EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropský informační systém rejstříků trestů — odsouzení státních příslušníků třetích zemí (ECRIS-TCN)

Evropský informační systém rejstříků trestů — odsouzení státních příslušníků třetích zemí (ECRIS-TCN)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2019/816, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci zemí EU, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků mimo zemí EU a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN)

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Tímto nařízením se:

 • zřizuje systém pro identifikaci zemí EU, jež mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků „třetích zemí“ („ECRIS-TCN“),
 • stanovují podmínky, za nichž mají vnitrostátní orgány, Eurojust, Europol a Úřad evropského veřejného žalobce přístup k ECRIS-TCN, aby získaly informace o předchozích odsouzeních prostřednictvím Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS) (rámcové rozhodnutí 2009/31/SVV — viz shrnutí),
 • stanovují podmínky, podle kterých ECRIS-TCN pomáhá usnadnit správnou identifikaci osob registrovaných v ECRIS-TCN a přispět k ní.

KLÍČOVÉ BODY

Toto nařízení se vztahuje na zpracovávání informací o totožnosti státních příslušníků třetích zemí, kteří byli dříve odsouzeni* v jedné ze zemí EU, za účelem identifikace země EU, v níž byla tato odsouzení vydána. Vztahuje se rovněž na občany EU, kteří jsou zároveň státními příslušníky třetí země. Informace o samotném odsouzení je možné získat od odsuzující země EU prostřednictvím ECRIS.

Technická architektura ECRIS-TCN se skládá z:

Vnitrostátní orgány vytváří záznamy údajů v ECRIS-TCN pro každého státního příslušníka třetí země, kterého odsoudí, nejrychleji, jak je to možné. To zahrnuje:

 • příjmení a křestní jméno, datum a místo narození, národnost(i), pohlaví, případná předchozí jména nebo kód odsuzující země EU,
 • podrobnosti o identifikačních průkazech, pseudonymech nebo přezdívkách jednotlivce, jsou-li k dispozici,
 • údaje o otiscích prstů podle vnitrostátního práva a uspokojivé podle jistých technických specifikacích,
 • zobrazení obličeje, pokud to umožňuje vnitrostátní právo odsuzující země EU.

Vnitrostátní orgány mohou využívat ECRIS-TCN k získávání informací o předchozích odsouzeních jednotlivce, pokud jsou požadovány pro účely trestního řízení vedeného proti tomuto jednotlivci nebo pro účely:

 • kontroly záznamů v rejstříku trestů týkajících se určité osoby na její žádost,
 • bezpečnostní prověrky,
 • získání licence nebo povolení,
 • potřeb zaměstnavatele,
 • dobrovolných činností a pravidelných kontaktů s dětmi nebo zranitelnými osobami,
 • postupů souvisejících s vízy, získáním občanství, migrací a azylovými řešeními,
 • kontrol souvisejících s veřejnými zakázkami a veřejným výběrovým řízením.

Eurojust, Europol a Úřad evropského veřejného žalobce:

 • mají přístup k ECRIS-TCN za účelem identifikace zemí EU, jež mají informace z rejstříku trestů o státním příslušníku třetí země,
 • nemohou do ECRIS-TCN vkládat žádné údaje ani je neopravují ani nevymazávají,
 • si mohou vyžádat informace z rejstříku trestů dotčené země EU, když se objeví pozitivní nález,
 • jsou odpovědní za své technické připojení k ECRIS-TCN,
 • musí poskytnout pracovníkům vhodnou odbornou přípravu týkající se zejména zabezpečení údajů a základních práv.

Třetí země a mezinárodní organizace mohou pro účely trestního řízení své žádosti o informaci z rejstříku trestů podat Eurojustu. Vyskytne-li se pozitivní nález* a dotčená země EU dá souhlas, Eurojust informuje třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, o kterou dotčenou zemi EU se jedná, aby mohly požádat tuto zemi o příslušné výtahy z rejstříku trestů.

