EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Přístup ke kulturnímu dědictví Evropy on-line

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Přístup ke kulturnímu dědictví Evropy on-line

Toto sdělení představuje pokrok, kterého se podařilo dosáhnout při rozvoji evropské digitální knihovny Europeana, která veřejnosti poskytne společný přístupový bod k evropskému kulturnímu dědictví. Ke hlavním otázkám, kterým se sdělení věnuje, patří digitalizace kulturního materiálu, jeho dostupnost on-line a uchovávání digitálních záznamů.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 11. srpna 2008 – Evropské kulturní dědictví na dosah jedním kliknutím: Pokrok v oblasti digitalizace kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a uchovávání digitálních záznamů v EU (KOM(2008) 513 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Toto sdělení objasňuje doposud dosažený pokrok a to, jaké kroky je nutné ještě podniknout pro rozvoj evropské digitální knihovny Europeana. Důraz je kladen zejména na opatření prováděná členskými státy při provádění doporučení Komise 2006/585/ES ze dne 24. srpna 2006 o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů, které bylo podpořeno v závěrech Rady ze dne 20. listopadu 2008.

Europeana bude společným mnohojazyčným přístupovým bodem k digitalizovanému evropskému materiálu. V roce 2007 dostal jeho rozvoj nový impulz, zejména díky vytvoření Nadace evropské digitální knihovny, která spojuje různá kulturní odvětví. V únoru 2008 byly zveřejněny demo stránky Europeana s cílem spustit prototyp v listopadu téhož roku. V průběhu dalších dvou let bude prototyp vývojovou činností přeměněn na plně funkční službu.

K otázkám, které je v souvislosti s vývojem Europeany ještě nutné dořešit, patří:

 • zahrnování materiálu, na který se vztahuje autorské právo;
 • mnohojazyčné vyhledávání a funkce získávání výsledků;
 • začleňování nástrojů pro spolupráci;
 • zajištění toho, aby Europeanu znala větší část veřejnosti.

Na základě výše uvedeného doporučení členské státy dosáhly pokroku v těchto oblastech:

 • digitalizace – většina členských států vytvořila přehledy činností v oblasti digitalizace a také strategie a plány pro digitalizaci. Nicméně přehledy se nepoužívají systematickým způsobem a strategie a plány neposkytují kvantitativní cíle. V těchto oblastech a také v oblasti finančního plánování je nutné vynakládat další úsilí. I když některé členské státy poskytly na digitalizaci značné prostředky, jsou zapotřebí další finance. Toho by bylo možné dosáhnout pomocí partnerství veřejného a soukromého sektoru nebo pomocí sponzorování soukromým sektorem. Je také důležité, že objem digitalizace nadále roste. Mnoho členských států proto zřídilo střediska pro digitalizaci;
 • dostupnost on-line – mnoho členských států vytvořilo nebo vytváří vnitrostátní portály, které mohou sloužit jako určitá „shromaždiště“ pro Europeanu. Většina států také pracuje na normách, které jsou nutné k dosažení interoperability v Evropě. Pro dosažení dostupnosti materiálu, na který se vztahuje autorské právo, začaly některé členské státy do své práce zapojovat soukromé majitelé obsahu. Pokud jde však o osiřelá díla, zdá se, že je pokrok omezený. V tomto ohledu se některé členské státy vyjádřily, že si přejí řešení na evropské úrovni. Podobně bylo dosaženo malého pokroku v souvislosti s udílením práv pro digitalizaci a zpřístupněním on-line děl, která již nejsou vydávána tiskem nebo šířena, nebo překážkami užití volných děl. Větší pozornost by se měla věnovat zejména té posledně jmenované otázce, protože je důležité nadále poskytovat přístup k takovým dílům;
 • uchovávání digitálních záznamů – většina členských států začala formulovat strategie uchovávání digitálních záznamů a některé již pro uchovávání digitálních záznamů vytvořily konkrétní plány; následná opatření a finanční podpora je pouze omezeného rozsahu. Ve většině členských států je již pro účely uchovávání umožněno vícenásobné rozmnožování a ve zbývajících členských státech se uvažuje o potřebném legislativním opatření. Podobně velká většina členských států aktualizovala své právní předpisy v oblasti povinných rozmnoženin. Typy materiálů se však v jednotlivých zemích značně liší a rozdílně jsou pojata i kritéria pro povinné rozmnoženiny. Mnoho členských států také provedlo právní předpisy, které se týkají aktivního shromažďování materiálu z internetu („web harvesting“) určenými institucemi (obvykle národní knihovna). Jinak přístup k materiálu shromažďovanému z internetu zůstává omezen s ohledem na práva duševního vlastnictví a soukromí.

