Bez pomoci výboru lze činit pouze rozhodnutí týkající se udělování určitých zvláštních grantů. V kontextu sociálního dialogu na úrovni Společenství a většího zapojování sociálních partnerů do provádění akčního programu se mohou sociální partneři podílet na práci výboru jako pozorovatelé v záležitostech týkajících se odborného vzdělávání a přípravy.

Orientační finanční krytí pro program je po dobu jeho trvání stanoveno na 6,97 miliard EUR. Minimální příděly pro odvětvové programy (viz níže) jsou 13 % pro Comenius, 40 % pro Erasmus, 25 % pro Leonardo da Vinci a 4 % pro Grundtvig.

Komise bude pravidelně sledovat a vyhodnocovat integrovaný program ve spolupráci se členskými státy. Členské státy předloží Komisi zprávy: jednu zprávu o provádění programu nejpozději do 30. června 2010 a druhou zprávu o účincích programu do 30. června 2015.

Komise předloží průběžnou hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění programu nejpozději do 31. března 2011, sdělení o pokračování programu do 31. prosince 2011 a následnou hodnotící zprávu do 31. března 2016.

ODVĚTVOVÉ PROGRAMY

Akční program se dělí na šest podprogramů, z nichž čtyři jsou odvětvové. Všechny jsou strukturovány stejně a zaměřují se na výukové a vzdělávací potřeby všech účastníků a také na instituce a organizace poskytující nebo podporující vzdělávání a přípravu v každém příslušném odvětví. Všechny akce zahrnují mobilitu, jazyky a nové technologie.

Comenius

Program zahrnuje předškolní a školní vzdělávání až po úroveň ukončení vyššího středního vzdělání a instituce a organizace nabízející toto vzdělávání.

Má dva zvláštní cíle:

 • rozvíjet porozumění a pochopení mezi mladými lidmi a pedagogickými pracovníky ohledně rozmanitosti evropských kultur;
 • pomáhat mladým lidem získávat základní životní dovednosti a schopnosti nezbytné pro osobní rozvoj, pro budoucí zaměstnání a pro aktivní evropské občanství.

V tomto kontextu program sleduje tyto operativní cíle:

 • lepší mobilita, zejména z hlediska kvality a objemu;
 • lepší partnerství, zejména z hlediska kvality a objemu, mezi školami v různých členských státech, aby se společných vzdělávacích činností během trvání programu zúčastnily alespoň 3 miliony žáků;
 • podporovat studium cizích jazyků;
 • rozvoj inovačního obsahu, služeb, pedagogik a praxe založených na informačních a komunikačních technologiích;
 • lepší vzdělávání učitelů z hlediska kvality a evropského rozměru;
 • podporovat zlepšování pedagogických přístupů a vedení škol.

Program Comenius může podporovat následující akce:

 • mobilita, například výměna žáků a pracovníků, mobilita škol, vzdělávací kurzy pro učitele atd.;
 • partnerství škol, například „partnerství škol v rámci programu Comenius“, pro společné vzdělávací projekty nebo „regionální partnerství v rámci programu Comenius“ organizací odpovědných za školní vzdělávání za účelem posílení meziregionální spolupráce a zejména spolupráce příhraničních regionů;
 • mnohostranné projekty zaměřené na šíření a podporu osvědčených postupů, výměnu zkušeností nebo vytvoření nových kurzů či obsahu kurzů;
 • mnohostranné sítě zaměřené na rozvoj vzdělávání, šíření osvědčených postupů a inovace, podporu partnerství a projektů a také rozvoj analýzy potřeb;
 • doprovodná opatření.

Akce pro mobilitu a partnerství představují nejméně 80 % rozpočtu programu Comenius.

Erasmus

Program Erasmus je zaměřen na formální vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání a odbornou přípravu na vysokoškolské úrovni bez ohledu na délku příslušného studia nebo kvalifikace a včetně doktorského studia. Na rozdíl od předchozích programů odborné vzdělávání a odborná příprava na vysokoškolské úrovni nyní spadá pod program Erasmus, a ne pod program Leonardo da Vinci.

Má dva zvláštní cíle:

Proto program sleduje operativní cíle, které mají zlepšovat, posilovat a rozvíjet:

 • mobilitu (včetně kvality) zapojením 3 milionů osob do roku 2012;
 • objem spolupráce (včetně kvality) mezi vysokoškolskými institucemi a mezi vysokoškolskými institucemi a podniky;
 • průhlednost a slučitelnost získaných kvalifikací;
 • inovační postupy a jejich přenos mezi zeměmi;
 • inovační obsah, služby, pedagogické postupy a praxi založené na informačních a komunikačních technologiích.

