EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strategie EU v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012-2015

Strategie EU v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012-2015

EU přijala strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat s cílem vyřešit nedostatečné prosazování právních předpisů v tomto odvětví, zvýšit hospodářskou hodnotu dobrých životních podmínek zvířat pro podniky a zvýšit povědomí o nutnosti dosáhnout vysoké úrovně dobrých životních podmínek zvířat.

ODKAZY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012-2015 (COM(2012) 6 final/2 ze dne 15. 2. 2012 - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie uznává zvířata za vnímající bytosti a požaduje při vytváření a prosazování politik EU věnovat plnou pozornost otázce jejich dobrých životních podmínek.

Rozmanitost systémů chovu zvířat, klimatických podmínek či specifika jednotlivých členských zemí přinášejí obtížné dosahování dohod o celoevropských pravidlech v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a ještě větší obtíže vznikají při snaze zajistit jejich správné a jednotné prosazování.

Toto nestejné prosazování a rovněž skutečnost, že existují mezery v právních předpisech, znamená, že se všemi zvířaty v EU se nezachází podle stejných standardů a zemědělci v těch zemích, kde se tato pravidla prosazují přísněji, jsou v konkurenční nevýhodě.

Cílem strategie EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat (2012-2015) je zlepšit životní podmínky zvířat v zemědělských podnicích, v zoologických zahradách a zvířat používaných pro experimentální účely. Strategie je založena na dvou doplňujících se přístupech:

Zavedení komplexního zákona o dobrých životních podmínkách zvířat: na základě výsledků posouzení dopadů Evropská komise zvažuje zavedení zjednodušeného právního rámce vycházejícího z celostního přístupu a zaměřeného na výstupní hodnoty životních podmínek zvířat. Tento právní rámec by také zdůrazňoval vzdělávání a profesní normy všech zúčastněných stran (orgány členských zemí, zaměstnanci manipulující se zvířaty, chovatelé zvířat, obchodníci atd.).

Posílení probíhajících opatření Komise: mezi ně patří:

  • nalezení způsobů, jak zlepšit plnění požadavků členskými státy: více inspekcí; vzdělávací strategie s cílem vybudovat kulturu dodržování pravidel a vytvoření evropské sítě referenčních center; odborná příprava inspektorů; výměna osvědčených postupů; vědecké postupy nebo prováděcí pravidla ve vztahu k různým částem legislativy EU týkajícím se dobrých životních podmínek zvířat;
  • podpora mezinárodní spolupráce: pokračování v začleňování dobrých životních podmínek zvířat do mezinárodních dohod; vyvíjení iniciativy na poli multilaterální spolupráce, zejména v rámci Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) a Organizace pro výživu a zemědělství (FAO);
  • dostatečné informování spotřebitelů a veřejnosti: zvyšování povědomí dětí, mladých lidí nebo široké veřejnosti o úctě ke zvířatům a podpora zodpovědného vlastnění zvířat; informování spotřebitelů o zákonech EU týkajících se zvířat využívaných k produkci potravin, aby bylo zajištěno, že nedochází ke klamání spotřebitelů zavádějícími tvrzeními o dobrých životních podmínkách zvířat;
  • optimalizace součinnosti se společnou zemědělskou politikou: hodnocení toho, jak optimálně využít synergií se SZP například prostřednictvím křížové podmíněnosti, propagačních opatření, politiky jakosti, ekologického zemědělství atd.;
  • prozkoumání dobrých životních podmínek farmových ryb: vědecké stanovisko a posouzení dobrých životních podmínek ryb v akvakultuře jako základ pro možná opatření.

Poslední aktualizace: 06.02.2014

Top