Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Společná ustanovení o EFRR, ESF, Fondu soudržnosti, EZFRV a ENRF (2014–2020)

Společná ustanovení o EFRR, ESF, Fondu soudržnosti, EZFRV a ENRF (2014–2020)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1303/2013 – společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví společné zásady, pravidla a normy pro používání evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) na období let 2014–2020.

KLÍČOVÉ BODY

 • Fondy ESI tvoří pět fondů: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF).
 • Sdíleným cílem investic v rámci fondů ESI je podporovat plnění strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.
 • Nařízení o společných ustanoveních:
  • definuje společné zásady, pravidla a normy pro používání a provádění ESI fondů,
  • stanoví společná pravidla pro ESI fondy s cílem zlepšit koordinaci mezi nimi a dalšími politikami a programy EU, např. programem Horizont 2020,
  • definuje úkoly, přednostní cíle a uspořádání fondů,
  • upozorňuje obzvláště na vztah mezi tímto nařízením a ostatními nařízeními specifickými pro jednotlivé fondy,
  • stanoví zásadu tematického zaměření s cílem zajistit, aby se investice zaměřovaly na omezený počet základních priorit sladěných se strategií Evropa 2020,
  • klade větší důraz na výsledky:
   • zřizuje se výkonnostní rámec zahrnující záměry a cíle,
   • koná se výroční přezkumné jednání mezi každou zemí EU a Evropskou komisí,
   • v každé zemi bude v roce 2019 proveden přezkum výkonnosti,
  • zavádí „podmínky“ (požadavky, které mají zajistit zavedení prostředků potřebných k účinnému využívání podpory EU),
  • stanoví příděl prostředků na investice pro růst a zaměstnanost pro tři kategorie regionů podle výše jejich HDP na obyvatele: méně rozvinuté regiony, přechodové regiony, rozvinutější regiony.
 • Komise přijala rozhodnutí, kterým se stanoví seznam regionů, které splňují kritéria těchto tří kategorií regionů.
 • Jsou definována kritéria, která země a regiony EU musí splňovat, aby byly způsobilé pro získání podpory z těchto fondů. Prostředky by měly být z EFRR a ESF přidělovány mezi méně rozvinuté regiony, přechodové regiony na přechodu od jedné výše podpory k jiné a více rozvinuté regiony podle jejich HDP na obyvatele. Jelikož v každé zemi funguje správa a plánování značně odlišně, vytvořila EU společný systém třídění, na jehož základě se vyberou regiony a oblasti, které získají podporu. Jsou upřesněny dostupné finanční zdroje a kritéria pro jejich přidělování.
 • Fondy ESI poskytují podporu prostřednictvím víceletých programů na základě dohod o partnerství vypracovaných pro každou zemi EU. Dohoda o partnerství je dokument, který stanoví celkovou investiční strategii příslušné země a který schválí Komise. Vypracuje ji daná země v souladu se svými vlastními systémy a postupy a na vypracování se podílí partneři zastupující jednak regionální a místní orgány veřejné správy, jednak širokou škálu sociálních, hospodářských, environmentálních a jiných zájmů.

Zpráva Účetního dvora

V roce 2017 zveřejnil Účetní dvůr zprávu o dohodách o partnerství uzavřených Komisí a zeměmi EU. Ve zprávě dospěl k závěru, že se fondy zaměřují na růst a zaměstnanost, stanovují investiční potřeby a úspěšně je převádějí do podoby cílů a výsledků. Domníval se však také, že bylo určeno příliš mnoho výkonnostních ukazatelů a že měření výkonnosti mezi jednotlivými fondy není sladěno.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 1. ledna 2014.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320–469)

Postupné změny nařízení (EU) č. 1303/2013 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1–66)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 259–280)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 281–288)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 289–302)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 303–319) a oprava nařízení (Úř. věst. L 330, 3.12.2016, s. 5)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470–486)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487–548)

Viz konsolidované znění.

Sekundární právo

Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 2/2017: Jednání Komise o dohodách o partnerství a programech v oblasti soudržnosti na období 2014–2020: výdaje jsou více zaměřeny na priority strategie Evropa 2020, avšak mechanismy měření výkonnosti jsou stále složitější

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/190/EU ze dne 3. dubna 2014, kterým se stanoví roční rozpis, podle členských států, celkových finančních zdrojů pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a cíle Evropská územní spolupráce, roční rozpis, podle členských států, zdrojů ze zvláštního přídělu pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, společně se seznamem způsobilých regionů, a částky, které se mají převést z přídělů z Fondu soudržnosti a strukturálních fondů pro jednotlivé členské státy do Nástroje pro propojení Evropy a na pomoc nejchudším osobám pro období 2014–2020 (Úř. věst. L 104, 8.4.2014, s. 13–42)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Úř. věst. L 148, 20.5.2014, s. 1–3)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 215/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o metodiky podpory opatření v souvislosti se změnou klimatu, určování milníků a cílů ve výkonnostním rámci a nomenklaturu kategorií zásahů pro evropské strukturální a investiční fondy (Úř. věst. L 69, 8.3.2014, s. 65–84)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce (Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 45–50)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu (Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 5–44)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 288/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se stanovují pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o vzor pro operační programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, pokud jde o vzor pro programy spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Úř. věst. L 87, 22.3.2014, s. 1–48)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 184/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu stanoví podmínky týkající se systému pro elektronickou výměnu dat mezi členskými státy a Komisí a kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce přijímá nomenklatura kategorií zásahů pro podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Úř. věst. L 57, 27.2.2014, s. 7–20)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/99/EU ze dne 18. února 2014, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu a seznam členských států způsobilých pro financování z Fondu soudržnosti pro období 2014–2020 (Úř. věst. L 50, 20.2.2014, s. 22–34)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (Úř. věst. L 74, 14.3.2014, s. 1–7)

Poslední aktualizace 08.09.2017

Top