I když členské státy dosáhly značného pokroku ve zpřístupňování kulturních informací on-line, je třeba podniknout další kroky, a to zejména s ohledem na:

 • financování a kvantitativní cíle v oblasti digitalizace;
 • podporu Europeany;
 • právní opatření a další mechanismy pro usnadnění digitalizace a dostupnosti osiřelých děl a děl, jež nejsou vydávána tiskem nebo šířena;
 • finanční a organizační hlediska uchovávání digitálních záznamů.

Skupina odborníků na vysoké úrovni pro digitální knihovny, která vznikla v roce 2006, poskytuje členským státům praktickou pomoc při používání výše uvedeného doporučení. Práce skupiny se zaměřuje zejména na partnerství veřejného a soukromého sektoru, vědecké informace a otázky autorského práva.

Pro rozvoj služeb poskytovaných Europeanou je nezbytný pokrok v technických otázkách, zejména je třeba dosáhnout levnější a kvalitnější digitalizace a technik pro uchovávání digitálního obsahu. Komise tento pokrok podporuje prostřednictvím rámcových programů pro výzkum a vývoj a programu eContentplus . Komise potvrdila svůj závazek nadále poskytovat podporu prostřednictvím politických iniciativ a programů financování pro rozvoj Europeany a dalších projektů, které zlepšují dostupnost a uchovávání digitálního kulturního materiálu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – „Europeana: další postup“ (KOM(2009) 440 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku). Toto sdělení stanoví výzvy, které přijdou v souvislosti s prováděním Europeany.

Europeana má pozitivní výsledky v tom, že poskytuje přístup k více než 4,6 milionům digitalizovaných knih, novin, filmových ukázek, map, fotografií a dokumentů a dostává příspěvky od více než 1000 kulturních institucí.

Sdělení však popisuje několik problémů spojených s těmito oblastmi:

 • nevyrovnanost mezi členskými státy, pokud jde o poskytování kulturního materiálu. Francie přispívá 47 % všech digitalizovaných objektů, zatímco jiné členské státy, například Polsko a Maďarsko přispěly hlavně knihami;
 • autorské právo, v tom, že nedávná díla mají takovou ochranu, která brání v přístupu k nim, na rozdíl od děl z doby před rokem 1900. Je důležité navázat spolupráci s držiteli autorských práv s cílem zlepšit přístup ke chráněným dílům. Další výzva spočívá v právních dopadech digitalizace;
 • financování a řízení Europeany.

Je tedy nutné další úsilí pro zajištění toho, aby občané měli plný užitek ze služeb Europeany.

Závěry Rady ze dne 20. listopadu 2008 týkající se evropské digitální knihovny Europeana (Úř. věst. C 319 ze dne 13.12.2008). Ve svých závěrech Rada Evropské unie vyjádřila uspokojení s postupným zaváděním evropské knihovny Europeana a závazku členských států vůči tomuto projektu. Pro zajištění úspěchu tohoto projektu Rada vyzývá členské státy, aby:

 • pokračovaly ve své strategii provádění vnitrostátních cílů;
 • posilovaly synergie mezi sebou v procesu digitalizace kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line;
 • začleňovaly digitální kulturní materiál do Europeany;
 • usnadnily digitalizaci a přístup on-line k osiřelým dílům.

Evropská komise vyzývá k rozvoji Europeany a k její podpoře v Evropě a ve světě a také k vytváření partnerství veřejného a soukromého sektoru pro rozvoj Europeany.

See also

 • Pro další informace navštivte Iniciativa „digitální knihovny“ (DE) (EN) (FR) internetové stránky tématického portálu Evropské komise „Informační společnost Evropy“

Poslední aktualizace: 19.11.2009

Top