EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dohoda mezi EU a USA o ochraně osobních údajů

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí (EU) 2016/920 o podpisu Dohody mezi USA a EU o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů

Dohoda mezi EU a USA o normách ochrany při přenosu osobních informací mezi donucovacími orgány v EU a USA

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ A TÉTO DOHODY?

 • Rozhodnutí povolilo podpis (2. června 2016) dohody mezi Spojenými státy americkými (USA) a Evropskou unií (EU) o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů (tzv. zastřešující dohody). Dohoda vstoupí v platnost až poté, co se smluvní strany budou navzájem informovat, že jejich příslušné vnitřní postupy pro vstup v platnost byly dokončeny (což na straně EU vyžaduje, aby Rada přijala rozhodnutí o uzavření dohody na základě souhlasu Evropského parlamentu).
 • Cílem dohody je zajistit, aby osobní údaje byly při předávání orgány činnými v trestním řízení (policie a orgány trestního soudnictví) chráněny na vysoké úrovni. Usiluje též o podporu spolupráce mezi EU a zeměmi EU na jedné straně a USA na straně druhé při vymáhání práva.
 • Dává větší právní jistotu a posiluje práva jednotlivých osob dotčených předáváním jejich údajů.
 • Dohoda je jedním ze tří klíčových opatření stanovených ve sdělení z roku 2016, která mají obnovit důvěru v toky údajů mezi EU a USA.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

 • Dohoda doplňuje pravidla pro ochranu osobních údajů ve stávajících dohodách mezi EU / zeměmi EU a USA a ve vnitrostátních právních předpisech, které povolují výměnu informací pro účely vymáhání práva. Vytváří společný rámec ochrany údajů, který se bude též uplatňovat na budoucí dohody a vnitrostátní právní předpisy v této oblasti.
 • Dohoda se vztahuje na všechny osobní údaje (včetně jména, adresy a záznamu v rejstříku trestů) vyměňované mezi EU a USA za účelem prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání trestných činů včetně terorismu.

Ochrana

Dohoda poskytuje řadu ochranných prvků pro osobní údaje při jejich výměně mezi policií a orgány trestního soudnictví včetně:

 • jasného vymezení použití údajů – osobní údaje smí být použity pouze pro účely prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů,
 • omezení dalšího předání – jakékoli další předání údajů třetí zemi nebo mezinárodní organizaci musí schválit příslušný orgán země, která osobní údaje původně předala,
 • období uchovávání – osobní údaje nesmí být uchovávány déle, než je nezbytně nutné. Tato období uchovávání musí být zveřejněna nebo jinak zpřístupněna veřejnosti,
 • právo na přístup k osobním údajům a opravě – každý jednotlivec má s výhradou určitých podmínek nárok na přístup ke svým osobním údajům a v případě, že údaje jsou nepřesné, může požádat o jejich opravu,
 • oznámení v případě porušení bezpečnosti údajů – bude zaveden mechanismus, který zajistí, že příslušný orgán a případně subjekt údajů* budou informováni o narušení bezpečnosti údajů,
 • opravný prostředek a vymahatelnost práv – občanům EU bude uděleno další právo na opravný prostředek u soudů USA, pokud jim úřady USA odepřou přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo je nezákonně zveřejní. Kromě toho se může kterýkoli subjekt údajů v EU opřít o již existující práva na opravný prostředek v USA.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ A DOHODA POUŽIJE?

Rozhodnutí platí od 20. května 2016. EU a USA podepsaly dohodu 2. června 2016.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Subjekt údajů: osoba, které se týkají osobní údaje.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/920 ze dne 20. května 2016 o podpisu Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů jménem Evropské unie (Úř. věst. L 154, 11.6.2016, s. 1–2)

Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací v souvislosti s prevencí, vyšetřováním, odhalováním a stíháním trestných činů (Úř. věst. L 336, 10.12.2016, s. 3–13)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89–131)

Poslední aktualizace 23.01.2017

Top