EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Úloha Evropské centrální banky při dohledu nad bankami

Úloha Evropské centrální banky při dohledu nad bankami

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1024/2013 – zvláštní úkoly Evropské centrální banky týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi

PŘEHLED

Finanční krize ukázala, jak se mohou problémy šířit v celém finančním systému a přímo ovlivňovat životy lidí. Pro posílení dohledu nad systémem byl vytvořen jednotný mechanismus dohledu, který má dohlížet na banky v eurozóně a v dalších zúčastněných zemích Evropské unie (EU).

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení zřizuje jednotný mechanismus dohledu jako nový systém dohledu nad bankami v eurozóně a dalších zúčastněných zemích EU. Jednotný mechanismus dohledu se skládá z Evropské centrální banky (ECB) a vnitrostátních orgánů dohledu.

Ukládá ECB, ve spolupráci s vnitrostátními orgány dohledu, odpovědnost za účinné a důsledné fungování jednotného mechanismu dohledu.

KLÍČOVÉ BODY

ECB:

 • Přímo dohlíží na významné banky. Banka může být považována za významnou v závislosti na své velikosti, důležitosti pro domácí bankovní sektor nebo podle toho, zda byla rekapitalizována z veřejných prostředků. ECB má pravomoc:
  • provádět kontroly v rámci dohledu a šetření a kontroly na místě,
  • udělovat nebo odebírat bankovní licence,
  • posuzovat nabytí a zcizení způsobilých účastí,
  • stanovit vyšší kapitálové požadavky („rezervy“) pro zvládnutí současných nebo budoucích finančních krizí,
  • ukládat sankce v případě nedodržení právních předpisů EU o úvěrových institucích, finančních holdingových společnostech* a smíšených finančních holdingových společnostech*.
 • Nepřímo dohlíží na banky považované za méně významné, na které přímo dohlíží jejich příslušné vnitrostátní orgány dohledu.
 • Měnová politika ECB a její úkoly spojené s dohledem jsou odděleny, aby nedocházelo ke střetu zájmů. Toto rozdělení je spojeno s přísnými omezeními; například povolením výměny citlivých informací pouze při dodržení určitých ochranných opatření.
 • Vnitrostátní orgány dohledu jsou nadále zodpovědné za oblasti, jako je ochrana spotřebitele, praní peněz, platební služby a dohled nad pobočkami bank v zemích EU, které nejsou součástí jednotného mechanismu dohledu.

Jednotný mechanismus dohledu je prvním pilířem evropské bankovní unie. Druhým pilířem je jednotný mechanismus pro řešení problémů bank, jehož cílem je rychlé a účinné řešení úpadku bank.

Po vytvoření jednotného mechanismu dohledu byly provedeny změny pravidel hlasování v Evropském orgánu pro bankovnictví (EBA), aby se zajistilo, že země zapojené do jednotného mechanismu dohledu nebudou přespříliš dominovat v radě orgánů dohledu EBA.

KONTEXT

Vytvoření skutečně evropského mechanismu dohledu oslabuje vazbu mezi bankami a státem*. To nepřímo pomáhá obnovit důvěru v evropský bankovní sektor.

Nedávná finanční krize ukázala, jak mohou být problémy ve finančním sektoru jedné země nakažlivé, a to zejména v měnové unii, a jak tyto problémy mohou přímo dopadat na občany eurozóny.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise věnovaných finanční stabilitě.

Po vypuknutí epidemie COVID-19 a zavedení opatření k řešení dopadu této krize Evropská komise přijala:

Doporučení Evropské centrální banky ze dne 27. března 2020 o vyplácení dividend během pandemie COVID-19, kterým se zrušuje doporučení ECB/2020/1 (ECB/2020/19)

KLÍČOVÉ POJMY

* Finanční holdingová společnost: finanční instituce, jejíž dceřiné podniky jsou výhradně nebo hlavně úvěrové instituce nebo finanční instituce.

* Smíšená finanční holdingová společnost: mateřský podnik, nikoli regulovaný podnik (tzn. úvěrová instituce, pojišťovna nebo investiční firma), který společně se svými dceřinými podniky, z nichž nejméně jeden je regulovaný podnik, který má sídlo v EU, a dalšími subjekty, tvoří finanční konglomerát.

* Státy: zde ve smyslu vnitrostátních vlád a jejich agentur.

AKT

Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63–89)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1022/2013 ze dne 22. října 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), pokud jde o svěření zvláštních úkolů Evropské centrální bance podle nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 (Úř. věst. L 287 ze dne 29.10.2013, s. 5–14)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 225 ze dne 30.7.2014, s. 1–90)

Poslední aktualizace 08.05.2020

Top