Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)' for an updated information about the subject.

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Rady (EHS) č. 337/75 – Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

PŘEHLED

Přibližně 75 milionů osob v Evropské unii nemá žádnou či velmi nízkou odbornou kvalifikaci. U těchto lidí je třikrát větší riziko nezaměstnanosti než u lidí kvalifikovaných.

Evropská unie jim chce pomáhat osvojit si dovednosti potřebné k získání práce, a proto zřídila zvláštní agenturu, která má pomáhat při podpoře tvorby a uplatňování politik v oblasti odborného vzdělávání v zemích EU.

CO JE CÍLEM STŘEDISKA CEDEFOP?

Úkolem Cedefop, Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, je pomáhat Evropské komisi při podpoře odborného vzdělávání a přípravy (OVP) a svými vědeckými a technickými činnostmi přispívat k rozvoji a provádění společné politiky OVP.

Cedefop úzce spolupracuje s Evropskou komisí a zeměmi EU, zaměstnavateli a odbory, jakož i s výzkumnými pracovníky a specialisty. Poskytuje jim aktuální informace o rozvoji v oblasti OVP a podněcuje diskusi tvůrců politik.

KLÍČOVÉ BODY

Jeho hlavními úkoly je

 • připravovat dokumentaci o odborném vzdělávání a přípravě a přispívat k dalšímu rozvoji výzkumu v této oblasti, poskytovat statistické údaje a politické analýzy, které podpoří utváření politiky OVP, a zvyšovat pochopení hodnoty OVP,
 • šířit informace prostřednictvím svých internetových stránek, publikací, studií, konferencí a seminářů,
 • podporovat jednotný přístup k posílení spolupráce EU v rozvoji politik odborného vzdělávání a přípravy,
 • podněcovat diskusi o rozvoji trhu práce a neustále se vyvíjejících potřebách, pokud jde o dovednosti a kvalifikace.

Práce

Čtyři hlavní okruhy:

 • 1.

  analýza politik : středisko má za úkol podávat zprávy o tom, jak země EU postupují při plnění společně odsouhlasených cílů politik OVP, a o jejich financování;

 • 2.

  rozvoj celoživotního učení: středisko sleduje a zkoumá trendy a vývoj politik související s celoživotním učením (tj. učením ve všech etapách života). Poskytuje tvůrcům politik údaje a analýzy a nabízí příležitosti ke sdílení informací a výměně osvědčených postupů ve vzdělávání a odborné přípravě;

 • 3.

  určování potřebných dovedností: středisko analyzuje potenciální nerovnováhy na trhu práce v EU. Také zjišťuje, jaké dovednosti a schopnosti jsou potřebné ve vybraných odvětvích, a hledá společný unijní přístup ke sledování změn v této oblasti;

 • 4.

  pochopení kvalifikací: středisko přispívá k tvorbě společných unijních nástrojů a zásad ve vzdělávání a odborné přípravě, které lidem pomohou získat nové dovednosti a změnit povolání v jakémkoli věku. Středisko například poskytuje informace o nástrojích EU, jako je evropský rámec kvalifikací, evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu a Europass.

Sítě

Cedefop spolupracuje s dvěma hlavními sítěmi:

 • ReferNet je síť, která poskytuje informace o národních systémech vzdělávání a odborné přípravy v zemích EU, na Islandu a v Norsku,
 • Skillsnet spojuje kvalifikované výzkumné pracovníky a další odborníky z celého světa nad řešením otázek zaměřených na metody výzkumu a analýzy nových a rychle se měnících požadavků na znalosti a dovednosti.

KONTEXT

Středisko Cedefop je jednou z decentralizovaných agentur EU. Bylo založeno v roce 1975 v Berlíně, odkud se v roce 1995 přesunulo do Soluně.

V roce 2015 oslavilo středisko čtyřicetileté výročí své činnosti v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v Evropě a dvacetileté výročí svého příchodu do Řecka.

Další informace:

AKT

Nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EHS) č. 337/75

16. 2. 1975

-

Úř. věst. L 39, 13. 2. 1975, s. 1-4

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EHS) č. 1946/93

26. 7. 1993

-

Úř. věst. L 181, 23. 7. 1993, s. 11-12

Nařízení (ES) č. 1131/94

1. 9. 1994

-

Úř. věst. L 127, 19. 5. 1994, s. 1

Nařízení (ES) č. 251/95

1. 3. 1995

-

Úř. věst. L 30, 9. 2. 1995, s. 1-2

Nařízení (ES) č. 354/95

1. 1. 1995

-

Úř. věst. L 41, 23. 2. 1995, s. 1

Nařízení (ES) č. 1655/2003

1. 10. 2003

-

Úř. věst. L 245, 29. 9. 2003, s. 41-43

Nařízení (ES) č. 2051/2004

21. 12. 2004

-

Úř. věst. L 355, 1. 12. 2004, s. 1-3

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o externím hodnocení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (KOM(2008) 356 v konečném znění ze dne 13. 6. 2008)

Poslední aktualizace 30.09.2015

Top