EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Legislativní postupy

Legislativní postupy

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Článek 289 Smlouvy o fungování Evropské unie

CO JE CÍLEM ČLÁNKU 289 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE?

Tento článek představuje reformu předchozího rozhodovacího postupu EU a tím posiluje její schopnost přijímat rozhodnutí a opatření.

KLÍČOVÉ BODY

Článek 289 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) se týká dvou druhů legislativních postupů:

Řádný legislativní postup

  • Při použití řádného legislativního postupu je Evropský parlament spolunormotvůrcem společně s Radou. Tento postup byl původně zaveden Maastrichtskou smlouvou, kde byl označován jako postup spolurozhodování, a nyní jde o nejběžněji používaný způsob přijímání rozhodnutí v EU. V SFEU byl změněn název postupu a rozšířena jeho působnost například na tyto politiky:
  • Fungování řádného legislativního postupu je podrobně popsáno v článku 294 SFEU. Parlament a Rada mají při přijímání právních předpisů rovné postavení. Tyto dva orgány přijímají legislativní akty buď v prvním čtení, nebo v druhém čtení. Pokud ani po druhém čtení tyto dva orgány nedospěly k dohodě, svolá se dohodovací výbor.
  • V rámci řádného legislativního postupu se rozhodnutí přijímají kvalifikovanou většinou, což je systém, který zaručuje:
    • že bude rozhodnutí přijato, pokud se pro ně vysloví většina zemí EU (ve většině případů 55 %, v některých případech 72 %) a současně
    • pokud tyto země představují nejméně 65 % všech obyvatel EU.
  • SFEU rovněž zavádí „překlenovací ustanovení“. Tato ustanovení umožňují za určitých podmínek použít řádný legislativní postup i v oblastech, které jsou obvykle mimo oblast jeho působnosti.

Zvláštní legislativní postupy

Zvláštní legislativní postupy, jak jejich název napovídá, představují výjimku z řádného legislativního postupu. Používají se v určitých citlivějších politických oblastech. Na rozdíl od řádného legislativního postupu nestanoví SFEU u zvláštních legislativních postupů přesný popis. Pravidla těchto postupů jsou proto stanovena pro každý jednotlivý případ v článcích smlouvy, které určují podmínky pro jejich použití.

Ve zvláštních legislativních postupech je Rada prakticky jediným zákonodárcem. Parlament je do postupu pouze zapojen. Jeho úloha se v závislosti na případu omezuje na konzultaci (například podle článku 89 SFEU týkajícího se přeshraničních policejních operací) nebo souhlas (například podle článku 86 SFEU týkajícího se Úřadu evropského veřejného žalobce).

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENT

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – část šestá: Institucionální a finanční ustanovení – hlava I: Ustanovení o orgánech – kapitola 2: Právní akty Unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení – oddíl 1: Právní akty Unie (článek 289) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 172)

Poslední aktualizace 11.10.2017

Top