EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mládež v akci (2007–2013)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Erasmus+ – nadnárodní partnerství EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu' for an updated information about the subject.

Mládež v akci (2007–2013)

Program Mládež v akci na období 2007 až 2013 má za cíl rozvíjet a podporovat evropskou spolupráci v oblasti mládeže. Má podněcovat mladé lidi, zejména ty nejvíce znevýhodněné a zdravotně postižené, aby se zapojili do veřejného života, a podporovat jejich iniciativu, podnikavost a kreativitu. Proto program definuje obecné a zvláštní cíle, které se provádějí prostřednictvím pěti akcí.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí program „Mládež v akci“ na období 2007 až 2013 (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Program Mládež v akci na období 2007 až 2013 má navázat na spolupráci a činnost Evropské unie (EU) v rámci akčního programu Mládež (2000–2006) a programu na podporu subjektů činných v oblasti mládeže (2004–2006) a tuto spolupráci a činnost dále posílit. S ohledem na zapojení mladých lidí do společnosti jako aktivních občanů má program posílit jejich pocit sounáležitosti s Evropou. Cílem programu je také přispět ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě v širším smyslu a pomoci mladým lidem vytvořit si smysl pro solidaritu a vzájemné porozumění.

Cíle

Program má pět obecných cílů, které doplňují činnosti EU (odborná příprava, kultura, sport či zaměstnanost) a přispívají k rozvoji politik EU (kulturní rozmanitost, sociální soudržnost, udržitelný rozvoj a antidiskriminace). Každý z těchto obecných cílů je rozdělen do zvláštních cílů.

Obecný cíl podporovat aktivní občanství mladých lidí, který také zahrnuje podporu jejich evropského občanství, je tvořen deseti zvláštními cíli:

 • poskytnout mladým lidem a mládežnickým organizacím příležitost podílet se na rozvoji společnosti a EU;
 • rozvíjet u mladých lidí pocit sounáležitosti s EU;
 • podporovat účast mladých lidí na demokratickém životě Evropy;
 • podporovat mobilitu mladých lidí v Evropě;
 • rozvíjet mezikulturní vzdělávání;
 • propagovat základní hodnoty EU;
 • podporovat iniciativu, podnikavost a tvořivost;
 • umožňovat účast na programu mladým lidem, kteří mají méně příležitostí, včetně zdravotně postižených mladých lidí;
 • zajišťovat, aby při účasti v programu byla dodržována zásada rovnosti mezi muži a ženami a aby při jednotlivých akcích byla podporována rovnost žen a mužů;
 • poskytovat příležitosti pro neformální a informální učení v evropském rozměru a otevírat inovační příležitosti v souvislosti s aktivním občanstvím.

Obecný cíl rozvíjet solidaritu u mladých lidí podporuje toleranci, a tak posiluje sociální soudržnost. Je tvořen dvěma zvláštními cíli:

 • poskytnout mladým lidem příležitost, aby svou osobní angažovanost vyjádřili prostřednictvím dobrovolné činnosti na evropské a mezinárodní úrovni;
 • zapojit mladé lidi do akcí podporujících solidaritu mezi občany EU.

Obecný cíl podporovat vzájemné porozumění mezi mladými lidmi v různých zemích zahrnuje tři zvláštní cíle:

 • rozvíjet výměny a mezikulturní dialog mezi mladými mladými lidmi v EU a v sousedních zemích;
 • přispívat v těchto zemích k rozvoji kvality struktur na podporu mladých lidí a úlohy osob, které se aktivně podílejí na práci s mládeží a na činnosti mládežnických organizací;
 • rozvíjet spolu s dalšími zeměmi projekty tematické spolupráce, do níž budou zapojeni mladí lidé a osoby, které se aktivně podílejí na práci s mládeží a na činnosti mládežnických organizací.

Obecný cíl rozvíjet kvalitu systémů na podporu mládežnických aktivit a schopností organizací občanské společnosti v oblasti mládeže se zaměřuje na tyto oblasti:

 • přispívat k vytváření sítí dotyčných organizací;
 • rozvíjet odbornou přípravu osob, které se aktivně podílejí na práci s mládeží, jakož i spolupráci mezi nimi;
 • podporovat inovaci při rozvoji aktivit pro mladé lidi;
 • zlepšit informovanost mladých lidí a přístup zdravotně postižených mladých lidí k informacím;
 • podporovat dlouhodobé projekty a iniciativy prováděné regionálními a místními subjekty v oblasti mládeže;
 • zjednodušit uznávání získaných dovedností mladých lidí;
 • podporovat výměnu osvědčených postupů.

Obecný cíl podporovat evropskou spolupráci v oblasti mládeže bere v potaz místní a regionální aspekty a je tvořen čtyřmi zvláštními cíli:

 • podporovat výměnu osvědčených postupů a spolupráci mezi správními orgány a politickými činiteli;
 • podporovat strukturovaný dialog mezi politickými činiteli a mladými lidmi;
 • zlepšit znalosti o mládeži a porozumění mládeži;
 • přispívat ke spolupráci mezi různými vnitrostátními a mezinárodními mládežnickými dobrovolnými činnostmi.