Program Erasmus může podporovat následující akce:

 • mobilita studentů (studium, odborná příprava, stáže), pedagogických pracovníků, jiných pracovníků vysokoškolských institucí a zaměstnanců podniků za účelem odborné přípravy nebo výuky, intenzivní programy Erasmus pořádané na mnohostranném základě a také podpora domácích a hostitelských institucí pro zajištění kvality opatření pro mobilitu. Akce mobility představují nejméně 80 % rozpočtu tohoto programu;
 • mnohostranné projekty zaměřené na inovace, pokusy a výměnu osvědčených postupů;
 • mnohostranné sítě, například „tematické sítě v rámci programu Erasmus“ provozované asociacemi vysokoškolských institucí a představující oblast jednoho vědního oboru nebo oblast napříč vědními obory;
 • doprovodná opatření.

Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci je zaměřen na odborné vzdělávání a odbornou přípravu na jiné než vysokoškolské úrovni.

Toto jsou jeho zvláštní cíle:

 • podporovat účastníky odborné přípravy v získávání a používání vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce;
 • zvyšovat kvality a inovace;
 • zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání a přípravy a mobility.

Proto program sleduje operativní cíle, které mají rozvíjet a posilovat:

 • mobilitu (včetně kvality) v této oblasti a další odborné přípravy, včetně stáží v podnicích, tak, aby do ukončení programu dosáhl jejich počet na 80 000 za rok;
 • objem spolupráce (včetně kvality) mezi různými aktéry;
 • inovační postupy a jejich předávání mezi zeměmi;
 • průhlednost a uznávání kvalifikací a schopností, včetně kvalifikací a schopností získaných neformálním vzděláváním a informálním učením;
 • studium jazyků;
 • inovační obsah, služby, pedagogiky a praxi založené na informačních a komunikačních technologiích.

Program Leonardo da Vinci může podporovat následující akce:

 • mobilita, včetně její přípravy;
 • partnerství zaměřená na témata společného zájmu;
 • mnohostranné projekty, zejména projekty zaměřené na zdokonalení systémů odborné přípravy, a to zaměřením se na předávání a rozvoj inovací a osvědčených postupů pro přizpůsobení odlišným potřebám v jednotlivých zemích;
 • tematické sítě odborníků a organizací pracujících na konkrétních problémech týkajících se odborného vzdělávání a přípravy;
 • doprovodná opatření.

Akce pro mobilitu a partnerství představují nejméně 60 % rozpočtu tohoto programu.

Grundtvig

Program Grundtvig je zaměřen na všechny formy dalšího vzdělávání.

Jeho cílem je:

 • reagovat na otázku vzdělávání stárnoucí populace v Evropě;
 • pomáhat zajišťovat dospělým osobám cesty ke zdokonalení znalostí a schopností.

Jeho operativní cíle jsou:

 • zvýšit kvalitu a dostupnost mobility tak, aby do ukončení programu bylo podporováno alespoň 7000 osob ročně;
 • zlepšit spolupráci (kvalitu a objem);
 • podporovat a hledat alternativy pro nerovnoprávné a zranitelné osoby, jako jsou starší osoby a osoby, které skončily vzdělávání bez dosažení základní kvalifikace;
 • podporovat rozvoj inovačních postupů a jejich předávání mezi zeměmi;
 • podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, pedagogiky a praxe založených na informačních a komunikačních technologiích;
 • zdokonalit pedagogické přístupy a řízení organizací zabývajících se dalším vzděláváním.

Program Grundtvig může podporovat následující akce:

 • mobilita, včetně náležité přípravy, dohledu a podpory;
 • „studijní partnerství v rámci programu Grundtvig“ zaměřující se na témata společného zájmu;
 • mnohostranné projekty zacílené na zdokonalení systémů dalšího vzdělávání, a to zaměřením se na předávání a rozvoj inovací a osvědčených postupů;
 • „sítě programu Grundtvig“, tematické sítě odborníků a organizací;
 • doprovodná opatření.

Akce pro mobilitu a partnerství představují nejméně 55 % rozpočtu programu Grundtvig.

Průřezový program

Průřezový program je zaměřen zejména na činnosti, které sahají nad rámec odvětvových programů.

Skládá se z těchto čtyř hlavních činností v oblasti celoživotního učení:

 • spolupráce a inovace politik;
 • podpora studia jazyků;
 • rozvoj inovačního obsahu, služeb, pedagogik a postupů na základě informačních a komunikačních technologií;
 • šíření a využívání výsledků akcí podporovaných podle tohoto programu a předchozích programů a výměna osvědčených postupů.

Toto jsou jeho zvláštní cíle:

 • podporovat evropskou spolupráci v oblastech pokrývajících dva či více odvětvových programů;
 • podporovat kvalitu a průhlednost vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy členských států.

