EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Program na podporu strukturálních reforem

Program na podporu strukturálních reforem

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2017/825 – zavedení programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zavádí program EU s cílem podpořit institucionální, správní a strukturální reformy podporující růst v zemích EU.

KLÍČOVÉ BODY

Cíl

Program na podporu strukturálních reforem (dále jen „program“) usiluje o splnění svých cílů poskytováním podpory vnitrostátním orgánům při reformování a posílení institucí, řízení, veřejné správy a hospodářských a sociálních odvětví. Cílem programu je zlepšit:

 • soudržnost,
 • konkurenceschopnost,
 • produktivitu,
 • udržitelný růst,
 • tvorbu pracovních míst, a
 • investice.

Tato podpora je poskytována zejména v rámci správy ekonomických záležitostí, mimo jiné prostřednictvím pomoci zaměřené na účinné, účelné a transparentní využívání evropských strukturálních a investičních fondů.

Oblast působnosti

Podpora reforem podporujících růst může být poskytována na žádost zemí EU v celé řadě oblastí politiky:

 • řízení a veřejná správa –podpora institucionální reformy a funkční veřejné správy orientované na služby, mimo jiné prostřednictvím:
 • daňové příjmy a správa veřejných financí – modernizace systémů správy příjmů a daní, boj proti daňovým únikům atd.,
 • růst a podnikatelské prostředí – zlepšení investičního klimatu, energetické politiky a politiky pro provádění opatření v oblasti klimatu, podpora energetické unie, zlepšení správy veřejných aktiv, obchodu a přímých zahraničních investic atd.,
 • trh práce, zdravotnické a sociální služby – podpora systémů vzdělávání, odborné přípravy, zdravotní péče, politik trhu práce včetně sociálního dialogu, boje proti chudobě atd. a
 • finanční sektor a přístup k financím – opatření týkající se unie kapitálových trhů, podpora finanční gramotnosti, finanční stabilita atd.

Charakteristiky programu

 • Rozpočet ve výši 142,8 mil. EUR v období 2017–2020 tvořený finančními prostředky vyčleněnými na technickou pomoc, z podnětu Evropské komise v rámci evropských strukturálních a investičních fondů, a převedenými na tento program.
 • Provádění Komisí (Útvarem na podporu strukturálních reforem) a v souladu s pravidly stanovenými ve finančním nařízení EU (nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012).
 • Komise a přijímající země v rámci svých příslušných pravomocí posilují součinnost a zajišťují účinnou koordinaci mezi programem a ostatními programy a nástroji financování EU.
 • Komise sleduje provádění akcí financovaných z programu a měří pokrok pomocí ukazatelů stanovených v nařízení o programu.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 20. května 2017.

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/825 ze dne 17. května 2017 o zavedení programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020 a o změně nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 1305/2013 (Úř. věst. L 129, 19.5.2017, s. 1–16)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320–469)

Postupné změny nařízení (EU) č. 1303/2013 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487–548)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 06.12.2017

Top