EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Obchodní dohoda mezi EU a Švýcarskem

Obchodní dohoda mezi EU a Švýcarskem

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskem

Nařízení (EHS) č. 2840/72 o uzavření dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskem

CO JE CÍLEM DOHODY A NAŘÍZENÍ?

 • Dohoda o volném obchodu mezi EU a Švýcarskem z roku 1972 je základem obchodních vztahů EU a Švýcarska. Týká se pouze zboží a jedná se o jednu z nejstarších obchodních dohod, kterou podepsala EU. Neobsahuje ustanovení o službách, investicích, právech duševního vlastnictví, vládních zakázkách nebo sociálních a environmentálních hodnotách.
 • Švýcarsko a EU se následně dohodly na balíčku sedmi odvětvových dohod, podepsaných v roce 1999 (ve Švýcarsku jsou známy jako „dvoustranné dohody I“). Některé z nich jsou relevantní z hlediska obchodu, např.:
  • dohoda o volném pohybu osob,
  • dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody,
  • dohoda o zadávání veřejných zakázek a
  • dohoda o obchodu se zemědělskými produkty.
 • V roce 2004 byl k dohodě doplněn protokol o zpracovaných zemědělských produktech (protokol č. 2).
 • Nařízení znamená uzavření dohody o volném obchodu se Švýcarskem jménem Evropského hospodářského společenství (nyní Evropská unie (EU)).

KLÍČOVÉ BODY

Cíle

Hlavní cíle dohody jsou tyto:

 • podporovat rozšířením vzájemného obchodu harmonický rozvoj hospodářských vztahů mezi EU a Švýcarskem,
 • přispívat ke zvyšování hospodářské činnosti, zlepšování životních podmínek a podmínek zaměstnanosti, růstu produktivity a finanční stabilitě v EU a ve Švýcarsku,
 • zajistit poctivé podmínky hospodářské soutěže při obchodu mezi smluvními stranami,
 • přispět odstraněním obchodních překážek k harmonickému rozvoji a rozšíření světového obchodu.

Odstranění opatření celní a necelní povahy

 • Dohoda zrušila:
  • cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem na dovoz a vývoz,
  • množstevní omezení dovozu a vývozu či opatření s rovnocenným účinkem.
 • Zakazují se jakákoliv nová cla/poplatky nebo množstevní omezení.
 • K dohodě jsou přiloženy protokoly o celním režimu pro některé produkty spolu s některým zbožím získávaným zpracováním zemědělských výrobků.
 • Kterákoliv ze stran může zavést zákaz nebo omezení dovozu, vývozu nebo převozu zboží z řadů důvodů, včetně:
  • veřejného zdraví,
  • veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti,
  • ochrany života a zdraví osob, zvířat a rostlin.

Pravidla hospodářské soutěže

Obě strany jsou povinny dodržovat pravidla hospodářské soutěže, která zakazují zneužívání dominantního postavení, kartely a monopoly, a také musejí dodržovat pravidla státní podpory.

Smíšený výbor

Dohodou se zřizuje smíšený výbor, který tvoří členové obou smluvních stran. Výbor:

 • je příslušný pro správu dohody a zajišťuje její řádné provádění,
 • přijímá doporučení a vydává rozhodnutí v případech stanovených dohodou.

DATUM VSTUPU V PLATNOST

Dohoda vstoupila v platnost dne 1. ledna 1973. K dohodě byla následně připojena řada protokolů.

KONTEXT

Politické vztahy mezi EU a Švýcarskem upravuje více než 100 „dvoustranných“ dohod, které se týkají celé řady aspektů, včetně výzkumu a inovací, schengenského prostoru, azylové politiky a vzájemného uznávání.

Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací (Úř. věst. L 300, 31.12.1972, s. 189–280)

Postupné změny této dohody byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Rady (EHS) č. 2840/72 ze dne 19. prosince 1972 o uzavření Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací, o přijetí prováděcích pravidel k této dohodě a o uzavření dodatkové dohody o platnosti Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací pro Lichtenštejnské knížectví ze dne 22. července 1972 (Úř. věst. L 300, 31.12.1972, s. 188)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 5–17)

Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52–79)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty (Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 19–48)

Viz konsolidované znění.

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 369–429)

Viz konsolidované znění.

Rámcová dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Švýcarskou konfederací (Úř. věst. L 313, 22.11.1985, s. 6–8)

Poslední aktualizace 10.09.2020

Top