Údaje:

 • se uchovávají v centrálním systému po dobu, po kterou jsou uloženy v rejstříku trestů,
 • vymazávají vnitrostátními orgány, jakmile uplyne doba uchovávání v dané zemi,
 • můžou měnit nebo vymazávat země EU, které je do centrálního systému vložily,
 • mohou být zpracovávány pouze za účelem identifikace zemí EU, které mají v rejstříku trestů informace o státním příslušníku třetí země.

Agentura eu-LISA nese zodpovědnost za:

 • Vývoj a provozní řízení ECRIS-TCN a údržbu referenčního provedení ECRIS*,
 • dozor nad komunikační infrastrukturou včetně jejího zabezpečení,
 • zajišťování postupů pro provádění kontrol kvality údajů uložených v ECRIS-TCN a sledování jeho fungování a technické údržby,
 • pravidelné předkládání zprávy Evropskému parlamentu, Radě a Evropská komisi,
 • poskytování nezbytné odborné přípravy,
 • uplatňování vhodných pravidel týkajících se služebního tajemství a důvěrnosti,
 • přijímání nezbytných opatření k zajištění zabezpečení ECRIS-TCN,
 • zaprotokolování všech operací zpracování údajů v ECRIS-TCN,
 • poskytování měsíčních statistik zaznamenávání, uchovávání a výměny informací, které byly získány z rejstříku trestů, prostřednictvím ECRIS-TCN a referenčního provedení ECRIS.

Země EU odpovídají za:

 • zajištění bezpečného spojení mezi svými vnitrostátními rejstříky trestů a databázemi otisků prstů a vnitrostátním ústředním přístupovým místem,
 • řízení řádně zmocněných pracovníků ústředních orgánů a jejich odbornou přípravu,
 • zákonné zpracovávání údajů zaznamenaných v ECRIS-TCN, zejména toho, aby:
  • přístup k údajům měli pouze oprávnění pracovníci,
  • se údaje shromažďovaly zákonným způsobem, který plně respektuje lidskou důstojnost a základní práva státního příslušníka třetí země;
  • byly údaje při vkládání do ECRIS-TCN přesné a aktuální.
 • to, že každý ústřední orgán přijímá nezbytná opatření za účelem souladu s právními předpisy,
 • to, že vnitrostátní dozorové orgány dohlíží na zákonnost zpracovávání osobních údajů.

Jednotlivec nebo země EU, kterému vznikne újma v důsledku chování, které se neslučuje s tímto nařízením, může obdržet náhradu od:

 • země EU, která za újmu odpovídá,
 • agentury eu-LISA v případě, že nesplnila své povinnosti.

Státní příslušníci třetích zemí mohou kontaktovat ústřední orgán země EU a požádat o přístup ke svým osobním údajů, o jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich používání.

Opatření v podobně sankcí nebo disciplinárních opatření se použijí s ohledem na jakékoliv zneužití údajů vložených do ECRIS-TCN.

Evropský inspektor ochrany údajů sleduje činnosti zpracovávání osobních údajů agentury eu-LISA a provádí audit pro Evropský parlament, vlády EU a Komisi nejméně každé 3 roky.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 11. června 2019. Země EU přijmou co nejdříve opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto nařízením s cílem zajistit řádné fungování ECRIS-TCN. Komise musí být spokojena se splněním jistých podmínek před tím, než stanoví den, od kterého může země EU začít do ECRIS-TCN vkládat údaje.

KONTEXT

Pro více informací viz:

KLÍČOVÉ POJMY

Odsouzení: jakékoli konečné rozhodnutí trestního soudu proti jednotlivci zaznamenané v rejstříku trestů.
Pozitivní nález: shoda mezi údaji o totožnosti zaznamenanými v centrálním systému a údaji použitými pro vyhledávání.
Referenční provedení ECRIS: software vyvinutý Komisí a zpřístupněný zemím EU pro výměnu informací z rejstříku trestů prostřednictvím ECRIS.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 1–26)

Následné změny nařízení (EU) 2019/816 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy (Úř. věst. L 93, 7.4.2009, s. 23–32)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 138–183)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99–137)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39–98)

Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1–71)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53–114)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1–88)

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89–131)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 21.04.2020

Top