EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Veřejné nákupy – pravidla pro odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

Veřejné nákupy – pravidla pro odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví pravidla pro používání veřejných zakázek společnostmi a jednotlivci působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb za účelem zajištění prací, dodávek a služeb.
 • Základní pravidla a zásady stanovené ve směrnici 2014/24/EU se sice vztahují na odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, ale směrnice 2014/25/EU zohledňuje speciální charakter těchto odvětví, která hrají klíčovou úlohu v uspokojování potřeb společnosti.

KLÍČOVÉ BODY

Finanční limity

Zakázky musí udělovat vnitrostátní, regionální nebo místní orgány, veřejné podniky nebo subjekty, které mají prospěch ze zvláštních nebo výhradních práv (tedy subjekty, kterých se tato směrnice týká), podle pravidel směrnice, když jsou příslušné částky nad následující limity (v platnosti od 1. ledna 2016:

 • 418 000 EUR u zakázek na dodávky a služby a soutěže o návrh;
 • 5 225 000 EUR u zakázek na stavební práce;
 • 1 000 000 EUR u zakázek na sociální a jiné zvláštní služby.

Evropská komise tyto limity každé dva roky vyhodnocuje s cílem zjistit, zda je nutné je změnit s ohledem na mezinárodní povinnosti EU.

Zahrnuté činnosti

Směrnice se vztahuje na veřejné zakázky v:

 • odvětví plynu a tepla, elektřiny a vody, když souvisí se službou pro veřejnost a ve spojení s výrobou, dopravou nebo distribucí;
 • veřejná doprava železniční, tramvajová, trolejbusová, autobusová nebo lanová;
 • letiště, námořní nebo vnitrozemské přístavy nebo jiná terminálová zařízení pro letecké a námořní dopravce a dopravce na vnitrozemských vodních cestách;
 • poštovní služby a další podniky, které poskytují veřejnosti podobné služby zahrnující výběr, třídění, přepravu a dodávání poštovních zásilek;
 • těžba ropy a zemního plynu, průzkum nebo těžba uhlí nebo jiných pevných paliv.

Výjimky

Tato směrnice se nevztahuje na zakázky:

 • dalšího prodeje nebo nájmu položek jiné společnosti nebo organizaci;
 • prací či služeb ve všech výše uvedených odvětvích v zemi mimo EU;
 • jinými závazky v oblasti zadávání veřejných zakázek nebo mezinárodními právními závazky (jako je Dohoda Světové obchodní organizace o vládních zakázkách);
 • na které se vztahuje směrnice2009/81/EHS nebo které jsou z ní vyňaty (smlouvy zahrnující aspekty obrany nebo bezpečnosti).

Nové standardní formuláře pro oznámení o veřejných zakázkách

Prováděcí nařízení Komice (EU) 2015/1986 zavádí nový standardní formulář pro uveřejňování oznámení o veřejných zakázkách. Tyto nové formuláře platily pro všechna nová oznámení o veřejných zakázkách do 18. dubna 2016.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 17. dubna 2014. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 18. dubna 2016.

KONTEXT

Všeobecné právní předpisy EU, které stanoví pravidla pro veřjené nákupy, jsou obsaženy ve Směrnici 2014/24/EU. Tato pravidla stanovují postupy, které je nutné dodržovat, a určují, že když vnitrostátní orgány použijí veřejné zakázky k vyzvání uchazečů, aby poskytli práci, kterou chtějí provést, musí se všemi uchazeči jednat nestranně a nediskriminovat některé z nich. Při svém jednání a rozhodování musí také být transparentní.

Další informace jsou k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243–374)

Postupné změny směrnice 2014/25/EU byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65–242)

Viz konsolidované znění

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1-64)

Viz konsolidované znění

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015 kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011 (Úř. věst L 296, 12.11.2015, s. 1–146)

Poslední aktualizace 19.09.2016

Top