EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Smlouva o Evropském společenství pro atomovou energii (Euratom)

Smlouva o Evropském společenství pro atomovou energii (Euratom)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Smlouva o Evropském společenství pro atomovou energii

CO JE CÍLEM TÉTO SMLOUVY?

Jak je patrné z názvu Hlavy II, cílem smlouvy o Euratomu je „podporovat vývoj v oblasti jaderné energie“.

Cílem v rámci společného trhu v oblasti jaderné energie je zejména:

 • podpora výzkumu;
 • zajištění dodávek pro všechny země EU;
 • stanovení systému dohledu nad mírumilovným používáním jaderných materiálů určených pro civilní použití a zajištění vysokých jednotných standardů ochrany zdraví a bezpečnosti.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Smlouva je striktně omezena na civilní (nevojenské) způsoby využití jaderné energie.

Struktura smlouvy

Hlava I stanovuje 8 úkolů svěřených Euratomu, zatímco Hlava II podrobněji stanovuje konkrétní pravidla:

 • podpora výzkumu, spolupráce na výzkumu a výměna technických informací – založení Společného výzkumného střediska;
 • stanovení jednotných bezpečnostních standardů ochrany zdraví pracovníků a veřejnosti a zajištění jejich aplikace;
 • usnadnění investic a zajištění vybudování základních zařízení nezbytných pro rozvoj jaderné energetiky, zejména prostřednictvím podpory společných podniků;
 • zajištění pravidelného a rovnoměrného zásobování všech uživatelů ve Společenství (dnes EU) rudami a jadernými palivy, prostřednictvím jednotné politiky zásobování – založení zásobovací agentury Euratomu;
 • kontrola náležitého (tedy nevojenského) a mírumilovného používání jaderných materiálů – bezpečnostní opatření jsou zajišťována vyhrazenými inspektory, kteří provádějí fyzické a účetní kontroly ve všech jaderných zařízeních ve Společenství;
 • výkon vlastnických práv ke zvláštním štěpným materiálům (štěpné materiály sestávají z atomů, které je možné pomocí neutronů štěpit a uvolňovat tak velké množství energie);
 • vytvoření společného trhu zvláštních materiálů a zařízení, s volným pohybem kapitálu pro investice v oblasti jaderné energie a svobodou zaměstnávání odborníků;
 • navazování takových vztahů s ostatními zeměmi a s mezinárodními organizacemi, které přispějí k pokroku v mírovém využití jaderné energie.

Hlavy III a IV se týkají institucí a financování:

 • Od podpisu Slučovací smlouvy (1967) sdílí Euratom výkonné orgány s EU. Některé společné instituce už však měl i předtím
 • Sdílení pravomocí poskytnutých institucí Smlouvou o Euratomu se liší od sdílení pravomocí orgánů EHS (nyní orgánů EU jednajících v oblasti působnosti EU). Zejména parlament má nad Euratomem méně kontroly, k dispozici má pouze konzultační pravomoci (bez spolurozhodování).
 • Zásobovací agentura Euratomu, orgán specifický pouze pro Euratom, má právní subjektivitu a finanční autonomie a působí pod dohledem Komise.
 • Od Slučovací smlouvy sdílí Euratom s institucemi EU také společný administrativní rozpočet. Výdaje na výzkum a vývoj jsou však v souladu se Smlouvou o Euratomu vedeny pod samostatným rozpočtem.

Pátá a šestá hlava obsahují obecná pravidla a pravidla týkající se počátečního období (zakládání orgánů, první prováděcí pravidla a přechodná pravidla).

Smlouva zahrnuje také pět příloh, které se týkají:

 • oblastí výzkumu jaderné energie uvedených v článku 4 smlouvy;
 • průmyslových činností uvedených v článku 41 smlouvy;
 • zvýhodnění společných podniků v souladu s článkem 48 smlouvy;
 • seznamu zboží a výrobků podléhajících ustanovením kapitoly 9 o společném jaderném trhu; a
 • počátečního programu výzkumu a školení uvedeného v článku 215 smlouvy (článek 215 byl v současné verzi smlouvy zrušen).

ODKDY TATO SMLOUVA PLATÍ?

Smlouva byla podepsána 25. března 1957 a vstoupila v platnost dne 1. ledna 1958.

KONTEXT

Smlouva o Evropském společenství pro atomovou energii (ESAE, známější pod názvem „Euratom“) byla podepsána v Římě v roce 1957, společně se smlouvou o založení Evropského hospodářského společenství (EHS), a to šesticí zakládajících zemi Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO). Smlouvy o EHS a ESAE jsou někdy nazývány jako „Římské smlouvy“, zatímco „Římskou smlouvou“ se rozumí smlouva o EHS.

Na rozdíl od smlouvy o EHS nebyly ve smlouvě o Euratomu provedeny žádné významné změny a stále zůstává v platnosti. Euratom se zejména nesloučil s Evropskou unií, zachovává si proto samostatnou právní subjektivitu, ačkoli jej tvoří stejné členské země.

Společně se Smlouvou o Evropské unii (SEU)Smlouvou o fungování EU (SFEU) je Smlouva o Euratomu součástí primárního práva EU jako jedna z jeho aktivních smluv.

Další informace jsou k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Smlouva o Evropském společenství pro atomovou energii ze dne 25. března 1957 – konsolidované znění (Úř. věst. C 203, 7.6.2016, s. 1–112)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii ze dne 25. března 1957 (nezveřejněná v Úředním věstníku)

Slučovací smlouva ze dne 8. dubna 1965 (Úř. věst. 152, 13.7.1967, s. 2–17 (DE, FR, IT, NL))

Maastrichtská smlouva ze dne 7. února 1992 (Úř. věst. C 191, 29.7.1992, s. 1–112)

Lisabonská smlouva ze dne 13. prosince 2007 (Úř. věst. C 306, 17.12.2007, s. 1–271)

Poslední aktualizace 25.05.2018

Top