EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pravidla EU zajišťující přesnost měřidel

Pravidla EU zajišťující přesnost měřidel

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2014/32/EU týkající se měřidel

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanovuje jednotná celoevropská pravidla pro prodej měřidel a jejich uvádění do provozu. Měřidla jsou důležitá pro obchod, spotřebitele a průmysl, neboť zajišťují přesnost měření a napomáhají transparentnosti a korektnosti obchodních transakcí.

Cílem směrnice je:

 • stanovit základní požadavky, které měřidla nebo systémy s funkcí měření musí splňovat,
 • zavést jednodušší, jasnější a jednotnější pravidla a zajistit zpětnou vysledovatelnost,
 • snížit administrativní zátěž výrobců, dovozců a distributorů,
 • zajistit, aby měřidla, která splňují základní požadavky, mohla být v EU ve volném oběhu.

K přínosům směrnice by mělo patřit:

 • přesnější měřidla, která jsou v souladu s právními předpisy, na trhu EU a zvýšená míra důvěry veřejnosti v tato měřidla,
 • méně nevyhovujících měřidel a případů narušení hospodářské soutěže na trhu v důsledku odlišných postupů při prosazování práva,
 • ochrana veřejnosti před chybným měřením,
 • větší prostor pro technologické inovace díky zaujetí moderního přístupu k regulaci.

Tato směrnice přepracovává a zrušuje směrnici 2004/22/ES.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice uvádí právní předpisy týkající se měřidel do souladu s „novým legislativním rámcem“ EU. Tento rámec zahrnuje dva doplňkové texty:

Oblast působnosti

Metrologicky kontrolovaná měřidla se používají pro různá měření v oblasti veřejného zdraví, bezpečnosti či poctivého obchodování. Tato směrnice se vztahuje na:

 • měřidla energií (vodoměry, plynoměry a přepočítávače množství plynu*, elektroměry k měření činné energie a měřidla tepla);
 • měřicí systémy pro kontinuální a dynamické měření množství jiných kapalin než vody (např. čerpací stanice),
 • váhy s automatickou činností (např. kolejové váhy nebo automatické balicí linky);
 • taxametry,
 • ztělesněné míry a měřidla pro měření rozměrů (např. pro obrábění kovů a dřeva), a
 • analyzátory výfukových plynů (např. pro kontrolu výkonu motoru).

Směrnice se použije na všechna nová měřidla na trhu EU v okamžiku, kdy se uvádějí na tento trh nebo kdy se uvádějí do provozu. To znamená, že jde o tyto přístroje:

 • nová měřidla vyrobená výrobcem usazeným v EU nebo
 • měřidla ze země mimo EU, ať už nová, nebo použitá.

Směrnice se použije na všechny formy dodávání měřidel, včetně prodeje na dálku.

Povinnosti výrobců, dovozců a distributorů

Výrobci musejí zajistit, že:

 • všechna měřidla, která jsou určena k prodeji v EU, mají označení shody, jež tvoří evropské označení shody (CE) a také doplňkové metrologické označení (M) spolu s posledními dvěma číslicemi roku, ve kterém byla značka upevněna, a číslem (čísly) oznámeného subjektu*, které dokládají, že zařízení splňují veškeré základní požadavky právních předpisů EU (stanovených v příloze I směrnice a v příslušných přílohách týkajících se konkrétního přístroje),
 • provedou posuzování rizika a shody a vypracují technickou dokumentaci pro měřidla před upevněním označení CE a M (viz přílohu II směrnice),
 • výrobci (a zplnomocněný zástupce*), pokud ho jmenují) uchovávají technickou dokumentaciEU prohlášení o shodě (jak je stanoveno v příloze II směrnice) po dobu 10 let od uvedení měřidel na trh,
 • uvádějí na měřidle své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat, a to v zájmu zajištění zpětné vysledovatelnosti,
 • v případě, že se domnívají, že měřidla, která uvedli na trh, nejsou ve shodě, přijmou nápravná opatření, jež jsou nezbytná k uvedení těchto měřidel do shody nebo k jejich stažení z trhu nebo z oběhu,
 • pokyny a informace přiložené k měřidlu jsou napsány v jazyce snadno srozumitelném koncovým uživatelům těchto zařízení a že jsou stejně jako označení jasné a srozumitelné.

Dovozci musí zajistit, že:

 • měřidla, která uvádějí na trh, jsou v souladu se základními požadavky,
 • výrobci provedli posouzení shody správně, a informovat orgán dozoru nad trhem, pokud se domnívají, že měřidla nejsou v souladu s právními předpisy,
 • uvádějí na měřidle své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat,
 • označení měřidel a dokumentace sestavené výrobci je k dispozici ke kontrole ze strany příslušných orgánů.

Distributoři musí zajistit, že:

 • skladovací a přepravní podmínky měřidel, za které odpovídají, neohrožují jejich soulad se základními požadavky,
 • měřidla mají nezbytná označení,
 • v případě, že se domnívají, že měřidla, která dodali na trh, nejsou ve shodě, přijmou nápravná opatření, jež jsou nezbytná k uvedení těchto měřidel do shody nebo k jejich stažení z trhu nebo z oběhu.

Kromě toho směrnice:

 • zavádí požadavky pro oznamující orgánypostupy pro oznamování subjektů posuzování shody,
 • stanovuje, jak vnitrostátní orgány dozoru nad trhem musí identifikovat prodej měřidel, která představují riziko pro ochranu veřejných zájmů, včetně jejich dovozu ze zemí mimo EU, a zabránit tomuto prodeji,
 • obsahuje pravidla ohledně sankcí za porušení vnitrostátních právních předpisů ze strany výrobců, dovozců a distributorů, které mohou v závažných případech zahrnovat trestněprávní sankce.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Směrnice 2014/32/ES přepracovává a nahrazuje směrnici 2004/22/ES a měla být v zemích EU uplatňována od 20. dubna 2016.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Přepočítávač množství plynu: zařízení používané k přepočítání průtoku, teploty, tlaku a složení plynu za provozních podmínek na základní podmínky.
Oznámený subjekt: nezávislá organizace jmenovaná zemí EU k posouzení shody některých výrobků, než budou uvedeny na trh. Provádí úkoly související s postupy posuzování shody stanovenými v příslušných právních předpisech, je-li nutný zásah vnějšího orgánu.
Zplnomocněný zástupce: jednotlivec nebo organizace usazená v EU, která byla písemně pověřena výrobcem, aby jednala jeho jménem.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 149–250)

Postupné změny směrnice 2014/32/EU byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30–47)

Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82–128)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 12.11.2019

Top