Akce

Pět akcí, které program obsahuje, sleduje provádění jeho obecných a zvláštních cílů. Tyto akce podporují menší projekty prosazující aktivní účast mladých lidí, přičemž zajišťují evropskou viditelnost a dopad projektů. Tyto projekty jsou místní, regionální, vnitrostátní nebo mezinárodní, včetně propojení podobných projektů v různých zúčastněných zemích.

Akce „Mládež pro Evropu“ usiluje o posílení výměn mezi mladými lidmi s cílem podpořit jejich mobilitu a upevnit jejich vědomí, že jsou občany Evropy. Důraz je kladen na účast mladých lidí, ať se jedná o účast na projektech zaměřených na rozvoj povědomí o sociální a kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, nebo o posílení účasti v jazykové a mezikulturní oblasti. Tyto výměny jsou založeny na nadnárodních partnerstvích.

Tato akce má také mladé lidi povzbudit, aby přicházeli s vlastními projekty, a proto podporuje jejich iniciativu, podnikavost a kreativitu.

Do této akce spadají také projekty participativní demokracie na podporu občanství a vzájemného porozumění. Podporují zapojení mladých lidí na místní, regionální, vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni a také projekty a aktivity založené na mezinárodních partnerstvích pro výměnu nápadů, zkušeností a osvědčených postupů na evropské úrovni se zaměřením na projekty na místní a regionální úrovni.

Cílem akce „Evropská dobrovolná služba“ je posilovat účast mladých lidí na různých formách dobrovolné činnosti jak uvnitř EU, tak mimo ni s ohledem na rozvoj solidarity a podporu aktivního občanství a vzájemného porozumění mezi mladými lidmi.

Tato akce podporuje:

 • mladé dobrovolníky, kteří se účastní neziskové a neplacené činnosti ve prospěch široké veřejnosti v jiné zemi, než je země jejich bydliště, po dobu od dvou do dvanácti měsíců;
 • projekty dobrovolné služby, které umožňují skupinám mladých lidí podílet se na činnostech pořádaných na místní, regionální, celostátní, evropské nebo mezinárodní úrovni v oblastech, jako je kultura, sport, civilní obrana, životní prostředí a rozvojová pomoc;
 • činnosti, jejichž cílem je vzdělávat a odborně vést mladé dobrovolníky a zajišťovat koordinaci mezi jednotlivými partnery, jakož i iniciativy, které mají za cíl rozvíjet zkušenosti získané mladými lidmi během evropské dobrovolné služby.

Akce pokrývá výdaje dobrovolníka, jeho pojištění, diety a cestovné, jakož i případně další příspěvky pro mladé lidi, kteří mají méně příležitostí.

Země EU a Komise zajišťují, aby byly dodržovány normy kvality, včetně rozměru neformálního vzdělávání (činnosti v zájmu přípravy mladých lidí na personální, mezikulturní a technické úrovni), partnerství a prevence rizik.

Akce „Mládež ve světě“ přispívá k rozvoji vzájemného porozumění mladých lidí a aktivní angažovanosti prostřednictvím přistupování ke světu s otevřenou myslí. Cílem této akce je podporovat projekty pořádané se zeměmi mimo EU, které s EU uzavřely dohody týkající se oblasti mládeže; jedná se například o výměny mladých lidí a osob a organizací, které se aktivně podílejí na práci s mládeží. Podporuje také iniciativy, které posilují vzájemné porozumění mezi mladými lidmi, jejich smysl pro solidaritu a toleranci, jakož i spolupráci v oblasti mládeže a občanské společnosti v těchto zemích.

Program odlišuje projekty organizované se sousedními zeměmi (partnerské země evropské sousedské politiky (EPS), Rusko a země západního Balkánu) od projektů pořádaných s jinými zeměmi mimo EU. Přednost má výměna názorů a osvědčených postupů, rozvoj partnerství a sítí a rozvoj občanské společnosti.

Akce „Systémy na podporu mládeže“ podporuje:

