EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpečnost tlakových zařízení a materiálů

Bezpečnost tlakových zařízení a materiálů

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh.

PŘEHLED

CO TATO SMĚRNICE DĚLÁ?

Tato právní úprava Evropské unie (EU) stanovuje základní bezpečnostní požadavky na tlaková zařízení a sestavy (jako jsou kotle, tlakové hrnce, hasicí přístroje, výměníky tepla a parní generátory). Veškerá nepřenosná tlaková zařízení, pokud se mají prodávat v EU, musí vyhovovat přísným specifikacím.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Směrnice platí pro návrh, výrobu a shodu tlakových zařízení s nejvyšším dovoleným tlakem vyšším než 0,5 bar. Týká se i veškerých tlakových zařízení a sestav, které jsou na trhu EU nové, ať už jsou vyrobeny v EU, či jinde. Spadají sem i dovezená použitá zařízení.

Široká škála využití

Tlaková zařízení mají široké využití např. v následujících odvětvích:

  • ropném;
  • chemickém;
  • umělých hmot;
  • potravinářském;
  • sklářském;
  • papírenském;
  • výroby, skladování a distribuce energie.

Bez přísných a účinně vymáhaných standardů mohou být nepřenosná tlaková zařízení ze své podstaty nebezpečná.

Odpovědnost za soulad

Výrobci a jejich zástupci, dovozci a distributoři nesou odpovědnost za to, aby byly jejich výrobky v souladu s touto právní úpravou. Tak se zajistí ochrana zdraví a bezpečnost uživatelů, bezpečnost domácích zvířat a majetku a zaručí spravedlivá hospodářská soutěž v EU.

Údaje o výrobci/dovozci

Na zařízení, nebo není-li to možné, na obalu či průvodní dokumentaci musí být uvedeny údaje o výrobci (jméno, zapsaný obchodní název / ochranná známka a jeho poštovní adresa). Musí být poskytnuty v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a orgánům dozoru nad trhem (veřejné orgány zajišťující, aby byly výrobky v souladu s právními předpisy a byly bezpečné). Dovozci musí poskytnout své kontaktní údaje.

Nesoulad

Země EU musí zajistit soulad s touto právní úpravou na straně výrobců, dovozců a distributorů. Existují-li důkazy o nesouladu, musí prodej zařízení omezit či zakázat.

Přílohy

Přílohy obsahují podrobné informace o aspektech, jako jsou:

  • základní bezpečnostní požadavky, které se mají splnit;
  • postupy posuzování shody (pro kontrolu, zda výrobek splňuje požadované normy);
  • EU prohlášení o shodě.

KDE SMĚRNICE PLATÍ?

Pravidla v této oblasti v současné době upravuje směrnice 97/23/ES. S účinkem od 1. června 2015 (a u některých aspektů od 19. července 2016) směrnici 97/23/ES nahrazuje směrnice 2014/68/EU.

KLÍČOVÉ TERMÍNY

Tlaková zařízení: nádoby, potrubí, bezpečnostní výstroj a tlaková výstroj, případně včetně prvků připojených k součástem vystaveným tlaku, jako jsou příruby, hrdla, spojky, podpory, závěsná oka.

Sestavy: několik tlakových zařízení sestavených výrobcem tak, že představují ucelenou funkční jednotku.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2014/68/EU

17. 7. 2014

28. 2. 2015 a u některých článků: 18. 7. 2016

Úř. věst. L 189 ze dne 27. 6. 2014, s. 164-259

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení (Úřední věstník L 181 ze dne 9.7.1997, s. 1-55)

Poslední aktualizace 23.09.2014

Top