EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Evropský institut pro rovnost žen a mužů má pomáhat orgánům Společenství a zemím EU prosazovat rovnost žen a mužů ve všech politikách Společenství a ve vnitrostátních politikách, jež z nich vycházejí, a bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví. Institut má také zvyšovat informovanost občanů Evropské unie (EU) o tomto tématu.

PŘEHLED

Rovnost mužů a žen je základním právem zakotveným v Lisabonské smlouvě a prioritní politikou Evropské unie (EU). Aby však bylo dosaženo skutečné rovnosti žen a mužů v oblasti profesionálního a soukromého života, je třeba pokročit ještě dále.

V tomto ohledu hraje Evropský institut pro rovnost žen a mužů důležitou roli, protože poskytuje odbornost potřebnou pro přípravu opatření ve prospěch rovnosti žen a mužů v celé EU.

Úkoly institutu

Institut zajišťuje technickou odbornost a pomoc orgánům EU a zemím EU a tím přispívá k:

  • prosazování a posílení rovnosti žen a mužů;
  • začleňování otázek rovnosti žen a mužů do všech politik EU a do vnitrostátních politik, které z nich vycházejí;
  • boji proti diskriminaci na základě pohlaví;
  • zvyšování informovanosti občanů EU, zejména prostřednictvím konferencí a informačních kampaní.

Institut zakládá svou výzkumnou práci na objektivních, spolehlivých a srovnatelných údajích na evropské úrovni. Odpovídá za sběr, analýzu a šíření těchto údajů.

Také analyzuje informace shromážděné v mezinárodních organizacích a nečlenských zemích EU. A konečně přispívá k začlenění zásady rovnosti pohlaví do vnější politiky Společenství.

Institut napomáhá k výměně zkušeností a dialogu mezi všemi dotčenými stranami, zejména sociálními partnery, nevládními organizacemi a výzkumnými středisky.

Provoz

Institut vykonává svou činnost nezávisle a transparentně. Řídí ho správní rada za pomoci ředitelky; dále je mu nápomocen odborný sbor. Institut sídlí ve Vilniusu (Litva).

Spolupracuje zejména s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci a Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 19. ledna 2007.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 9–17)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1922/2006 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace 30.10.2015

Top