EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Boj proti terorismu – definice teroristických trestných činů a podpora obětí

Boj proti terorismu – definice teroristických trestných činů a podpora obětí

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice (EU) 2017/541 o boji proti terorismu

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je přizpůsobit právo EU boji proti terorismu s ohledem na měnící se hrozby terorismu a s přihlédnutím k mezinárodní povaze terorismu.

Stanoví minimální pravidla pro definice trestných činů a příslušných sankcí v této oblasti.

Zavádí také opatření na ochranu, podporu a pomoc obětem.

Nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV jakožto základní kámen reakce trestního soudnictví zemí EU v boji proti terorismu a mění části rozhodnutí Rady 2005/671/SVV o výměně informací a spolupráci v oblasti teroristických trestných činů.

KLÍČOVÉ BODY

Definice teroristických trestných činů

Směrnice stanoví vyčerpávající seznam závažných trestných činů, které země EU musí ve svém vnitrostátním právu klasifikovat jako teroristické trestné činy, pokud jsou spáchány nebo pokud se vyhrožuje jejich spácháním s určitým teroristickým cílem.

Teroristické cíle jsou popsány jako kterýkoliv z níže uvedených cílů:

 • závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo,
 • protiprávně přinutit vládu nebo mezinárodní organizaci, aby jednala určitým způsobem nebo aby se jednání zdržela,
 • závažným způsobem destabilizovat či zničit základní politické, ústavní, hospodářské nebo sociální struktury země nebo mezinárodní organizace.

Související trestné činy

Seznam teroristických trestných činů, které země EU musí také trestat jako trestné činy, i v případě, že ke spáchání teroristického činu ve skutečnosti nedošlo, je rozšířen tak, aby zahrnoval:

 • trestné činy spojené s teroristickou skupinou (tj. vedení takové skupiny nebo vědomá účast na jejích činnostech) a
 • trestné činy spojené s teroristickými činnostmi. Tyto trestné činy zahrnují:
  • šíření sdělení veřejnosti, ať už on-line či off-line, jehož záměrem je podnítit spáchání teroristického trestného činu, například formou glorifikace teroristických činů,
  • získávání a nábor jiné osoby ke spáchání teroristického trestného činu,
  • poskytování nebo podstoupení výcviku za účelem terorismu, například výrobu a použití výbušnin, palných zbraní a nebezpečných látek,
  • vycestování v rámci EU, mimo EU nebo do EU za účelem terorismu, například za účelem účasti na činnostech teroristické skupiny nebo provedení teroristického útoku,
  • organizaci a usnadnění takového vycestování, včetně logistické nebo materiální podpory, jako třeba nákup jízdenek nebo plánování cesty,
  • poskytování nebo shromažďování finančních prostředků se záměrem nebo s vědomím, že budou použity ke spáchání teroristických trestných činů.

Obecné rysy

Mezi obecné rysy patří:

 • lepší pravidla:
  • ohledně pomoci, návodu a pokusu a
  • ohledně soudní příslušnosti a stíhání za účelem zajištění soudržnosti a účinného uplatňování příslušných pravidel a předejití právním mezerám,
 • povinnosti zemí EU:
  • zavést tresty a sankce pro fyzické a právnické osoby odpovědné za trestné činy, které odrážejí závažnost daných trestných činů,
  • podniknout opatření pro okamžité odstranění on-line teroristického obsahu, který je spravován na jejich území, a zablokování přístupu k němu a zajistit odstranění takovéhoto obsahu spravovaného mimo jejich území a
  • při provádění této směrnice dodržovat základní práva a obecné právní zásady zakotvené v článku 6 Smlouvy o Evropské unii,
 • změny rozhodnutí 2005/671/SVV o výměně informací a spolupráci v oblasti teroristických trestných činů.

Podpora obětí

 • Směrnice obsahuje dodatečné doložky ohledně řady služeb za účelem uspokojení zvláštních potřeb obětí terorismu, například právo na okamžitý přístup k profesionálním službám podpory, které nabízejí lékařskou a psychologickou pomoc a právní nebo praktické poradenství.
 • Posiluje rovněž mechanismy reakce na mimořádné situace s cílem pomoci obětem terorismu bezprostředně po teroristickém útoku.
 • Země EU musí zajistit, aby oběti terorismu, které mají bydliště v jiné zemi EU, než ve které byl teroristický trestný čin spáchán, měly přístup k:
  • informacím o svých právech,
  • službám podpory a programům odškodnění dostupným v zemi, kde byl teroristický trestný čin spáchán.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je platná ode dne 20. dubna 2017. Země EU ji musejí provést do vnitrostátního práva do dne 8. září 2018.

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6–21)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské Unii – Hlava I – Společná ustanovení – Článek 6 (bývalý článek 6 Smlouvy o EU) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 19)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 39–50)

Následné změny směrnice 2014/42/EU byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV (Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 8–14)

Rozhodnutí Rady 2005/671/SVV ze dne 20. září 2005 o výměně informací a spolupráci v oblasti teroristických trestných činů (Úř. věst. L 253, 29.9.2005, s. 22–24)

Viz konsolidované znění.

Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3–7)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 20.02.2018

Top