EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropský konsenzus o humanitární pomoci

Evropský konsenzus o humanitární pomoci

SHRNUTÍ DOKUMENTU:

Společné prohlášení o cílech a zásadách humanitární pomoci EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM SPOLEČNÉHO PROHLÁŠENÍ?

  • Je to závazek Evropské unie a zemí EU koordinovat na základě společných cílů a zásad své činnosti při zásazích v oblasti humanitární pomoci.
  • Evropský konsenzus o humanitární pomoci vytváří strategický rámec, kterým se řídí činnosti EU a zemí EU při poskytování účinné, kvalitní a koordinované humanitární pomoci.

KLÍČOVÉ BODY

Cíle humanitární pomoci

Cílem humanitární pomoci EU je na základě potřeb poskytovat nouzovou reakci zaměřenou na ochranu životů, předcházet lidskému utrpení a zmírňovat ho v krizových situacích způsobených lidmi nebo přírodními katastrofami.

Humanitární pomoc EU je v souladu s konsenzem poskytována prostřednictvím provádějících partnerů, například systému OSN, hnutí Červeného kříže / Červeného půlměsíce a nevládních organizací.

EU a země EU jsou jako celek největšími dárci mezinárodní veřejné humanitární pomoci na světě. Jejich činnosti se vzájemně doplňují a posilují a jsou prováděny v úzké spolupráci s mezinárodními a místními aktéry.

Zásady humanitární pomoci

Humanitární pomoc vychází ze základních humanitárních zásad lidskosti*, neutrality*, nestrannosti* a nezávislosti*.

EU je také odhodlána dodržovat zásady mezinárodního práva, zejména pak mezinárodního humanitárního práva, lidských práv a uprchlického práva.

Provádění humanitární pomoci se mezi jednotlivými zeměmi EU může lišit, nicméně dárci z EU si kladou za cíl zlepšení postupů v oblasti dárcovství a také nutnost dodržovat zásady a osvědčené postupy humanitární pomoci, zejména v kontextu s iniciativou řádné humanitární dárcovství, neformálním mezinárodním dárcovským fórem a sítí.

Humanitární pomoc EU musí být v souladu také s dalšími politikami, aby bylo možné zajistit hladký přechod po krizi a zohlednit hledisko rovnosti žen a mužů a rozdílné potřeby místních obyvatel.

Koordinace a soudržnost pomoci EU

EU podporuje koordinační úlohu Organizace spojených národů a větší globální kapacitu pro reagování na humanitární krize.

Akce humanitární pomoci EU musí být založeny na:

  • spolupráci, soudržnosti a doplňkovosti mezi zúčastněnými aktéry, sdílení informací, osvědčených postupů a odborných znalostí a posilování výměn na politické úrovni, včetně výměn na mezinárodní úrovni koordinovaných OSN,
  • zásadách kvality, účinnosti a odpovědnosti,
  • různých partnerstvích, aby bylo možné poskytnout rozsáhlou reakci na krize.

Humanitární pomoc EU musí být přidělována transparentním způsobem na základě určených potřeb a zranitelnosti osob.

Konsenzus stanoví, kdy a jak lze v rámci humanitární reakce využít civilní ochranu a ve výjimečných případech i jako poslední možnost vojenské prostředky a schopnosti.

Mezinárodní akce

EU uznává, že humanitární akce je kolektivní odpovědností na mezinárodní úrovni, a proto přispívá k rozvoji kolektivní globální kapacity pro reagování na krize a podporuje reformu humanitárního systému vedeného OSN ve spolupráci s ostatními humanitárními aktéry a dárci.

Kromě toho, vzhledem k rostoucí potřebě humanitární pomoci, je důležité posilovat a diverzifikovat financování a zvyšovat jeho předvídatelnost, pružnost a strategickou koordinaci.

Propojení se snižováním rizik katastrof a rozvojem

Současně s akcemi v případě nouze, které se zahajují v okamžiku vypuknutí krize, se EU zavazuje spolupracovat na snižování rizik a zranitelnosti a na lepší připravenosti lidí na přírodní katastrofy, a to na místní, regionální a vnitrostátní úrovni na základě rámce pro činnost z Hyogo (který v březnu 2015 nahradil Rámec pro snižování rizika katastrof na roky 2015–2030 ze Sendaje).

EU rovněž podporuje přechod, urychlenou obnovu a rozvoj, zejména lepším propojením pomoci, obnovy a rozvoje (LRRD).

Humanitární činnost na úrovni EU

Konsenzus potvrzuje, že EU má komparativní výhodu a přidanou hodnotu, pokud jde o zvyšování doplňkovosti mezi humanitárními dárci EU a s mezinárodními dárci. To se děje díky globální síti odborníků EU; úloze při zajišťování politické soudržnosti a podpoře osvědčených postupů v humanitární oblasti; pružnosti při zasahování v politicky citlivých oblastech a díky její schopnosti podporovat koordinaci. Evropská komise je sama odhodlána uplatňovat zásady a osvědčené postupy řádného dárcovství ve svých politikách a činnostech.

EU přijala na roky 2008–2013 akční plán, kterým se řídí spolupráce mezi Komisí a zeměmi EU na základě přístupu zaměřeného na kvalitní pomoc. Provádění bylo v roce 2010 přezkoumáno střednědobým přezkumem a vyhodnoceno nezávislým hodnocením provedeným v roce 2014. Hodnocení potvrdilo platnost konsenzu a doporučilo jeho provádění v novém rámci. Plán provádění přijatý v listopadu 2015 bude sloužit po dobu 18 měsíců a bude se soustředit na humanitární činnosti a účinnost podle zásad.

KONTEXT

Více informací najdete na:

KLÍČOVÉ POJMY

* Lidskost: je nutné zabývat se lidským utrpením, ať se objeví kdekoli, přičemž zvláštní pozornost musí být věnována nejzranitelnějším složkám obyvatelstva.

* Neutralita: humanitární pomoc nesmí zvýhodňovat žádnou ze stran ozbrojeného konfliktu či jiného sporu.

* Nestrannost: humanitární pomoc musí být poskytována výhradně na základě potřeby, aniž by byly diskriminovány některé části či skupiny postiženého obyvatelstva.

* Nezávislost: humanitární cíle jsou nezávislé na politických, hospodářských, vojenských nebo jiných cílech, přičemž výhradním účelem humanitární pomoci je zmírnit a předcházet utrpení obětí humanitárních krizí.

AKT

Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropském parlamentu a Evropské komisi (Úř. věst. C 25, 30.1.2008, s. 1–12).

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Pracovní dokument útvarů Komise: prováděcí plán Evropského konsenzu o humanitární pomoci (SWD(2015) 269 final, 27.11.2015)

Poslední aktualizace 31.03.2016

Top