EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropský prostor celoživotního učení

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Evropský prostor celoživotního učení

Pro usnadnění přechodu ke znalostní společnosti podporuje Komise vytvoření strategií a specifických činností pro celoživotní učení, a to s cílem vytvořit evropský prostor celoživotního učení. Tento cíl je zásadní součástí Lisabonské strategie, zejména programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“. Členské státy se zavázaly vytvořit příslušné strategie do roku 2006.

AKT

Communication from the Commission of 21 November 2001 on making a European area of lifelong learning a reality [COM(2001) 678 final – Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise ze dne 21. listopadu 2001 o realizaci evropského prostoru celoživotního učení (COM(2001) 678 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)).

PŘEHLED

Budoucnost Evropy závisí na tom, do jaké míry budou její občané schopni čelit hospodářským a sociálním výzvám. Evropský prostor celoživotního učení umožní občanům usilujícím o učení volně se pohybovat mezi možnostmi učení, pracovními místy, regiony a zeměmi. Celoživotní učení se proto zaměřuje na učení od předškolního vzdělávání po důchod („od kolébky do hrobu“) a zahrnuje všechny formy vzdělávání (formální, informální nebo neformální).

V kontextu strategického cíle stanoveného lisabonskou Evropskou radou v březnu 2000, totiž umožnit Evropské unii (EU), aby se stala nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě, je vůdčí zásadou rámce pro integrovanou politickou spolupráci „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ právě celoživotní učení, a to v koordinaci s příslušnými prvky politik v oblasti mládeže, zaměstnanosti, sociálního začleňování a výzkumu. Nové integrované pokyny přijaté v roce 2005 ve spojení s Lisabonskou strategií také obsahují cíl v podobě celoživotního učení.

Hlavním zaměřením strategií musí být ústřední úloha studujících, důležitost rovných příležitostí, kvalita a význam možností učení. Potom se celoživotní učení stane v Evropě realitou.

Složky strategie v oblasti celoživotního učení

Na setkáních Evropské rady, které následovaly po setkání ve Feiře v roce 2000, bylo zdůrazněno, že je nutné provádět koherentní a komplexní strategie. Členské státy se zavázaly, že takové strategie zavedou do roku 2006.

Toto sdělení stanoví stavební bloky takových strategií s cílem pomoci členským státům a dalším aktérům. Transformace tradičních systémů je prvním krokem k tomu, aby každý měl přístup k celoživotnímu učení. Další stavební bloky byly stanoveny s ohledem na potřebu:

 • rozvíjet partnerství na všech úrovních veřejné správy (vnitrostátní, regionální a místní) a také mezi poskytovateli vzdělávacích služeb (školy, univerzity atd.) a občanskou společností v nejširším smyslu slova (podniky, sociální partneři, místní sdružení atd.);
 • identifikovat potřeby studujícího a trhu práce v kontextu znalostní společnosti (včetně například nových informačních technologií);
 • identifikovat dostatečné zdroje stimulací zvýšených veřejných i soukromých investic a nových investičních modelů;
 • zajistit větší dostupnost učení, zejména zvýšením počtu místních učebních center na pracovišti a usnadněním učení přímo při práci. Zvláštní úsilí je nutné věnovat ve prospěch znevýhodněných osob, včetně zdravotně postižených osob, menšin a společenství na venkově;
 • vytvářet kulturu učení s cílem motivovat (potenciální) studující, zvyšovat míru účasti a ukazovat, že učení je nezbytné u lidí bez rozdílu věku;
 • zavádět mechanismy hodnocení a kontroly kvality. Do začátku roku 2003 měla Komise zavést cenu pro firmy, které investují do celoživotního učení, aby bylo možné oceňovat osvědčené postupy v této oblasti a také na ně upozorňovat.

Priority opatření strategie v oblasti celoživotního učení

Jak toto sdělení zdůraznilo, pro realizaci evropského prostoru celoživotního učení je nezbytné

