EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropská pohraniční a pobřežní stráž

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2019/1896 o pohraniční a pobřežní stráži

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Stálý útvar čítající 10 000 příslušníků:

 • bude zajišťovat, aby agentura podporovala členské státy EU, kdy a kde potřebují,
 • propojí agenturní personál, strážce a experty na navracení nasazené členskými státy, kteří budou podporovat více než 100 000 příslušníků vnitrostátních hraničních stráží v jejich úkolech.

Kromě toho bude mít agentura rozpočet na pořizování svého vlastního vybavení, například lodí, letadel a vozidel.

Výkonné pravomoci

Stálý útvar bude schopen provádět úkoly související s hraničními kontrolami a navracením, například kontroly totožnosti, povolení vstupu na vnějších hranicích a střežení hranic – po dohodě s hostitelským členským státem.

Větší podpora při navracení

 • Kromě organizace a financování společných návratových operací bude agentura rovněž schopna poskytovat podporu ve všech fázích návratového procesu členským státům, které zůstávají odpovědné za rozhodnutí týkající se navracení.
 • Tato podpora může nyní rovněž zahrnovat například poskytnutí asistence navraceným osobám před příjezdem, během něho a po něm, identifikaci osob ze zemí mimo EU, které nemají oprávnění k pobytu, nebo opatřování cestovních dokladů.

Silnější spolupráce se zeměmi mimo EU

Agentura bude schopna – na základě předchozí dohody s dotyčnou zemí – provádět společné operace a nasazovat personál mimo EU i mimo země sousedící s EU a poskytovat podporu se správou hranic.

Pobočky

Agentura bude schopna zřídit pobočky v členských státech a v zemích mimo EU (na základě dohody o postavení), které budou poskytovat logistickou a operativní podporu a zaručovat hladký chod operací.

Evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR)

 • Za účelem zlepšení fungování systému EUROSUR nařízení tento systém začleňuje do fungování Evropské pohraniční a pobřežní stráže.
 • Nařízení rozšiřuje působnost systému EUROSUR tak, aby pokrýval většinu prvků evropské integrované správy hranic. To znamená schopnost lépe odhalovat a předvídat krizové situace na vnějších hranicích EU a v zemích mimo EU a reagovat na ně.
 • Prováděcí akt Evropské komise, prováděcí nařízení (EU) 2021/581 stanoví pravidla týkající se výměny informací a spolupráce pro účely systému EUROSUR včetně informovanosti o situaci, analýzy rizik a pro podporu plánování a provádění operací hraniční kontroly. Nařízení stanoví:
  • pravidla pro podávání zpráv v systému EUROSUR, včetně druhu informací, které mají být poskytovány, a lhůt pro podávání zpráv,
  • podrobnosti o informačních vrstvách* situačních obrazů*,
  • způsoby vytváření specifických situačních obrazů,
  • odpovědnosti související s podáváním zpráv, se správou situačních obrazů a provozem a údržbou různých technických systémů a sítí, které systém EUROSUR podporují,
  • pravidla systému EUROSUR pro zabezpečení a ochranu údajů,
  • mechanismy pro zajištění kontroly kvality.

Zrušení

S platností ode dne 4. prosince 2019 zrušilo platnost nařízení (EU) č. 1052/2013 o systému EUROSUR, a dne 31. prosince 2020 zruší platnost nařízení (EU) 2016/1624.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

 • Je použitelné od 4. prosince 2019.

KONTEXT

Další informace viz:

KLÍČOVÉ POJMY

Navracení: proces dobrovolného nebo nedobrovolného vracení občanů zemí, které nejsou členskými státy EU, do země jejich původu, dohodnuté tranzitní země nebo jiného členského státu, do kterého se dotyčná osoba dobrovolně rozhodně vrátit a ve které bude přijata.
Informační vrstvy: situační obrazy (viz další záznam) se skládají ze tří informačních vrstev:
 • vrstva událostí (zprávy o událostech, které mohou mít dopad na vnější hranici),
 • operační vrstva (zprávy o vlastních prostředcích členských států, zprávy o operačních plánech a také zprávy týkající se environmentálních informací, zahrnující zejména meteorologické a oceánografické informace), a
 • analytická vrstva, založená na zprávách o analýze rizik. Cílem zpráv o analýze rizik je zlepšit porozumění událostem na vnější hranici, což může usnadnit předvídání trendů, plánování a provádění operací na ochranu hranic, jakož i strategickou analýzu rizik.
Situační obrazy: obsahují informace o situaci na evropských hranicích a v předhraniční oblasti.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1896 ze dne 13. listopadu 2019 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (EU) č. 1052/2013 a (EU) 2016/1624 (Úř. věst. L 295, 14.11.2019, s. 1–131)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/581 ze dne 9. dubna 2021 o situačních obrazech Evropského systému ostrahy hranic (EUROSUR) (Úř. věst. L 124, 12.4.2021, s. 3–39)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1–52)

Postupné změny nařízení (EU) 2016/399 byly začleněny do původního znění. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 29.05.2021

Top