EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Horizont 2020: program EU pro výzkum a inovace (2014–2020)

Horizont 2020: program EU pro výzkum a inovace (2014–2020)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1291/2013 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Cílem programu Horizont 2020 je:

 • posílit evropskou vědeckou a technologickou základnu,
 • lépe využívat hospodářský a průmyslový potenciál politik v oblasti inovací, výzkumu a technologie.

Horizont 2020 je doplněn o program pro výzkum a odbornou přípravu 2014–2018 Evropského společenství pro atomovou energii a jeho rozpočet činí 74,3 miliard EUR na 7 let.

Program si klade za cíl přispívat k dosažení cíle 3% hrubého domácího produktu (HDP) pro výzkum a vývoj v souladu se strategií Evropa 2020 EU.

KLÍČOVÉ BODY

Tento obecný cíl je sledován prostřednictvím 3 priorit:

Priorita I: „vynikající věda“ (24,441 miliard EUR):

Priorita II: „vedoucí postavení v průmyslu“ (17,015 miliard EUR):

 • vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích podporuje výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT), nanotechnologií, vyspělých materiálů, biotechnologie, vyspělé výroby a zpracování a výzkumu vesmíru,
 • přístup k rizikovému financování má za cíl překonat nedostatky v dostupnosti dluhového (např. úvěry) a kapitálového financování (prodejem podílů investorům) pro výzkum a vývoj,
 • „inovace v malých a středních podnicích“ pomáhá mikropodnikům a malým a středním podnikům podněcovat všechny formy inovací.

Priorita III: „společenské výzvy“ (29,679 miliard EUR). Financování se zaměřuje na tyto specifické cíle:

 • zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky,
 • potravinová bezpečnost, udržitelné zemědělství a lesní hospodářství, mořský a námořní výzkum a výzkum vnitrozemských vod a biohospodářství (tj. udržitelnou produkci obnovitelných zdrojů z půdního prostředí, z rybolovu a akvakultury a jejich převádění na potraviny, krmivo, biologické výrobky z vláken a bioenergii, stejně jako související veřejné statky),
 • zajištěná, čistá a účinná energie,
 • inteligentní, ekologická a integrovaná doprava,
 • činnosti v oblasti klimatu a životního prostředí, účinné využívání zdrojů a suroviny,
 • Evropa v měnícím se světě: inovativní a přemýšlivé společnosti podporující začlenění (např. výzkum zabývající se sociálním začleněním a diskriminací),
 • zabezpečené společnosti – ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů.

Mimoto je až 816,5 milionů EUR vyčleněno na šíření excelence a rozšiřování účasti s cílem zajistit, že přínosy inovační ekonomiky budou maximalizovány (např. vytvoření středisek excelence sdružováním výzkumných organizací, agentur nebo regionů). Věda se společností a pro společnost má přiděleno maximálně 462,2 milionů EUR s cílem získat pro vědu nové talenty a propojit vynikající vědecké výsledky se sociálním povědomím a odpovědností (což zahrnuje nejen vědce, ale občany, tvůrce politik a občanské organizace).

Nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska mají přiděleno 1,9026 miliard EUR. Společné výzkumné středisko poskytuje značnou, fakticky podloženou podporu politik EU, která se řídí potřebami zákazníků (např. energetická účinnost, bezpečnost dopravy a odhad výnosu zemědělských plodin).

Evropský inovační a technologický institut (EIT) s maximálním příspěvkem v hodnotě 2,711 miliardy EUR hraje významnou roli prostřednictvím znalostních a inovačních společenství spojením vynikajícího výzkumu a inovací a vysokoškolského vzdělávání.

Provedení

Horizont 2020 je prováděn prostřednictvím konsolidovaného zvláštního programu zavedeného rozhodnutím Rady 2013/743/EU. Je řízen Komisí v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 966/2012, finančním nařízením EU.

Formy podpory EU

Program Horizont 2020 podporuje výzkumné a inovační činnosti prostřednictvím grantů, cen, veřejných zakázek a finančních nástrojů. Může podporovat partnerství v rámci veřejného sektoru s mezinárodními, vnitrostátními a regionálními programy v oblasti výzkumu a inovací. Finanční prostředky z programu Horizont 2020 lze také kombinovat s finančními prostředky soukromého sektoru v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru (např. společné technologické iniciativy) v některých klíčových oblastech.

Podrobná pravidla pro účast na činnostech v oblasti výzkumu a inovací uskutečňovaných v rámci programu Horizont 2020 stanoví nařízení (EU) č. 1290/2013.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 23. prosince 2013.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014-20) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104–173).

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prohlášení Komise (rámcový program) (Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 12–15)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Průběžné hodnocení programu Horizont 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU – Poznatky získané z Horizon 2020 průběžného hodnocení programu Horizont 2020 a reakce na doporučení skupiny na vysoké úrovni o maximalizaci dopadů programů EU pro výzkum a inovace (COM(2018) 02 final ze dne 11.1.2018)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ a zrušuje nařízení (ES) č. 1906/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 81–103)

Rozhodnutí Rady 2013/743/EU ze dne 3. prosince 2013 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020), a o zrušení rozhodnutí 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 965–1041)

Nařízení Rady (Euratom) č. 1314/2013 ze dne 16. prosince 2013 o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace. (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 948–964).

Poslední aktualizace 12.10.2018

Top