EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Výměny osobních údajů mezi EU a USA

Výměny osobních údajů mezi EU a USA

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení Komise (COM(2016) 117 final) – Transatlantické toky údajů: Obnovení důvěry díky silným ochranným opatřením

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Přináší přehled kroků, které podnikla Evropská unie (EU) při realizaci cílů formulovaných ve sdělení o obnovení důvěry v toky údajů mezi EU a USA z roku 2013. Toto sdělení Evropské komise následovalo po zprávách o rozsáhlých programech USA na shromažďování zpravodajských informací.

KLÍČOVÉ BODY

Sdělení z roku 2013 stanoví 3 hlavní akce, které mají obnovit důvěru v toky údajů mezi EU a USA:

 • 1.

  Balíček opatření EU pro reformu ochrany údajů

Reformní balíček má dva nástroje:

Balíček byl formálně přijat v dubnu 2016.

 • 2.

  Štít mezi EU a USA pro ochranu osobních údajů

Sdělení o bezpečném přístavu z roku 2013 poukázalo na mnohé nedostatky ve fungování dohody, zejména nedostatek:

 • transparentnosti toho, jak společnosti dodržují zásady tohoto systému;
 • účinného prosazování zásad pro ochranu soukromí v rámci tohoto systému u společností ze strany orgánů veřejné moci USA.

Úspěchy štítu mezi EU a USA pro ochranu osobních údajů, nového souboru pravidel, který nahrazuje „bezpečný přístav“, sdělení rozděluje do čtyř kategorií:

 • přísné povinnosti společností, jejichž dodržování se bude důsledně vymáhat;
 • jasné limity a záruky týkající se transparentnosti při přístupu vlády Spojených států k údajům;
 • účinná ochrana práv fyzických osob v EU na soukromí s několika možnostmi nápravy;
 • společný roční přezkum.
 • 3.

  Zastřešující dohoda mezi EU a USA o ochraně údajů

Sdělení uvádí, že zastřešující dohoda poskytuje harmonizovaný a komplexní soubor opatření na ochranu údajů, která budou platit pro všechny transatlantické výměny údajů mezi příslušnými orgány v oblasti prosazování trestního práva (nebo mezi soukromými subjekty a donucovacími orgány na základě mezinárodní dohody, jako je dohoda o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících nebo programu pro sledování financování terorismu). Dohoda zejména:

 • zahrnuje všechny výměny údajů, které se konají v kontextu transatlantické spolupráce při prosazování práva v trestních věcech;
 • zahrnuje všechna klíčová pravidla ochrany údajů v EU, pokud jde o;
  • normy zpracování (např. kvalita a integrita údajů, zabezpečení údajů),
  • ochranná opatření a omezení (např. omezení účelu a použití, uchovávání údajů), jakož i
  • práva fyzických osob (na přístup, opravu, správní a soudní nápravu),
 • zajistí dostupnost práv na soudní nápravu v případě odepření přístupu, odepření opravy a protiprávního zveřejnění;
 • zobecňuje a rozšiřuje na celou oblast prosazování práva zásadu nezávislého dohledu jako klíčový požadavek na ochranu údajů (včetně účinné pravomoci vyšetřovat a řešit jednotlivé stížnosti týkající se dodržování této dohody);
 • bude předmětem pravidelných společných přezkumů.

Zastřešující dohodu podepsaly EU a USA dne 2. června 2016.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Bezpečný přístav: název souboru pravidel EU a USA z roku 2000 o předávání osobních údajů společnostmi z EU společnostem z USA a jejich následném využití. Platnost rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany zvaného „bezpečný přístav“ (zjištění, že předpisy poskytly odpovídající úroveň ochrany pro transatlantické převody údajů) byla zrušena v rozsudku Soudního dvora v říjnu 2016. Rozhodnutí bylo mezitím nahrazeno štítem mezi EU a USA pro ochranu osobních údajů.

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Transatlantické toky údajů: Obnovení důvěry díky silným ochranným opatřením (COM(2016) 117 final, 29.2.2016)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1–88)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89–131)

Poslední aktualizace 28.11.2016

Top