EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Výdaje EU na informace o potravinách a krmivech

Výdaje EU na informace o potravinách a krmivech

Obecným cílem tohoto právního předpisu Evropské unie (EU) je přispět k dobrému zdraví lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci, poskytnout vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a životního prostředí a eradikovat škodlivé organismy při současné podpoře konkurenceschopnosti a vytváření pracovních příležitostí.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES

PŘEHLED

Obecným cílem tohoto právního předpisu Evropské unie (EU) je přispět k dobrému zdraví lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci, poskytnout vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a životního prostředí a eradikovat škodlivé organismy při současné podpoře konkurenceschopnosti a vytváření pracovních příležitostí.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení aktualizuje rámec, v němž jsou financovány politiky související se zdravím zvířat a rostlin a produkcí potravin.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení se snaží dohlížet na výdaje EU v těchto oblastech:

  • potraviny a krmiva, včetně jejich bezpečnosti,
  • zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
  • organismy škodlivé rostlinám (škodlivé organismy),
  • produkce rozmnožovacího materiálu rostlin, zejména semen,
  • přípravky na ochranu rostlin a udržitelné používání pesticidů,
  • rizika vyplývající z vedlejších produktů živočišného původu používaných v krmivech a hnojivech, jako je masokostní moučka, moučka z peří a rybí moučka,
  • geneticky modifikované organismy záměrně uvolňované do životního prostředí,
  • práva duševního vlastnictví ve vztahu ke genetice rostlin.

Nařízení stanoví pravidla a lhůty týkající se obsahu, předkládání, posuzování a schvalování vnitrostátních programů a žádostí o platby. Evropská komise (EK) nese odpovědnost za přezkum účinného provádění opatření využívajících finanční příspěvky EU. Mělo by se jim dostat náležité publicity s cílem informovat veřejnost o úloze EU při financování.

Nařízení obsahuje soubor pravidel, která objasňují maximální přípustné rozpočty a maximální míry grantů, které obvykle nepřesáhnou 50 % způsobilých nákladů. Tuto míru lze zvýšit na:

  • 75 % způsobilých nákladů v případě přeshraničních činností týkajících se dvou či více zemí EU za účelem kontroly škodlivých organismů či nákaz zvířat,
  • 100 % způsobilých nákladů, pokud se činnosti týkají prevence a kontroly vážných rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin.

EU může poskytnout finanční prostředky na řešení mimořádných situací souvisejících se zdravím zvířat a rostlin. Nákazy, které opravňují k financování v rámci nouzových opatření, jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení. EK může tento seznam aktualizovat s cílem zohlednit nové hrozby.

Ve výjimečných případech může EU hradit náklady, které zemím EU vznikly při provádění jiných nezbytných opatření, například posílení biologické bezpečnosti v případě výskytů chorob, závažných problémů se škodlivými organismy, při likvidaci jatečně upravených těl a odškodnění v souvislosti s očkovacími akcemi.

Do 30. června 2017 předloží EK hodnotící zprávu v polovině období, kterou podle okolností doplní návrhy právních předpisů, a do 30. června 2022 předloží další zprávu o účelnosti tohoto nařízení.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 30. června 2014.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované nařízení o finančním rámci (EU) č. 652/2014.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 652/2014

30. 6. 2014

-

Úř. věst. 189, 27. 6. 2014, s. 1-32

Poslední aktualizace 25.08.2015

Top