EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropské podnikové statistiky

Evropské podnikové statistiky

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

Nařízení stanovuje pravidla pro:

 • vývoj, vytváření a šíření evropských podnikových statistik,
 • evropskou soustavu statistických registrů ekonomických subjektů.

KLÍČOVÉ BODY

Evropské podnikové statistiky zahrnují:

 • strukturu, výkonnost a činnosti různých statistických jednotek ve výzkumu a vývoji, inovaci a využívání informačních a komunikačních technologií (IKT), včetně elektronického obchodování i globálních dodavatelských řetězců,
 • produkci zboží a služeb a mezinárodní obchod s nimi.

Evropská soustava statistických registrů ekonomických subjektů je určujícím zdrojem pro získávání vysoce kvalitních a harmonizovaných populací statistických registrů ekonomických subjektů pro tvorbu evropských podnikových statistik. Skládá se z:

 • národních statistických registrů ekonomických subjektů, které zahrnují všechny podniky a jejich místní jednotky, které provádí ekonomické činnosti přispívající k hrubému domácímu produktu (HDP),
 • registru EuroGroups Register, který zahrnuje všechny podniky a jejich místní jednotky, které provádí ekonomické činnosti přispívající k HDP, které jsou součástí nadnárodní skupiny,
 • výměny údajů mezi nimi.

Vnitrostátní statistické orgány zemí EU mohou pro tvorbu podnikových statistik a sestavování národních statistických registrů využívat následující zdroje:

 • zjišťování,
 • administrativní záznamy, včetně informací od správců daně a celních orgánů, jako jsou roční účetní závěrky,
 • vyměňovaná mikrodata,
 • jakékoli jiné relevantní údaje, které jsou srovnatelné a splňují specifické požadavky na kvalitu.

Evropské podnikové statistiky pokrývají následující oblasti:

 • krátkodobé statistiky,
 • statistiky na celostátní úrovni,
 • statistiky na regionální úrovni,
 • statistiky na mezinárodní úrovni.

Každá oblast musí zahrnovat jedno nebo více klíčových témat, mezi které patří populace ekonomických subjektů, výstupy a výkony, využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování, vstupy výzkumu a vývoje, globální hodnotové řetězce a mezinárodní obchod se zbožím a službami. Příloha I nařízení popisuje tato témata podrobněji.

Příloha II stanoví četnost (měsíční, čtvrtletní, roční nebo víceletá), referenční obdobístatistické jednotky pro každé téma.

Země EU:

 • zavádí 1 nebo více národních statistických registrů ekonomických subjektů. Ty jsou základem pro:
  • přípravu a koordinaci zjišťování,
  • informace pro statistickou analýzu populace ekonomických subjektů a její demografie,
  • využití administrativních údajů,
  • identifikaci a tvorbu statistických jednotek,
 • zajistí kvalitu evropských podnikových statistik a národních statistických registrů ekonomických subjektů a EGR,
 • zasílají Evropské komisi (Eurostat) údaje i zprávy o kvalitě a metadatech.

Pro výměnu důvěrných údajů o nadnárodních skupinách a vnitřním obchodu se zbožím v EU mezi Eurostatem, vnitrostátními statistickými orgány a centrálními bankami a Evropskou centrální bankou platí zvláštní pravidla a výměna probíhá výlučně pro statistické účely.

Eurostat:

 • zřizuje registr EuroGroups Register nadnárodních skupin podniků,
 • posuzuje kvalitu údajů, které dostává,
 • poskytuje roční zprávy o kvalitě a metadatech týkající se EGR,
 • může zavést pilotní studie, které mají provést vnitrostátní orgány na dobrovolném základě, když zjistí potřebu nových nebo lepších údajů.

Komise může přijmout akty v přenesené pravomociprováděcí akty ke změně právních předpisů za předpokladu, že tyto akty nepředstavují významné dodatečné náklady či zátěž pro vnitrostátní orgány či pro respondenty. Přijala následující akty.

 • Prováděcí nařízení (EU) 2020/1030, kterým se stanoví specifikace požadavků na údaje pro téma „využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování“ za referenční rok 2021 podle nařízení (EU) 2019/2152.
 • Prováděcí nařízení (EU) 2020/1197, kterým se stanoví specifikace a úprava podle nařízení (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.
 • Prováděcí nařízení (EU) 2020/1470 o klasifikaci zemí a území pro evropské statistiky mezinárodního obchodu se zbožím a o geografickém členění pro jiné podnikové statistiky. Toto nařízení od 1. ledna 2021 zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 o statistice týkající se zahraničního obchodu se zeměmi mimo EU, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území.

EU může poskytnout národním statistickým úřadům a jiným orgánům finanční podporu na různé činnosti, například na vývoj metodik vyšší kvality nebo s nižšími náklady.

Zrušení

Toto nařízení zrušuje:

ODKDY NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Je platné ode dne 1. ledna 2021.

KONTEXT

Dříve se statistické informace o ekonomických činnostech vnitrostátních ekonomických subjektů zakládaly na různých právních předpisech. To bránilo konzistenci jednotlivých statistických údajů a integrovanému přístupu k vývoji, vytváření a šíření podnikových statistik. Toto nové nařízení napravuje tyto nedostatky.

Další informace viz:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (Úř. věst. L 327, 17.12.2019, s. 1–35)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1470 ze dne 12. října 2020 o klasifikaci zemí a území pro evropské statistiky mezinárodního obchodu se zbožím a o geografickém členění pro jiné podnikové statistiky (Úř. věst. L 334, 13.10.2020, s. 2–21)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (Úř. věst. L 271, 18.8.2020, s. 1–170)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1030 ze dne 15. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace požadavků na údaje pro téma „využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování“ za referenční rok 2021 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 (Úř. věst. L 227, 16.7.2020, s. 12–20)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 23–29)

Postupné změny nařízení (ES) č. 471/2009 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků (přepracované znění) (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 13–59)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 ze dne 20. února 2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 (Úř. věst. L 61, 5.3.2008, s. 6–16)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 17–31)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 49–55)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 (Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 1–8)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 ze dne 5. prosince 2003 o tvorbě roční statistiky Společenství v oblasti ocelářského průmyslu za referenční roky 2003–2009 (Úř. věst. L 7, 13.1.2004, s. 1–6)

Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES ze dne 22. července 2003 o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky (Úř. věst. L 230, 16.9.2003, s. 1–3)

Nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách (Úř. věst. L 162, 5.6.1998, s. 1–15)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství (Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 1–3)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 04.12.2020

Top