 • subjekty činné na evropské úrovni: nevládní organizace, které sledují cíl obecného evropského zájmu a angažují se v aktivní účasti mladých lidí na veřejném a společenském životě a v provádění činností evropské spolupráce v oblasti mládeže;
 • Evropské fórum mládeže a jeho činnosti při reprezentování mládežnických organizací v EU, jeho funkce jako zdroj informací pro mladé lidi nebo jeho příspěvek k novému rámci spolupráce v oblasti mládeže. Roční zdroje přidělené fóru činí nejméně 2 miliony EUR, i když nejméně 20 % rozpočtu musí být kryto z jiných zdrojů, než jsou zdroje EU;
 • odborná příprava a vytváření sítí osob, které se aktivně podílejí na práci s mládeží, například vedoucí projektů a poradci pro mládež. Tato podpora může například zahrnovat výměnu zkušeností a osvědčených postupů nebo činnosti dlouhotrvajících a kvalitních projektů a partnerství;
 • projekty podporující inovace a kvalitu a také inovační přístupy v této oblasti;
 • informační činnosti určené pro mladé lidi a osoby a organizace, které se aktivně podílejí na práci s mládeží, například ti, kdo zlepšují jejich přístup k důležitým informacím i komunikačním službám. Může se jednat o evropské, vnitrostátní, regionální a místní mládežnické portály nebo opatření, která podporují zapojení mladých lidí do přípravy a šíření srozumitelných, uživatelsky přístupných a cílených informačních produktů a rad;
 • partnerství s regionálními nebo místními subjekty, jejichž financování se zaměřuje na projekty a koordinaci činností;
 • podpora struktur provádějících program: vnitrostátní agentury nebo přidružené subjekty (vnitrostátní koordinátoři, síť Eurodesk, Evropsko-středomořská platforma mládeže, sdružení mladých evropských dobrovolníků atd.);
 • zvyšování hodnoty programu a jeho provádění ze strany Komise prostřednictvím organizace událostí (semináře, kolokvia atd.) nebo informačních akcí.

Akce „Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže“ se zaměřuje na organizaci strukturovaného dialogu mezi různými činiteli v oblasti mládeže, zejména mladými lidmi navzájem, osobami a organizacemi, které se aktivně podílejí na práci s mládeží, a politickými činiteli. Může se jednat o tyto činnosti:

 • podpora spolupráce a výměny nápadů a osvědčených postupů a rozvoj sítí nezbytných pro lepší porozumění a znalost mládeže;
 • organizace konferencí pořádaných předsednictvími EU a Evropského týdne mládeže a podpora cílů v oblasti mládeže prostřednictvím otevřené metody koordinace a Evropského paktu mládeže;
 • spolupráce mezi vnitrostátními a mezinárodními mládežnickými dobrovolnými činnostmi;
 • semináře zaměřené na sociální, kulturní a politické otázky, o které se mladí lidé zajímají;
 • rozvoj politické spolupráce a spolupráce EU s dalšími mezinárodními organizacemi (Rada Evropy, OSN atd.).

Provádění

Program je určen pro neziskové projekty pro mladé lidi, skupiny mladých lidí a osoby a organizace, které se aktivně podílejí na práci s mládeží. V zásadě program je zaměřen na mladé lidi ve věku od 15 do 28 let (za určitých okolností od 13 do 30 let věku).

Program je otevřený zemím EU, zemím Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), kandidátským zemím EU, zemím západního Balkánu, Švýcarsku (s výhradou uzavření dvoustranné dohody) a zemím mimo EU (nebo partnerským zemím), které s EU uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti mládeže. Program je rovněž otevřen spolupráci s mezinárodními organizacemi působícími v oblasti mládeže, zejména s Radou Evropy.

Rozpočet programu na období 2007–2013 je 885 milionů EUR.

Komise a zúčastněné země provádějící program zajistí nezbytné struktury na evropské, vnitrostátní a případně regionální nebo místní úrovni. V tomto ohledu bude Komisi pomáhat řídicí výbor, který je složen ze zástupců zemí EU a kterému předsedá zástupce Komise. Většina prováděcích opatření musí být přijata v souladu s řídicím postupem. Pouze rozhodnutí ohledně udělování malých grantů, které nezahrnují citlivé rozhodování, nebudou přijata podle postupu projednávání ve výboru. Program je řízen hlavně decentralizovaným způsobem nezávislými vnitrostátními agenturami, které musí dodržovat pravidla řádného finančního řízení a podvolit se auditům a finančním kontrolám. Nicméně centralizované projekty řídí Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Kromě toho Komise a zúčastněné země přijmou vhodná opatření, aby podpořily uznávání neformálního a informálního učení mladých lidí (doklady, osvědčení atd.) a zkušeností získaných prostřednictvím tohoto programu.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1719/2006/ES

14. 12. 2006–31. 12. 2013

Úř. věst. L 327 ze dne 24. 11. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1349/2008/ES

25. 12. 2008–31. 12. 2013

Úř. věst. L 348 ze dne 24. 12. 2008

Postupné změny a opravy rozhodnutí č. 1719/2006/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 20. dubna 2011 – Průběžné hodnocení programu „Mládež v akci“ (KOM(2011) 220 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Rozhodnutí Rady 2011/82/EU ze dne 31. ledna 2011 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu „Mládež v akci“ a na akčním programu v oblasti celoživotního učení (2007 až 2013) (Úř. věst. L 32 ze dne 8.2.2011).

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o práci s mládeží (Úř. věst. C 327 ze dne 4.12.2010).

See also

 • Internetové stránky generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu Evropské komise o programu Mládež v akci (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 12.05.2011

Top