EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Horizont 2020: pravidla pro účast a šíření výsledků (2014-2020)

Horizont 2020: pravidla pro účast a šíření výsledků (2014-2020)

Toto nařízení stanoví pravidla pro účast na programu pro výzkum a inovace Evropské unie Horizont 2020 a pravidla, která určují využívání a šíření výsledků.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace (2014-2020) a zrušuje nařízení (ES) č. 1906/2006.

PŘEHLED

Nařízení se zahrnuje:

  • účast v nepřímých výzkumných a inovačních akcích prováděných podle nařízení (EU) č. 1291/2013, tedy akcích, na něž EU poskytuje finanční podporu a které provádějí účastníci. Nevztahuje se na přímý výzkum, který provádí přímo Společné výzkumné středisko Komise,
  • způsob využívání a šíření výsledků výzkumu.

Formy financování

Patří sem:

  • granty (přímé finanční příspěvky z rozpočtu EU poskytované účastníkům vybraným na základě výzev k předkládání návrhů),
  • ceny (finanční prostředky poskytnuté jako odměna v určité soutěži),
  • zadávání zakázek (například zadávání zakázek veřejnými orgány v oblasti výzkumu a vývoje, které mohou řídit výzkum podle specifických potřeb veřejného sektoru),
  • finanční nástroje (například kapitálové nebo kvazikapitálové investice, půjčky nebo záruky nebo další nástroje na sdílení rizik, které lze kombinovat s granty).

Subjekty způsobilé pro granty

Základním pravidlem je, že jakýkoli subjekt, ať už se jedná o fyzickou, nebo právnickou osobu (bez ohledu na to, kde má sídlo) nebo mezinárodní organizaci, se může zúčastnit určité akce za podmínek stanovených v tomto nařízení, příslušném pracovním programu a výzvě. Konkrétněji vyjádřeno, k minimálním podmínkám patří to, že se určité akce zúčastní alespoň 3 samostatné subjekty usazené v různých zemích EU nebo přidružených zemích, i když mohou být uloženy výjimky nebo dodatečné podmínky.

Návrhy pro granty

Předkládání návrhů v zásadě probíhá po zveřejnění výzev, v nichž jsou stanoveny lhůty a termíny, do kterých musí být žadatelé informováni o výsledku posuzování a orientačním datu podpisu grantových dohod (doba do grantu je omezena celkem na 8 měsíců od uplynutí lhůty pro podání návrhů, leda by šlo o řádně odůvodněné případy). Lze také provádět společné výzvy v případě projektů společně financovaných se zeměmi mimo EU nebo mezinárodními organizacemi v prioritních oblastech společného zájmu a očekávaného vzájemného přínosu s jasnou přidanou hodnotou pro EU. Mimoto je poskytována specifická podpora MSP prostřednictvím výzev vyhlášených v rámci specializovaného nástroje pro malé a střední podniky.

Hodnocení grantu

Podané návrhy hodnotí nezávislí odborníci, kteří jsou vybráni zejména z výzkumných a akademických obcí, a hodnocení provádějí na základě excelence, dopadu a kvality a efektivity provádění. V souladu s výsledky hodnocení určí pořadí návrhů a na základě tohoto pořadí je učiněn výběr. Hodnotící panely musí být rozmanité z hlediska dovedností, zkušeností a znalostí, a také z hlediska státní příslušnosti a pohlaví. Komise systematicky provádí přezkum návrhů a vznáší etické otázky.

Grantové dohody a provádění

Účastníci vybraní pro financování uzavírají grantovou dohodu, která stanoví práva a povinnosti každé smluvní strany. Veškerá výměna informací s účastníky, včetně uzavření grantové dohody, se provádí prostřednictvím elektronického systému pro výměnu informací zřízeného Komisí nebo příslušným financujícím subjektem.

Účastníci provádějí akce v souladu s grantovou dohodou s použitím vhodných zdrojů a prostředků, a je-li to nezbytné, mohou o provedení práce požádat třetí strany a subdodavatele. V případě konsorcia je jeden z jeho členů jmenován koordinátorem a hlavní styčnou osobou mezi konsorciem a Komisí.

Financování akcí

V případě grantů nařízení stanoví, že financování nesmí překročit celkové způsobilé náklady snížené o příjmy dané akce, jak je definováno ve finančním nařízení EU (článek 126). Příspěvek EU se může v jednotlivých případech lišit a může činit až 70-100 % celkových způsobilých nákladů.

Využívání výsledků

  • Výsledky zůstávají vlastnictvím účastníků, kteří je vytvořili. Mohou-li výsledky nalézt obchodní nebo průmyslové využití, musí být chráněny. Pokud účastníci zamýšlí nechránit výsledky nebo zamýšlí odmítnout ochranu těchto výsledků, jsou uplatněna zvláštní pravidla.
  • Od příjemců finančních prostředků EU se očekává využití dosažených výsledků, zejména formou převodu nebo udělení licencí na ně. Také se očekává, že své výsledky budou co nejdříve šířit. Jakékoli další povinnosti musí být uvedeny v grantové dohodě.
  • Účastník má přístupová práva k výsledkům jiného účastníka stejné akce, pokud tyto výsledky potřebuje pro provedení své práce v rámci dané akce nebo pro využití vlastních výsledků. Instituce, orgány nebo agentury EU mají přístupová práva k pouze k výsledkům účastníka, který obdržel finanční prostředky EU, pro odůvodněné účely rozvoje, provádění a sledování politik a programů EU. Tato přístupová práva EU jsou omezena na neobchodní použití a jsou udělena bez poplatků.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 1290/2013

23. 12. 2013

-

Úř. věst. L 347 ze dne 20. 12. 2013, s. 81-103.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace (2014-2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úřední věstník L 347 ze dne 20.12.2013, s. 104-173).

Rozhodnutí Rady ze dne 3. prosince 2013 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace (2014-2020), a o zrušení rozhodnutí 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (2013/743/EU) (Úřední věstník L 347 ze dne 20.12.2013, s. 965-1041).

Poslední aktualizace: 25.06.2014

Top