Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Částečný pracovní úvazek

Go to the summaries’ table of contents

Částečný pracovní úvazek

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 97/81/ES – Rámcová dohoda o částečném pracovním úvazku uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

  • Snaží se provádět rámcovou dohodu o pracovním poměru na dobu neurčitou dohodnutou mezi zaměstnavateli a odborovými svazy v Evropské unii (EU) (sociální partneři).
  • Dohoda si klade za cíl odstranit bezdůvodnou diskriminaci pracovníků na částečný pracovní úvazek a zlepšuje kvalitu těchto pracovních úvazků. Snaží se též pomoci při rozvoji práce na částečný pracovní úvazek na základě dobrovolnosti a umožňuje zaměstnancům a zaměstnavatelům zorganizovat pracovní dobu tak, aby to vyhovovalo oběma stranám.

KLÍČOVÉ BODY

Na koho se vztahuje?

Vztahuje se na pracovníky na částečný pracovní úvazek, kteří mají pracovní smlouvunebo jsou v pracovním poměru vymezeném v každé zemi EU. Ti, kteří pracují pouze příležitostně, mohou být po konzultaci mezi dotčenou zemí EU a jejími sociálními partnery z objektivních důvodů vyloučeni.

Nediskriminace

S pracovníky na částečný pracovní úvazek nelze zacházet méně příznivě než se srovnatelnými pracovníky na plný pracovní úvazek pouze proto, že pracují na částečný úvazek, není-li to objektivně ospravedlnitelné. Po konzultaci mezi zeměmi EU a sociálními partnery mohou být určité podmínky zaměstnání podmíněny stanovením délky služby, odpracované doby nebo výší výdělku.

Přístup k částečnému pracovnímu úvazku

Země EU, sociální partneři, by měli vyhledat, přezkoumat a v případě potřeby odstranit jakýkoli právní či správní problém, který omezuje příležitosti pro práci na částečný pracovní úvazek. Nesouhlas pracovníka se změnou plného pracovního úvazku na částečný úvazek nebo naopak není dostatečným důvodem pro jeho propuštění.

Úloha zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé by měli brát plně v úvahu:

  • žádosti o změnu plného pracovního úvazku na částečný pracovní úvazek, pokud se tato možnost stala dostupnou,
  • žádosti o změnu částečného pracovního úvazku na plný pracovní úvazek nebo o prodloužení pracovní doby, pokud vznikne příležitost,
  • opatření pro včasné informování o dostupných pracovních místech na částečný úvazek a místech na plný úvazek v podniku,
  • opatření na podporu částečného pracovního úvazku na všech úrovních v podniku,
  • poskytování vhodných informací o částečném pracovním úvazku zástupcům zaměstnanců.

Provádění

Země EU nebo sociální partneři mohou zavést příznivější pravidla, než jsou ta, která jsou stanovena v dohodě. Provádění dohody však není platným důvodem pro snížení obecné úrovně ochrany poskytované pracovníkům na částečný pracovní úvazek.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 20. ledna 1998. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 20. ledna 2000.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části Pracovní podmínky – práce na částečný úvazek.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS – příloha: Rámcová dohoda o částečném pracovním úvazku (Úř. věst. L 14, 20.1.1998, s. 9–14)

Postupné změny směrnice 97/81/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Vnitrostátní prováděcí opatření

Zpráva útvarů Komise o provádění směrnice Rady 97/81/ES ze dne 17. prosince 1997 o Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, 21.1.2003

Tuto zprávu doplňují dvě studie:

Zpráva Komise – provádění směrnice 97/81/ES o Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko,Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko) (2007)

Zprávy (shrnutí) o provádění směrnice 1997/81/ES v Bulharsku a Rumunsku (2009)

Poslední aktualizace 04.12.2016

Top