EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Systém pro uznávání odborných kvalifikací

Systém pro uznávání odborných kvalifikací

Směrnice vytváří systém uznávání odborných kvalifikací v Evropské unii (EU), který se za určitých podmínek použije i v jiných zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) a ve Švýcarsku. Jejím cílem je pružnější trh práce, další liberalizace služeb, podpora automatického uznávání kvalifikací a zjednodušení správních postupů.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací

PŘEHLED

Směrnice vytváří systém uznávání odborných kvalifikací v Evropské unii (EU), který se za určitých podmínek použije i v jiných zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) a ve Švýcarsku. Jejím cílem je pružnější trh práce, další liberalizace služeb, podpora automatického uznávání kvalifikací a zjednodušení správních postupů.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Směrnice stanoví pravidla pro vzájemné uznávání odborných kvalifikací mezi zeměmi EU, zeměmi EHP, které nejsou členy EU, a Švýcarskem.
 • Zavedla vzájemné hodnocení vnitrostátních profesních pravidel a zajišťování transparentnosti (tj. sledování omezení vstupu do dané profese a analýzu jejich nezbytnosti).
 • Vztahuje se na každého státního příslušníka zemí EU a zemí EHP, které nejsou členy EU, a Švýcarska, který chce vykonávat regulované povolání v jiné zemi, než ve které získal svou odbornou kvalifikaci, buď jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec.
 • Evropská komise vydala interaktivní mapu regulovaných povolání v Evropě. Přístup k některým povoláním nebo právo tato povolání vykonávat jsou podmíněny získáním zvláštní kvalifikace. Názvy některých povolání jsou chráněny, např. autorizovaný inženýr ve Spojeném království (1).
 • Směrnice se nevztahuje na věci, které řeší zvláštní předpisy, například směrnice 2006/43/ES o statutárních auditorech. Dalším příkladem je profese právníků. I když se směrnice 2005/36/ES vztahuje i na jejich kvalifikaci, jsou jejich povolání věnovány i dvě zvláštní směrnice (77/249/EHS a 98/5/ES), které jim usnadňují buď dočasný výkon přeshraničních služeb, nebo trvalý výkon povolání, pokud se trvale usadí v jiné zemi EU.

KLÍČOVÉ BODY

Dočasná mobilita

Pokud odborníci chtějí poskytovat své služby dočasně v jiné zemi EU, mohou tak v zásadě činit na základě svého usazení (tj. práva vykonávat povolání) ve své domovské zemi. Cílová země od nich může požadovat předchozí ohlášení, ale nemusejí procházet procesem uznávání. To ovšem neplatí pro povolání, která mají důsledky pro veřejné zdraví a bezpečnost, u nichž země EU mohou požadovat předchozí uznání kvalifikace.

Trvalé usazení

Směrnice stanovuje tři systémy uznávání kvalifikace:

 • 1.

  Automatické uznávání u profesí, kde jsou minimální požadavky na odbornou přípravu harmonizovány na evropské úrovni: jde o povolání lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, zubních lékařů, veterinárních lékařů, porodních asistentek, farmaceutů a architektů.

 • 2.

  Automatické uznávání u některých povolání: pracovníci v řemeslné výrobě, obchodu a průmyslu mohou požádat o automatické uznání své kvalifikace na základě odborných zkušeností.

 • 3.

  Všeobecný systém pro výše uvedená povolání, která nesplňují podmínky pro režim automatického uznávání, je založený na principu vzájemného uznávání kvalifikací. To samé platí pro ostatní regulovaná povolání, k nimž má přístup každý, kdo je schopen prokázat, že je pro ně plně kvalifikován ve svém domovské zemi. Pokud však orgány hostitelské země zjistí závažné rozdíly mezi odbornou přípravou získanou v zemi původu a přípravou, která je pro stejnou činnost potřebná v jejich zemi, mohou požadovat, aby žadatel podle svého uvážení buď prošel adaptačním obdobím, nebo složil zkoušku způsobilosti.

Evropský profesní průkaz

Tato směrnice byla změněna směrnicí 2013/55/EU (v zemích EU použitelnou od 18. ledna 2016), která vytváří evropský profesní průkaz. Ten umožní občanům získat snadněji a rychleji uznání odborné kvalifikace standardizovaným elektronickým postupem. Průkaz bude založen na používání systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) a bude vydáván formou elektronického osvědčení. V první vlně se evropský profesní průkaz bude vydávat zdravotním sestrám a ošetřovatelům odpovědným za všeobecnou péči, fyzioterapeutům, farmaceutům, horským průvodcům a obchodníkům s nemovitostmi.

Směrnice z roku 2013 také umožňuje všem žadatelům o uznání odborné kvalifikace využívat služby jednotného kontaktního místa.

KDY SMĚRNICE VSTOUPILA V PLATNOST A JAKÉ JE PŘECHODNÉ OBDOBÍ?

Směrnice 2005/36/ES vstoupila v platnost 20. října 2005 a měla být provedena do 20. října 2007. Poslední změny zavedené směrnicí 2013/55/EU vstoupily v platnost 17. ledna 2014 a musí být provedeny do 18. ledna 2016.

KONTEXT

Jak v mnoha zemích EU klesá počet obyvatel v produktivním věku, bude pravděpodobně stoupat poptávka po kvalifikovaných odbornících. Odhaduje se, že do roku 2020 přesáhne 16 milionů pracovních míst. Tato situace vyžaduje, aby v EU existoval rychlý, jednoduchý a spolehlivý způsob uznávání odborných kvalifikací.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o automatickém uznávání.

Po vypuknutí epidemie COVID-19 a zavedení opatření k řešení dopadu této krize Evropská komise přijala: Sdělení Komise Pokyny pro mimořádnou pomoc EU při přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotní péče v souvislosti s krizí COVID-19

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2005/36/ES

20. 10. 2005

20. 10. 2007

Úř. věst. L 255 ze dne 30.9.2005, s. 22-142

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2006/100/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2007

Úř. věst. L 363 ze dne 20. 12. 2006, s. 141-237

Nařízení (ES) č. 1430/2007

26. 12. 2007

-

Úř. věst. L 320 ze dne 6. 12. 2007, s. 3-11

Nařízení (ES) č. 755/2008

21. 8. 2008

-

Úř. věst. L 205 ze dne 1. 8. 2008, s. 10-12

Nařízení (ES) č. 279/2009

27. 4. 2009

-

Úř. věst. L 93 ze dne 7. 4. 2009, s. 11-12

Nařízení (EU) č. 213/2011

24. 3. 2011

-

Úř. věst. L 59 ze dne 4. 3. 2011, s. 4-7

Nařízení (EU) č. 623/2012

1. 8. 2012

-

Úř. věst. L 180 ze dne 12. 7. 2012, s. 9-11

Směrnice 2013/25/EU

1. 7. 2013

1. 7. 2013

Úř. věst. L 158 ze dne 10. 6. 2013, s. 368-375

Směrnice 2013/55/EU

17. 1. 2014

18. 1. 2016

Úř. věst. L 354 ze dne 28. 12. 2013, s. 132-170

Postupné změny a opravy směrnice 2005/36/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Rady 77/249/EHS ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů (Úř. věst. L 78 ze dne 26. 3. 1977, s. 17-18)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace (Úř. věst. L 77 ze dne 14. 3. 1998, s. 36-43)

Rozhodnutí Komise 2007/172/ES ze dne 19. března 2007, kterým se zřizuje skupina koordinátorů pro uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 79 ze dne 20. 3. 2007, s. 38-39)

Poslední aktualizace 08.05.2020(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).

Top