EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kontroly peněžní hotovosti vstupující do EU nebo ji opouštějící

Kontroly peněžní hotovosti vstupující do EU nebo ji opouštějící

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 2018/1672 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do EU nebo ji opouštějící

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

Toto zařízení zavádí kontroly peněžní hotovosti* vstupující do EU nebo ji opouštějící. Ty mají podpořit opatření stanovená ve směrnici (EU) 2015/849 proti praní peněz a financování terorismu.

KLÍČOVÉ BODY

Každá osoba, která vstupuje do EU nebo ji opouští s hotovostí 10 000 EUR nebo více, musí tuto hotovost ohlásit orgánům dané země a písemně či elektronicky poskytnout tyto informace:

 • úplné osobní údaje osoby převážející peněžní hotovost*, například jméno, státní příslušnost a datum narození, vlastník peněžní hotovosti a zamýšlený příjemce peněžní hotovosti,
 • hodnota a povaha peněžní hotovosti, její původ, zamýšlené použití a způsob přepravy.

Orgány zemí EU mohou:

 • požádat odesílatele nebo příjemce peněžní hotovosti ve výši 10 000 EUR nebo více bez doprovodu, aby do 30 dnů podali ohlášení a poskytli stejné informace, jaké jsou uvedeny výše,
 • prohledat osoby, jejich zavazadla a dopravní prostředek a veškeré zásilky či balíky, v nichž se peněžní hotovost může posílat,
 • zaznamenat údaje o veškerých částkách peněžní hotovosti do 10 000 EUR, u nichž existuje podezření, že souvisejí s trestnou činností,
 • zadržet peněžní hotovost, která nebyla ohlášena nebo souvisí s trestnou činností,
 • sdílet informace se zemí mimo EU na základě zvláštních postupů.

Orgány zemí EU musí:

 • předat veškeré relevantní informace vnitrostátním finančním zpravodajským jednotkám co nejdříve a nejpozději do 15 dnů,
 • předat veškeré relevantní informace příslušným orgánům ostatních zemí EU,
 • informovat Evropskou komisi, Úřad evropského veřejného žalobce a v případě nutnosti Europol, je-li peněžní hotovost spojena s trestnou činností týkající se rozpočtu EU,
 • zajistit bezpečnost všech údajů, které získají, a uložit je pouze za přísných podmínek.

Vlády zemí EU musí:

 • zajistit, že lidé vstupující do EU nebo ji opouštějící nebo odesílatelé a příjemci příslušných částek jsou informováni o svých právech a povinnostech,
 • zavést sankce za jakékoli porušení právních předpisů,
 • informovat Komisi do 4. prosince 2021 o opatřeních, které zavedly za účelem provádění tohoto právního předpisu.

Komise:

 • přijme další technická opatření, například šablony formuláře pro ohlášení a pravidla pro výměnu informací prostřednictvím prováděcích aktů,
 • získává pomoc od Výrobu pro kontroly peněžní hotovosti,
 • musí předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o dopadu tohoto nařízení.

Zrušení

Nařízení (EU) 2018/1672 zrušuje a nahrazuje nařízení (EC) č. 1889/2005 ze dne 2. června 2021.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Je v platnosti ode dne 3. června 2021, kromě pravidel týkajících se práce Komise na technických opatřeních, která platí od 2. prosince 2018.

KONTEXT

Tento právní předpis je součástí opatření EU pro boj proti financování terorismu, praní peněz, daňovým únikům a dalším trestným činnostem.

Rozšiřuje předchozí právní definici „hotovosti“ z bankovek na šeky, cestovní šeky, předplacené karty a zlato.

KLÍČOVÉ POJMY

Peněžní hotovost: bankovky a mince, šeky, cestovní šeky, předplacené karty, zlaté slitky.
Osoba převážející peněžní hotovost: jednotlivec vstupující do EU nebo ji opouštějící, který má peněžní hotovost u sebe, ve svých zavazadlech nebo ve svém dopravním prostředku.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 (Úř. věst. L 284, 12.11.2018, s. 6–21)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz (Úř. věst. L 284, 12.11.2018, s. 22–30)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73–117)

Následné změny směrnice (EU) 2015/849 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 13.02.2019

Top