EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bruselská smlouva (smlouva o slučování)

Bruselská smlouva (smlouva o slučování)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Smlouva o založení jednotné Rady a jednotné Komise Evropských společenství

CO BYLO CÍLEM TÉTO SMLOUVY?

Bruselská smlouva zakládající jednotnou Radu a jednotnou Komisi Evropských společenství (známá jako „smlouva o slučování“) byla podepsána s jednoznačným záměrem sjednotit 3 tehdy existující Evropská společenství (ES) – Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (ESAE, známější jako „Euratom“).

Přestože si tato 3 společenství zachovala svou právní nezávislost, smlouva o slučování racionalizovala jejich instituce sloučením jejich tehdy stále nezávislých výkonných orgánů – čímž vzniklo 5 společných evropských institucí – a odpovídajícím způsobem pozměnila smlouvy těchto 3 společenství.

KLÍČOVÉ BODY

Jednotná Rada a jednotná Komise

 • Výkonné orgány byly sloučeny následujícím způsobem:
  • Rada Evropských společenství – dnes Rada Evropské unie – nahradila jako jednotný orgán zvláštní Radu ministrů ESUO, Radu EHS a Radu společenství Euratom,
  • Komise Evropských společenství – dnes Evropská komise – nahradila jako jednotný orgán Vysoký úřad ESUO, Komisi EHS a Komisi společenství Euratom.
 • Tyto nové jednotné výkonné orgány však nadále mají jednat v souladu se smlouvami, které řídí jednotlivá 3 společenství, a také v souladu s novými články této smlouvy.
 • Pravidla, kterými se řídí jejich složení a fungování, byla sestavena v rámci jednotného textu a příslušné články smluv ES byly zrušeny.
 • Pokud byly mezi 3 danými smlouvami rozdíly ohledně Rady:
  • byla doba trvání předsednictví určena podle delší doby stanovené smlouvami EHS a Euratom,
  • byla pravidla týkající se rozhodování harmonizována pouze do té míry, jak se to požaduje pro akty přijaté na základě těchto 3 smluv (tj. týkající se společných institucí, rozpočtu a správy),
  • byly koncepty prosté většiny, kvalifikované většinyjednomyslného hlasování harmonizovány v souladu se zásadami smluv EHS a Euratom,
  • Výbor Coreper byl vytvořen jako přípravný orgán Rady a rozšířen na smlouvu ESUO.
 • Pokud byly mezi 3 danými smlouvami rozdíly ohledně Komise:
  • byl počet členů stanoven na 9,
  • byla pravidla ohledně určení členů a jejich statusu a ohledně fungování Komise obecně upravena podle pravidel smlouvy o Evropském hospodářském společenství,
  • bylo harmonizováno datum, kdy má Komise povinnost zveřejnit svou souhrnnou zprávu o činnosti Evropských společenství, a také datum, kdy se má sejít parlamentní shromáždění, aby tuto zprávu prozkoumalo,
  • byla pravidla ohledně toho, jak je Komise politicky odpovědná parlamentnímu shromáždění, upravena podle pravidel smluv EHS a Euratom, a to s možností kdykoliv (a ne pouze při zkoumání výroční souhrnné zprávy) vyslovit nedůvěru správě Komise.

Společný administrativní rozpočet pro ES

 • Rozpočet pokrývá výdaje všech institucí ES, včetně těch, které spadají pod parlamentní shromáždění a Soudní dvůr.
 • Výdaje pro intervence v rámci smlouvy ESUO a výdaje na výzkum a vývoj v rámci smlouvy Euratom jsou však nadále vedeny pod samostatnými rozpočty.

Společná správa pro ES

 • Všichni úředníci a ostatní zaměstnanci institucí ES patří do jednotné správy.
 • Pravidla, kterými se řídí, včetně jejich práv a povinností, jsou jednotná a jsou odvozena ze shodného postavení.
 • Jsou sjednocena pravidla ohledně odpovědnosti ES v případě újmy způsobené osobním zaviněním úředníka nebo zaměstnance.
 • Výsady a imunity udělené institucím ES a také jejich úředníkům a ostatním zaměstnancům jsou také sjednoceny v rámci jednotného protokolu připojeného k smlouvě.

Sídla institucí ES

 • V reakci na právní námitky, které vzneslo Lucembursko, mají vlády zemí ES pravomoc rozhodnout na základě vzájemné dohody o řešení otázky určení sídel výkonných orgánů ES v Bruselu. Rozhodnutí bylo učiněno v den podepsání smlouvy a patřilo k němu určení Bruselu jako prozatímního sídla.

ODKDY TATO SMLOUVA PLATILA?

Byla podepsána 8. dubna 1965 a používala se od 1. července 1967.

KONTEXT

Již před smlouvou o slučování tato 3 Evropská společenství sdílela některé společné instituce na základě úmluvy z roku 1957 o určitých společných institucích Evropských společenství: parlamentní shromáždění (které se později stalo Evropským parlamentem), Soudní dvůrHospodářský a sociální výbor.

Smlouva o slučování byla zásadním krokem k moderní EU. Tato smlouva byla – s výjimkou Protokolu z 8. dubna 1965 o výsadách a imunitách Evropských společenství – zrušena Amsterodamskou smlouvou podepsanou 2. října 1997, která vstoupila v platnost 1. května 1999.

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Smlouva o vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise Evropských společenství (Úř. věst. 152, 13.7.1967, s. 2–17 (DE, FR, IT, NL))

Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 266–272)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli

Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství

Postupné změny Smlouvy byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Smlouva o vytvoření Evropského společenství pro atomovou energii

Úmluva o určitých společných institucích Evropských společenství

Amsterodamská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii, Smlouvy o založení Evropských společenství a některé související akty (Úř. věst. C 340, 10.11.1997, s. 1–144)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 21.03.2018

Top