Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Zvýšení prosazování právních předpisů EU o vysílání pracovníků

Go to the summaries’ table of contents

Zvýšení prosazování právních předpisů EU o vysílání pracovníků

Cílem směrnice o prosazování (směrnice 2014/67/EU) je zlepšit provádění směrnice o vysílání pracovníků (směrnice 96/71/ES) a její používání v praxi, aby bylo možné zajistit lepší ochranu vysílaných pracovníků a transparentnější a předvídatelnější právní rámec pro pracovníky ve službách.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (nařízení o systému IMI) (Úř. věst. L 159, 28.5.2014)

PŘEHLED

Směrnice 96/71/ES se vztahuje na podniky, které v rámci poskytování nadnárodních služeb vyšlou pracovníka na území jiné země EU, jestliže po dobu vyslání existuje pracovní poměr mezi vysílajícím podnikem a pracovníkem. Vysílaným pracovníkem se rozumí pracovník, který po omezenou dobu vykonává práci na území jiné země EU než země, ve které obvykle pracuje.

Na ochranu sociálních práv vysílaných pracovníků, když společnosti využijí volný pohyb služeb, a pro usnadnění volného pohybu služeb směrnice 96/71/ES obsahuje základní pracovní podmínky, které se musí uplatňovat na vysílané pracovníky v hostitelské zemi. Například:

  • maximální délky pracovní doby a minimální doby odpočinku;
  • minimální délka dovolené za kalendářní rok;
  • minimální mzda, včetně sazeb za přesčasy;
  • ochrana zdraví, bezpečnost a hygiena při práci.

Lepší zamezování a trestání zneužití příslušných právních předpisů

V rámci boje proti zneužívání a obcházení pravidel (např. prostřednictvím tzv. společností P.O. Box) směrnice 2014/67/EU obsahuje seznam skutečností, které mají napomoci posoudit, zda lze konkrétní situace kvalifikovat jako skutečné vyslání (článek 4).

Pro zajištění větší právní jistoty směrnice stanoví seznam vnitrostátních kontrolních opatření, jež jsou považována za odůvodněná a přiměřená a jež je možné použít s cílem sledovat dodržování směrnice 96/71/ES a samotné směrnice o prosazování (článek 9).

Pro zvýšení ochrany práv pracovníků v subdodavatelských řetězcích musí země EU zajistit, aby vysílaní pracovníci ve stavebním odvětví mohli vedle nebo místo zaměstnavatele činit odpovědným příjemce služby, jehož je zaměstnavatel přímým poskytovatelem služby, za neproplacené čisté odměny odpovídající minimální mzdě (článek 12). Místo takových pravidel odpovědnosti mohou členské státy přijmout jiná vhodná donucovací opatření.

Vylepšené zpřístupňování informací

Pro zvýšení povědomí a prohloubení transparentnosti mají země EU povinnost zdarma informovat o pracovních podmínkách a kolektivních smlouvách, které se vztahují na vyslané pracovníky, prostřednictvím oficiální celostátní webové adresy (článek 5). Tyto informace se musí zveřejnit v úředním jazyce či jazycích hostitelské země a v nejvhodnějších jazycích s ohledem na požadavky na jejím trhu práce.

Zvýšená správní spolupráce

Směrnice 2014/67/EU také zahrnuje jasnější pravidla pro zlepšení správní spolupráce mezi vnitrostátními orgány zodpovědnými za sledování dodržování předpisů včetně lhůt pro poskytování informací (článek 6). Při přetrvávání problémů v oblasti výměny informací nebo při trvalém odmítnutí poskytnout informace může být Komise informována prostřednictvím systému IMI. A zde se uplatní nařízení o systému IMI. Systém IMI je mnohojazyčný elektronický nástroj, který celostátním, regionálním a místním orgánům umožňuje komunikovat rychle a snadno se svými protějšky v EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku o právu EU v oblasti vnitřního trhu. Směrnice také zajišťuje to, aby správní sankce a pokuty uložené poskytovatelům služeb za nedodržování příslušných pravidel v jedné zemi EU byly prosazovány a vymáhány i jinde (kapitola VI).

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 96/71/ES

10. 2. 1997

16. 12. 1999

Úř. věst. L 18 ze dne 21. 1. 1997

Směrnice 2014/67/EU

17. 6. 2014

18. 6. 2016

Úř. věst. L 159 ze dne 28. 5. 2014

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES (nařízení o systému IMI) (Úř. věst. L 316, 14.11.2012)

Poslední aktualizace: 09.08.2014

Top