 • vyhodnotit učení. To znamená vyhodnotit formální diplomy a certifikáty a také neformální a informální učení, aby bylo možné uznávat všechny formy učení. Patří sem zvyšování transparentnosti a koherence vnitrostátních systémů učení, příprava nadnárodních mechanismů pro nashromáždění kvalifikací v roce 2003, definování společného systému pro předkládání kvalifikací (podle inspirace evropským životopisem) do konce roku 2002 a vytvoření diplomů a certifikátů, které patří k evropské odborné přípravě na dobrovolné bázi;
 • zlepšit informační, podpůrné a poradenské služby na evropské úrovni. V roce 2002 měla Komise spustit provoz internetového portálu o příležitostech k učení na evropské úrovni a evropské poradenské fórum na podporu výměny informací;
 • investovat více času do učení. Komise zve Evropskou investiční banku, aby podporovala učení, a to pokud možno vytvářením místních školicích center, požaduje, aby Evropský investiční fond podporoval rizikový kapitál v této oblasti, navrhuje, aby členské státy více využívaly Evropský sociální fond, a zavazuje se, že předloží průzkum daňových pobídek v členských státech;
 • zajistit, aby příležitosti k učení byly pro studující dostupnější. To bude možné vytvářením místních vzdělávacích center a stimulováním učení při práci;
 • zajištěním toho, že každý získá základní dovednosti;
 • podporou výzkumu inovativní pedagogiky pro učitele, instruktory a mediátory a zohledněním rostoucí úlohy informačních a komunikačních technologií.

Komise, Evropský parlament a další evropské instituce, členské státy, země EHP (Evropského hospodářského prostoru), kandidátské země, sociální partneři, nevládní organizace a mezinárodní organizace jsou vyzýváni, aby na cíli rozvíjet celoživotní učení spolupracovali. Sdělení Komise proto navrhuje vytvoření databáze osvědčených postupů, informací a zkušeností v této oblasti a také vytvoření skupiny na vysoké úrovni skládající se ze zástupců ministerstev zodpovědných za celoživotní učení s cílem navázat na koordinaci mezi rozhodovacími úrovněmi (Společenství, vnitrostátní, regionální a místní).

Provádění bude zajištěno pomocí programů, nástrojů, sítí a omezeným počtem indikátorů.

Na setkání Rady v Barceloně v březnu 2002 byl na toto téma představen příspěvek. V roce 2003 Komise vytvořila zprávu o pokroku v členských zemích a na úrovni Společenství v oblasti celoživotního učení. Tehdy bylo rozhodnuto o tom, že na dosavadní výsledky naváže dvouroční zpráva o provádění programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“.

Kontext

Evropská rada na setkání ve Feiře v červnu 2000 požádala Komisi a členské státy o vytvoření koherentní strategie, která by všem Evropanům umožnila získat přístup k celoživotnímu učení. Memorandem o celoživotním učení byla zahájena široká konzultace na evropské úrovni. Toto sdělení je výsledkem této rozpravy, do níž se v letech 2000 a 2001 zapojilo přibližně 12 000 lidí v členských zemích, zemích EHP, kandidátských zemích, institucích Společenství, organizacích sociálních partnerů a nevládních organizacích.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 21. listopadu 2008 – Lepší začlenění celoživotního poradenství do strategií celoživotního učení (Úřední věstník C 319 ze dne 13.12.2008). Toto usnesení klade důraz na nutnost posilovat aktivní provádění politiky v oblasti poradenství v rámci národních strategií v oblasti celoživotního učení. Usnesení stanoví čtyři prioritní oblasti pro celoživotní poradenství, které mají zlepšit:

 • získávání schopnosti celoživotní profesní orientace;
 • přístup k poradenským službám, zejména lidem ze znevýhodněných skupiny;
 • kvalitu poradenských služeb;
 • koordinaci a spolupráci různých aktérů na všech úrovních.

S cílem zlepšit poskytování celoživotního poradenství je nutné zorganizovat výměnu informací o vnitrostátních politikách a postupech a také řádné sledování a hodnocení jejich provádění. Kromě toho je nutné dále podporovat spolupráci na vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni. Proto je možné využívat Program celoživotního učení, evropské strukturální fondy, Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a Evropskou nadaci odborného vzdělávání.

Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (Úřední věstník L 394 ze dne 30.12.2006).

Toto doporučení navrhuje referenční nástroj pro identifikaci klíčových schopností pro celoživotní učení.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení (Úřední věstník L 327 ze dne 24. 11. 2006).

Council Resolution of 27 June 2002 on lifelong learning [Official Journal C 163 of 9.7.2002] (Usnesení Rady ze dne 27. července 2002 o celoživotním učení).

Rada vítá sdělení Komise z listopadu 2001 o „realizaci evropského prostoru celoživotního učení“. Vítá také fakt, že toto sdělení definovalo celoživotní učení jako jednu z vůdčích zásad vzdělávání a odborné přípravy.

Poslední aktualizace: 03.06.2009

Top