Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Evropská iniciativa pro transparentnost

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Evropská iniciativa pro transparentnost

Toto sdělení navazuje na zelenou knihu o evropské iniciativě pro transparentnost a na veřejnou konzultaci, která po ní byla zahájena. Věnuje se problematice zastoupení zájmů, konzultačních standardů a zveřejňování informací o identitě příjemců finančních prostředků EU.

AKT

Sdělení Komise ze dne 21. března 2007 – Opatření vyvozená ze Zelené knihy „Evropská iniciativa pro transparentnost“ (KOM(2007) 127 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Toto sdělení navazuje na zelenou knihu ze dne 3. května 2006 o Evropské iniciativě pro transparentnost. Reaguje na argumenty účastníků konzultace, jejíž výsledky jsou prezentovány v pracovním dokumentu Komise (SEC(2007) 360), a formuluje opatření, která Komise předpokládá.

Zastupování zájmových skupin * (lobbování)

Z konzultace vyplývá, že někteří účastníci měli výhrady k negativní konotaci výrazu „lobbování“. Komise přesto zdůrazňuje, že definice tohoto slova v sobě nezahrnuje žádné negativní hodnocení a činnosti lobbování jsou v demokratickém systému legitimní a užitečné. Nicméně nový seznam Komise navržený v zelené knize se bude nazývat „Rejstřík zástupců zájmových skupin“.

Vypracování tohoto dobrovolného rejstříku se dostalo široké podpory. Bylo však mnoho konzultujících, kteří by dali přednost zavedení povinného systému jako jediného možného způsobu zabezpečujícího úplnou transparentnost. Navzdory tomuto konstatování bude Komise nadále navrhovat dobrovolný přístup založený na pobídkách s cílem získat co nejúplnější obraz o těch, kdo zastupují evropské zájmy. Pro podporu registrace Komise spojí rejstřík s novou standardní šablonou pro internetové konzultace. Účastníci konzultací budou systematicky vyzýváni k zaregistrování. Budou muset uvést informace o tom, čí zájmy zastupují, jaké jsou jejich činnosti a zdroje financování.

Zelená kniha uvádí, že zástupci zájmových skupin * se musí zavázat, že budou dodržovat určitý kodex chování. O otázkách spojených se způsobem vypracování tohoto kodexu a s konkrétním způsobem praktického provádění kontroly se však podrobně nediskutovalo. Diskutovalo se o tom, zdali by si lobbisté neměli sami vypracovat dobrovolný společný kodex, ale z reakcí na zelenou knihu vyplývá, že by bylo pravděpodobně velmi obtížné uvést jej do praxe. Místo toho by Komise měla přezkoumat a aktualizovat současné minimální požadavky, které byly přijaty v roce 1992.

Mnoho účastníků konzultace se vyjádřilo pro interinstitucionální přístup v oblasti lobbování. Požadovali, aby budoucí systém registrací a kodex chování byly společné alespoň pro Komisi a Evropský parlament. Komise plně sdílí tento názor a domnívá se, že „jediná registrační přepážka“ by zúčastněné subjekty více motivovala k registraci. Proto vyzývá ostatní instituce, aby prozkoumaly možnost užší spolupráce v dané oblasti.

Do léta 2007 Komise zahájí diskusi o společném kodexu chování a na jaře roku 2008 otevře systém registrací zástupců zájmových skupin. Na jaře roku 2009 Komise provede přezkum fungování systému.

Konzultační standardy

Většina účastníků konzultace uvítala konzultační standardy Komise. Zároveň však účastníci upozornili na některé nedostatky v poskytování obecných zpětných informací, v dodržování minimální lhůty 8 týdnů pro otevřené veřejné konzultace a v zajištění toho, aby cílené konzultace byly dostatečně vyrovnané mezi dotčenými stranami. S ohledem na zlepšení kvality konzultací Komise hodlá posílit používání konzultačních standardů koordinovanějším přístupem, který zaručí mnohostrannost názorů a zájmů, jež jsou v rámci konzultací vyjadřovány, a lepší zpětné poskytování informací.

Zveřejňování jmen příjemců finančních prostředků EU

Po zveřejnění zelené knihy o transparentnosti Komise zahájila konstruktivní diskuzi týkající se zveřejňování jmen příjemců prostředků z fondů Společenství s členskými státy, Parlamentem, zástupci zájmových skupin a občanské společnosti, která později vedla k dosažení shody v otázce potřebnosti zveřejňování příslušných údajů. Přijatá ustanovení budou včleněna do finančního nařízení.

Souběžně se změnami právního řádu musí být také rozhodnuto o některých praktických podmínkách. Účastníci konzultace projevili zájem o vznik centralizované databáze, spravované Komisí, v níž by bylo možné vyhledávat všechny příslušné informace o příjemcích finančních prostředků. Tyto údaje jsou však nyní shromažďovány a zveřejňovány výkonnými orgány členských států, kterým je svěřena správa. Pro dosažení cíle zveřejňování údajů od roku 2008 je ve spolupráci s evropským inspektorem ochrany údajů nejvhodnější tento postup:

  • zveřejňování údajů v jejich současné podobě členskými státy, které zabezpečí přístup veřejnosti k údajům týkajícím se všech sdíleně řízených programů, a to prostřednictvím vnitrostátních internetových stránek a internetové stránky o přímo spravovaných fondech EU;
  • Komise zajistí zabezpečení snadno dostupných a srovnatelných údajů a na podzim 2007 navrhne společné standardy pro zveřejňování údajů.

Klíčové pojmy aktu

  • Zastupování zájmových skupin (lobbování): všechny činnosti vykonávané s cílem ovlivnit formulování politiky a rozhodovací procesy orgánů EU.
  • Zástupci zájmových skupin (lobbisté): osoby provádějící činnosti lobbování a pracující v organizacích, jako jsou odborné poradenské společnosti, právnické firmy, nevládní organizace, expertní skupiny nebo profesní sdružení.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Dohoda mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o zřízení Rejstříku transparentnosti pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné, jež se podílejí na tvorbě a provádění politiky EU (Úř. věst. L 191 ze dne 22.7.2011)

Sdělení Komise ze dne 27. května 2008 – Evropská iniciativa pro transparentnost – Rámcová pravidla pro styk se zástupci zájmových skupin (rejstřík a etický kodex) (KOM(2008) 323 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

See also

Další informace jsou dostupné na následujících internetových stránkách:

Poslední aktualizace: 17.09.2008

Top