EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)

Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Nařízení (EU) 2018/1240 — o zřízení Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS)

Nařízení (EU) 2018/1241, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794 za účelem zřízení Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS)

CO JE CÍLEM TĚCHTO NAŘÍZENÍ?

Jejich cílem je posílit bezpečnostní kontroly občanů ze zemí mimo EU, kteří cestují do schengenského prostoru, čímž přispějí k:

 • vysoké úrovni bezpečnosti,
 • předcházení nedovolenému přistěhovalectví,
 • ochraně veřejného zdraví,
 • účinnějším hraničním kontrolám,
 • podpoře cílů Schengenského informačního systému,
 • prevenci, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů.

KLÍČOVÉ BODY

 • ETIAS je automatizovaný informační systém vytvořený za účelem určení bezpečnostních nebo nepravidelných migračních rizik, která představují návštěvníci cestující do schengenského prostoru osvobození od vízové povinnosti při dodržení základních práv a ochrany údajů.
 • Vyvine ho agentura eu-LISA a má být provozuschopný do roku 2022.
 • Státní příslušníci ze zemí mimo EU, kteří nepotřebují k cestě do schengenského prostoru vízum, budou muset před svou cestou žádat o cestovní povolení (ETIAS).
 • Po vyplnění formuláře žádosti online provede systém kontrolu v informačních systémech EU pro ochranu hranic a bezpečnost.
 • Předchozí ověření občanů ze zemí mimo EU osvobozených od vízové povinnosti:
  • usnadní hraniční kontroly,
  • předejde byrokracii a zpožděním cestujících, kteří se ocitnou na hranicích,
  • zajistí koordinované a harmonizované posouzení občanů ze zemí mimo EU a
  • značně sníží počet případů odepření vstupu na hraničních přechodech.

Povolení

 • Cestovní povolení ETIAS stojí 7 EUR a je platné po dobu 3 let. Cestovní povolení může být zrušeno, pokud nadále nejsou splněny podmínky pro jeho vydání nebo prohlášeno za neplatné, pokud podmínky nebyly splněny v době jeho vydání.
 • Pokud je cestovní povolení zamítnuto, je žadateli ponecháno právo se odvolat. Odvolání může být zahájeno v zemi EU, která učinila rozhodnutí týkající se žádosti, v souladu s jejím vnitrostátním právem.

ODKDY JSOU NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Nařízení se použijí od data stanoveného Evropskou komisí (na základě naplnění určitých podmínek) s výjimkou určitých článků nařízení (EU) 2018/1240, které se používají od 9. října 2018.

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1–71)

Následné změny nařízení (EU) 2018/1240 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1241 ze dne 12. září 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794 za účelem zřízení Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 72–73)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 27–84)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 85–135)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1861 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 14–55)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně a o zrušení rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutí Komise 2010/261/EU (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 56–106)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99–137)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 327, 9.12.2017, s. 20–82)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53–114)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60–81)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 08.11.2019

Top