EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zvýšení prosazování právních předpisů EU o vysílání pracovníků

Zvýšení prosazování právních předpisů EU o vysílání pracovníků

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

Směrnice 2014/67/EU o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

Směrnice (EU) 2018/957, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

CO JE CÍLEM SMĚRNIC?

 • Směrnice 96/71/ES sepisuje seznam pracovních podmínek, které musí být uděleny pracovníkům, kteří jsou dočasně vyslání do zahraničí, v zemi vyslání (hostitelské zemi). Jejím cílem je zajistit ochranu pracovníkům i poskytnout rovné podmínky pro poskytovatele služeb.
 • Směrnice 2014/67/EU má za cíl zlepšit provádění a prosazování směrnice 96/71/ES. Řeší otázky jako zneužívání a obcházení pravidel pro vysílání, společná odpovědnost v rámci subdodavatelských řetězců a sdílení informací mezi zeměmi EU.
 • Směrnicí (EU) 2018/957 se aktualizuje a mění směrnice 96/71/ES. Stanovuje pravidla týkající se pracovních podmínek a ochrany zdraví a bezpečnosti vysílaných pracovníků a má zajistit spravedlivé mzdy a rovné podmínky mezi vysílajícími a místními společnostmi v hostitelské zemi, přičemž je dodržena zásada volného pohybu služeb.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice 96/71/ES

 • Směrnice 96/71/ES se vztahuje na podniky, které v rámci poskytování nadnárodních služeb vyšlou pracovníka na území jiné země EU, jestliže po dobu vyslání existuje pracovní poměr mezi vysílajícím podnikem a pracovníkem. „Vysílaným pracovníkem“ se rozumí pracovník, který po omezenou dobu vykonává práci na území jiné země EU než země, ve které obvykle pracuje.
 • Pro ochranu práv vysílaných pracovníků, když společnosti využívají svobody poskytovat služby, a pro usnadnění využívání této svobody obsahuje směrnice 96/71/ES základní pracovní podmínky, které se musí vztahovat na vysílané pracovníky v hostitelské zemi, jako je:
  • maximální délka pracovní doby a minimální doba odpočinku;
  • minimální délka dovolené za kalendářní rok;
  • minimální mzda, včetně sazeb za přesčasy;
  • ochrana zdraví, bezpečnost a hygiena při práci.

Směrnice 2014/67/EU

Lepší zamezování, sledování a trestání zneužití příslušných právních předpisů

 • V rámci boje proti zneužívání a obcházení pravidel (například z tzv. společností P.O. Box) směrnice 2014/67/EU obsahuje seznam skutečností, které mají napomoci posoudit, zda lze konkrétní situace kvalifikovat jako skutečné vyslání.
 • Pro zajištění větší právní jistoty směrnice 2014/67/EU stanoví seznam vnitrostátních kontrolních opatření, jež jsou považována za odůvodněná a přiměřená a jež je možné použít s cílem sledovat dodržování směrnice 96/71/ES a samotné směrnice o prosazování (směrnice 2014/67/EU).
 • Pro zvýšení ochrany práv pracovníků v subdodavatelských řetězcích musí země EU zajistit, aby vysílaní pracovníci ve stavebním odvětví mohli vedle nebo místo zaměstnavatele činit odpovědným příjemce služby, jehož je zaměstnavatel přímým poskytovatelem služby, za neproplacené čisté odměny odpovídající minimální mzdě. Místo takových pravidel odpovědnosti mohou země EU přijmout jiná vhodná donucovací opatření.

Vylepšené zpřístupňování informací

 • Pro zvýšení povědomí a prohloubení transparentnosti mají země EU povinnost zdarma informovat o pracovních podmínkách a kolektivních smlouvách, které se vztahují na vyslané pracovníky, prostřednictvím oficiální celostátní webové adresy. Tyto informace se musí zveřejnit v úředním jazyce či jazycích hostitelské země a v nejvhodnějších jazycích s ohledem na požadavky na jejím trhu práce.

Zvýšená správní spolupráce

 • Směrnice 2014/67/EU také zahrnuje jasnější pravidla pro zlepšení správní spolupráce mezi vnitrostátními orgány zodpovědnými za sledování dodržování předpisů včetně lhůt pro poskytování informací. A zde se uplatní nařízení o systému IMI. Systém IMI je mnohojazyčný elektronický nástroj, který celostátním, regionálním a místním orgánům umožňuje komunikovat rychle a snadno se svými protějšky v EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku o právu EU v oblasti vnitřního trhu.
 • Směrnice 2014/67/EU také zajišťuje to, aby správní sankce a pokuty uložené poskytovatelům služeb za nedodržování příslušných pravidel v jedné zemi EU byly prosazovány a vymáhány i jinde.

Pozměňující směrnice (EU) 2018/957

Pozměňující směrnice (EU) 2018/957 zavádí několik nových pravidel:

 • stejná pravidla ohledně odměňování se vztahují shodně na vysílané pracovníky i místní pracovníky v hostitelské zemi,
 • pracovník bude považován za vyslaného dlouhodobě po 12 měsících (s možností prodloužení o 6 měsíců, která podléhá uvedení důvodu poskytovatelem služeb). Po tomto období se budou na vysílaného pracovníka vztahovat téměř všechny aspekty pracovního práva hostitelské země,
 • počet potenciálních kolektivních smluv, které se mohou použít v zemích EU, které mají systém pro prohlášení kolektivních smluv nebo rozhodčích nálezů za všeobecné použitelné, se může zvýšit,
 • agentury práce musí zaručit vysílaným pracovníkům stejné podmínky, které se vztahují na dočasné pracovníky najímané v zemi, v níž je práce vykonávána,
 • lepší spolupráce mezi orgány zemí EU ohledně zneužívání a obcházení pravidel v souvislosti s vysláním.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

 • Směrnice 96/71/ES se uplatňuje od 10. února 1997 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 16. prosince 1999.
 • Směrnice 2014/67/EU je v platnosti od 17. června 2014 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 18. června 2016.
 • Pozměňující směrnice (EU) 2018/957 musí nabýt podoby zákona v zemích EU do 30. července 2020. Bude se však vztahovat na odvětví silniční dopravy od data použitelnosti legislativního aktu, který je potřeba přijmout pro změnu směrnic 2006/22/ES a 2014/67/EU pro vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy.

KONTEXT

Pro více informací viz:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1–6)

Postupné změny směrnice 96/71/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 11–31)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 173, 9.7.2018, s. 16–24)

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 91, 29.3.2019, s. 77)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1–11)

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35–44)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 28.04.2020

Top