EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrana zdraví a životního prostředí před perzistentními organickými znečišťujícími látkami

Ochrana zdraví a životního prostředí před perzistentními organickými znečišťujícími látkami

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

POP jsou potenciálně nebezpečné chemické látky, které mohou překračovat mezinárodní hranice, často je lze nalézt daleko od zdrojů jejich emisí, přetrvávají v životním prostředí, probíhá jejich bioakumulace*, a představují tudíž hrozbu pro lidské zdraví a životní prostředí.

Kontrola výroby, uvádění na trh* a používání

 • Výroba a uvádění na trh POP uvedených v příloze I, ať už samotných, ve směsích, nebo v předmětu*, jsou zakázány. Výroba, uvádění na trh a používání POP uvedených v příloze II jsou omezeny na použití, kdy pro danou zemi nejsou dostupné místně bezpečné, účinné a cenově přijatelné alternativy.
 • Země EU a Evropská komise musí pro stávající látky použít vhodné kontroly (např. prostřednictvím zařazení na seznam) a zabránit výrobě, uvádění na trh a používání jakýchkoliv nových látek, které vykazují vlastnosti POP.
 • Země EU mohou předložit návrhy na zařazení látek na seznam Komisi, která společně s Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) rozhodne, zda navrhne zařazení dalších látek na seznam. Agentura ECHA v postupech popsaných v nařízení také sehrává obecně poradenskou a informační roli.

Výjimky

 • Výjimky z těchto kontrol jsou povoleny v případě látek používaných při výzkumu v laboratorním rozsahu nebo jako referenční standard, nebo v případě látek přítomných jako nezáměrná stopová kontaminující látka ve směsích nebo předmětech.
 • Další výjimky platí pro předměty obsahující POP, které byly vyrobeny před vstupem nařízení v platnost a které podléhají zvláštním zárukám a podmínkám, včetně požadavků na oznámení Komisi a sekretariátu Stockholmské úmluvy.

Snižování, minimalizace a vyloučení úniků

Země EU musí:

 • vést soupisy látek uvedených v příloze III, které unikly do ovzduší, vod a půdy,
 • oznámit své akční plány týkající se opatření k identifikaci, charakterizaci a minimalizaci celkových úniků látek, včetně používání náhradních nebo upravených látek,
 • přednostně zvážit při stavbě nebo úpravě zařízení alternativní postupy, při jejichž použití nedochází k vytváření a únikům POP.

Odpad

 • Osoby, které vytváří nebo jsou dlouhodobými držiteli odpadu, musí v maximálním možném rozsahu zabránit jeho kontaminaci látkami uvedenými v příloze IV.
 • Ve většině případů musí být kontaminovaný odpad odstraněn nebo rychle využit*, aby bylo zajištěno, že obsah POP je zničen nebo přeměněn.
 • Země EU musí zajistit, aby byly produkce, sběr a přeprava kontaminovaného odpadu, jakož i jeho uložení a čištění sledovatelné a prováděné v podmínkách, které zajišťují ochranu životního prostředí a lidského zdraví.

Plánování, monitorování a oznamování

 • Země EU musí veřejnosti poskytnout možnost se na tomto procesu podílet a jejich prováděcí plány musí být veřejně přístupné a sdílené s Komisí a agenturou ECHA, včetně případných informací o opatřeních provedených na vnitrostátní úrovni pro určení a posouzení lokalit kontaminovaných POP. Komise také musí vést prováděcí plán, který bude přezkoumáván a aktualizován podle potřeby.
 • Musí být zřízen monitorovací mechanismus pro sběr porovnatelných údajů z monitorování výskytu látek uvedených v části A přílohy III nařízení v životním prostředí. Země EU budou také podávat zprávy o provádění nařízení.
 • Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci k provádění změn v seznamu látek v přílohách I, II a III tohoto nařízení s cílem přizpůsobit tyto seznamy s ohledem na změny seznamu látek stanoveného v přílohách Stockholmské úmluvy nebo protokolu z roku 1979.
 • Nařízením se zrušuje a přepracovává nařízení (ES) č. 850/2004.

ODKDY PLATÍ TOTO NAŘÍZENÍ?

Platí ode dne pondělí 15. července 2019.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Bioakumulace: zvyšování koncentrace v tělech živých organismů.
Uvádění na trh: dodání nebo zpřístupnění třetí osobě, za úplatu či zdarma. Za „uvádění na trh“ je považován také dovoz.
Předmět: věc, která během výroby získává určitý tvar, povrch nebo vzhled určující její funkci ve větší míře než její chemické složení.
Využívání odpadu: definované v rámcové směrnici o odpadech jako jakákoli činnost, jejímž hlavním výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu tím, že nahradí jiné materiály, které by jinak byly použity ke konkrétnímu účelu, nebo jejímž výsledkem je, že je odpad upraven k tomuto konkrétnímu účelu, a to v daném zařízení nebo v širším hospodářství.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění) (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 45–77)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3–30)

Postupné změny směrnice 2008/98/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1–849). Znění bylo znovu zveřejněno v opravené podobě (Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3–280)

Viz konsolidované znění.

Sdělení Komise o zásadě předběžné opatrnosti (COM(2000) 1 final, 2.2.2000)

Protokol o perzistentních organických znečišťujících látkách k úmluvě z roku 1979 o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 37–71)

Poslední aktualizace 23.10.2019

Top