EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kouřové aromatické přípravky – posouzení bezpečnosti

Kouřové aromatické přípravky – posouzení bezpečnosti

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 2065/2003 – o kouřových aromatických přípravcích používaných pro potraviny

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanovuje pravidla týkající se povolování a používání kouřových aromatických přípravků v potravinách pro celou EU.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení zavádí postup posouzení bezpečnosti a povolování pro primární kouřové kondenzáty* a primární dehtové frakce*, které mohou být používány v potravinách nebo na jejich povrchu a/nebo pro výrobu sekundárních kouřových aromatických přípravků*.

Primární produkty*, u nichž při vyhodnocování nebyly vyjádřeny žádné obavy z hlediska zdraví, jsou potom zařazeny do seznamu povolených produktů podle zvláštních podmínek použití.

Povolení jsou udělována na dobu 10 let, po jejímž uplynutí musí být obnovena. Tímto je zajištěno, že jsou produkty pravidelně znovu posuzovány z hlediska nejnovějších vědeckých a technických poznatků, a že povolené produkty, které se ji nepoužívají, jsou z pozitivního seznamu EU odstraněny.

Žadatel o získání povolení primárního produktu musí poskytnout podrobné informace o:

  • druhu dřeva použitém pro výrobu primárního produktu;
  • podrobných informacích o metodách výroby primárních produktů a o dalším postupu při výrobě sekundárních kouřových aromatických přípravků;
  • zamýšlených použitích v potravinách nebo kategoriích potravin nebo na jejich povrchu;
  • chemických specifikacích;
  • toxikologických studiích a
  • validovaných metodách pro odběr vzorků a detekci primárních produktů a sekundárních kouřových aromatických přípravků.

Hodnocení bezpečnosti u žádostí je prováděno Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) podle konkrétního časového rámce a na základě transparentních postupů.

Žádost se podává u EFSA, Komise a u zemí EU. Pokud o to žadatel požádá, některé citlivé údaje mohou zůstat důvěrné.

Posouzení EFSA týkající se kouřových aromatických přípravků jsou dostupná zde: Seznam aromatických přípravků EU – Vědecká stanoviska – 3 kouřové aromatické přípravky (primární produkty)

Nařízení Komise (ES) č. 627/2006, které stanovuje kritéria jakosti pro validované metody analýzy pro odběr vzorků, identifikaci a charakterizaci primárních kouřových produktů, jak je uvedeno v Příloze II Nařízení (ES) č. 2065/2003.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí od 16. prosince 2003 s výjimkou článku 4, odst. 2, který zakazuje uvedení na trh kouřového aromatického přípravku nebo potraviny, v níž nebo na jejímž povrchu je takový kouřový aromatický přípravek přítomen, a který platí od 16. června 2005.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Primární kouřové kondenzáty: přečištěný vodný podíl kondenzovaného kouře, který spadá pod definici kouřových aromatických přípravků.
Primární dehtová frakce: přečištěná frakce dehtové fáze kondenzovaného kouře o vysoké hustotě, která spadá pod definici „kouřových aromatických přípravků“.
Sekundární kouřové aromatické přípravky: aromatické přípravky vyráběné dalším zpracováním primárních produktů a používané nebo určené k použití v potravinách nebo na jejich povrchu s cílem udělit těmto potravinám kouřové aroma.
Primární produkty: primární kouřové kondenzáty a primární dehtové frakce.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o kouřových aromatických přípravcích používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu (Úř. věst. L 309, 26.11.2003, s. 1–8)

Postupné změny nařízení (ES) č. 2065/2003 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1321/2013 ze dne 10. prosince 2013, kterým se na úrovni Unie stanoví seznam primárních produktů kouřových aromat povolených pro použití jako takové v potravinách nebo na jejich povrchu a/nebo k výrobě sekundárních kouřových aromat (Úř. věst. L 333, 12.12.2013, s. 54–67)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34–50)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 627/2006 ze dne 21. dubna 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003, pokud jde o kritéria jakosti pro validované metody analýzy pro odběr vzorků, identifikaci a charakterizaci primárních kouřových produktů (Úř. věst. L 109, 22.4.2006, s. 3–6)

Poslední aktualizace 11.04.2018

Top