Toto jsou jeho operativní cíle:

 • podporovat rozvoj politiky a spolupráci v oblasti celoživotního učení na evropské úrovni, zejména v rámci Lisabonského procesu a pracovního programu Vzdělávání a odborná příprava 2010, jakož i Boloňského a Kodaňského procesu a jejich následovníků;
 • zajistit přísun srovnatelných údajů, statistik a analýz pro podchycení vývoje politiky celoživotního učení, jakož i sledovat pokrok v plnění cílů a úkolů a určovat oblasti, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost;
 • podporovat studium jazyků a jazykovou rozmanitost v členských státech;
 • podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, pedagogik a praxe založených na informačních a komunikačních technologiích;
 • zajistit, aby výsledky programu byly v širokém měřítku náležitě uznávány, demonstrovány a prováděny.

Akce programu platí na hlavní činnosti průřezového programu. Například v rámci hlavní činnosti „spolupráce a inovace politik“ se akce mohou týkat zejména podpory pozorování a analýzy politik a systémů, jako je síť Eurydice, nebo průhlednosti v oblasti kvalifikací a schopností, informací a poradenství o mobilitě pro studijní účely a spolupráce v zajišťování jakosti, jako jsou Euroguidance a národní informační střediska pro akademické uznávání (NARIC), Ploteus nebo iniciativa Europass.

Program Jean Monnet:

Program Jean Monnet se zaměřuje na konkrétní problémy evropské integrace v akademickém světě a na podporu, kterou potřebují instituce a sdružení činné v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na evropské úrovni.

Tento program obsahuje tři hlavní činnosti:

 • akce Jean Monnet, jíž se mohou účastnit i instituce ze třetích zemí, představuje nejméně 16 % rozpočtu tohoto programu;
 • provozní granty pro určené instituce sledující cíle v evropském zájmu. K těmto institucím patří Evropská univerzita, Evropský univerzitní institut ve Florencii, Evropský institut veřejné správy (EIPA) v Maastrichtu, Akademie evropského práva (ERA) v Trevíru, Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání v Middelfartu a Mezinárodní středisko evropského vzdělávání (CIFE) v Nice. Tyto granty představují nejméně 65 % rozpočtu;
 • provozní dotace pro další evropské instituce a sdružení v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, které představují nejméně 19 % rozpočtu.

Toto jsou jeho zvláštní cíle:

 • podněcovat výukové a výzkumné činnosti a reflexi v oblasti studií evropské integrace;
 • podporovat existenci přiměřeného spektra institucí a sdružení zaměřených na otázky související s evropskou integrací a se vzděláváním a odbornou přípravou v evropské perspektivě.

Jeho operativní cíle jsou tedy podněcovat vysokou kvalitu, zvyšovat znalosti a povědomí o evropské integraci a také podporovat evropské instituce zabývající se otázkami evropské integrace a vysoce kvalitní evropské instituce a sdružení.

K akcím patří jednostranné a vnitrostátní projekty, jako jsou katedry Jean Monnet, centra excelence a výukové moduly, nebo podpora pro mladé výzkumné pracovníky a také mnohostranné projekty a sítě.

KONTEXT

Program celoživotního učení 2007–2013 zahrnuje všechny evropské programy v oblasti celoživotního učení. Vychází proto z předchozích programů pro období 2000–2006: Socrates, Leonardo da Vinci, eLearning a akce Jean Monnet.

Jednotný podpůrný program Společenství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy je racionálnější, koherentnější a účinnější. Měl by tedy vést k větší interakci mezi různými oblastmi, lepší viditelnosti, zejména s ohledem na schopnost reagovat na vývoj v této oblasti, a k lepší spolupráci.

Měl by proto přispět k plnění cílů Lisabonské strategie, včetně environmentálního rozměru, a Evropské oblasti vysokoškolského vzdělávání (boloňský proces), zejména cíle v podobě zajistit, aby se vzdělávání a odborná příprava staly do roku 2010 měřítkem pro celý svět, a cíle zaměřovat se na studium cizích jazyků v souladu se závěry Evropské rady na zasedání v Barceloně v roce 2002. Patří také do rámce zvláštních budoucích cílů pro vzdělávací systémy v pracovním programu Vzdělávání a odborná příprava 2010, akčním plánu pro dovednosti a mobilitu a akčním plánu na podporu studia jazyků a jazykové rozmanitosti.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1720/2006/ES

1. 1. 2007–31. 12. 2013

Úř. věst. L 327 ze dne 24. 11. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1357/2008/ES

31. 12. 2008–31. 12. 2013

Úř. věst. L 350 ze dne 30. 12. 2008

See also

 • Další informace najdete na internetových stránkách generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu Evropské komise: Program celoživotního učení (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 29.01.2009

Top