EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pravidla EU zajišťující přesnost vah s neautomatickou činností

Pravidla EU zajišťující přesnost vah s neautomatickou činností

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2014/31/EU týkající se vah s neautomatickou činností

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví jednotná pravidla pro celou EU o prodeji vah s neautomatickou činností* a o jejich uvádění do provozu. Váhy s neautomatickou činností jsou důležité pro obchod, spotřebitele a průmysl, neboť zajišťují přesnost měření a napomáhají transparentnosti a korektnosti obchodních transakcí.

Cílem směrnice je:

 • stanovit základní požadavky, které váhy s neautomatickou činností musejí splňovat,
 • zavést jednodušší, jasnější a jednotnější pravidla, a tak zajistit zpětnou vysledovatelnost,
 • snížit administrativní zátěž výrobců, dovozců a distributorů,
 • zajistit, aby váhy, které splňují základní požadavky, mohly být v EU ve volném oběhu.

K přínosům směrnice by mělo patřit:

 • přesnější váhy s neautomatickou činností, které jsou v souladu právní předpisy, na trhu EU a vyšší důvěra veřejnosti v tyto váhy,
 • méně nevyhovujících vah a případů narušení hospodářské soutěže na trhu v důsledku odlišných postupů při prosazování práva,
 • ochrana veřejnosti před chybným měřením,
 • větší prostor pro technologické inovace díky zaujetí moderního přístupu k regulaci.

Tato směrnice přepracovává a zrušuje směrnici 2009/23/ES.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice uvádí právní předpisy týkající se vah s neautomatickou činností do souladu s „novým legislativním rámcem“ EU. Tento rámec zahrnuje dva doplňkové texty:

Oblast působnosti

 • Směrnice se použije na všechny nové váhy s neautomatickou činností na trhu EU v okamžiku, kdy se uvádějí na tento trh nebo kdy se uvádějí do provozu. To znamená, že jde o tyto přístroje:
  • nové váhy s neautomatickou činností vyrobené výrobcem usazeným v EU nebo
  • váhy s neautomatickou činností ze země mimo EU, ať už nové, nebo použité.
 • Směrnice se použije na všechny formy dodávání vah s neautomatickou činností, včetně prodeje na dálku.
 • Směrnice rozlišuje mezi těmito kategoriemi použití vah s neautomatickou činností k určení hmotnosti:
  • obchodní transakce,
  • výpočet poplatků, tarifů, daní, prémií, pokut, náhrad, odškodnění nebo podobných typů plateb,
  • uplatňování právních předpisů nebo pro znalecké posudky v soudních řízeních,
  • ve zdravotnictví při vážení pacientů za účelem sledování, diagnostiky a léčení,
  • při přípravě léků na lékařský předpis v lékárnách a určování hmotnosti při analýzách prováděných v lékařských a farmaceutických laboratořích,
  • pro účely přímého prodeje veřejnosti a přípravy předbalených výrobků.

Povinnosti výrobců, dovozců a distributorů

Výrobci musejí zajistit, že:

 • všechny váhy s neautomatickou činností, které jsou určeny k prodeji v EU, mají označení shody, jež tvoří evropské označení shody (CE) a také doplňkové metrologické označení (M) spolu s posledními dvěma číslicemi roku, ve kterém byla značka upevněna, a číslem (čísly) akreditovaného oznámeného subjektu*, které dokládají, že zařízení splňují veškeré základní požadavky stanovené v příloze I směrnice,
 • podají žádost o EU přezkoušení typu u jediného oznámeného subjektu podle své volby v souladu s přílohou II směrnice o postupech posuzování shody,
 • provedou posuzování rizika a shody a vypracují technickou dokumentaci pro váhy s neautomatickou činností před upevněním označení CE a M (viz přílohu III směrnice),
 • výrobci (a zplnomocněný zástupce*), pokud ho jmenují) uchovávají technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě (jak je stanoveno v příloze IV směrnice) po dobu 10 let od uvedení vah s neautomatickou činností na trh,
 • uvádějí na váze s neautomatickou činností své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat, a to v zájmu zajištění zpětné vysledovatelnosti,
 • v případě, že se domnívají, že váhy s neautomatickou činností, které uvedli na trh, nejsou ve shodě, přijmou nápravná opatření, jež jsou nezbytná k uvedení těchto vah do shody nebo k jejich stažení z trhu nebo z oběhu,
 • pokyny a informace přiložené k váze s neautomatickou činností jsou napsány v jazyce snadno srozumitelném koncovým uživatelům těchto zařízení a že jsou stejně jako označení jasné a srozumitelné.

Dovozci musí zajistit, že:

 • váhy s neautomatickou činností, které uvádějí na trh, jsou v souladu se základními požadavky,
 • výrobci provedli posouzení shody správně, a informovat orgán dozoru nad trhem, pokud se domnívají, že váhy s neautomatickou činností nejsou v souladu s právními předpisy,
 • uvádějí na váze s neautomatickou činností své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat,
 • označení vah s neautomatickou činností a dokumentace sestavené výrobci je k dispozici ke kontrole ze strany příslušných orgánů.

Distributoři musí zajistit, že:

 • skladovací a přepravní podmínky vah s neautomatickou činností, za které odpovídají, neohrožují u těchto vah soulad se základními požadavky,
 • váhy s neautomatickou činností mají nezbytná označení,
 • v případě, že se domnívají, že váhy s neautomatickou činností, které dodali na trh, nejsou ve shodě, přijmou nápravná opatření, jež jsou nezbytná k uvedení těchto vah do shody nebo k jejich stažení z trhu nebo z oběhu.

Kromě toho směrnice:

 • zavádí požadavky pro oznamující orgány a pro postupy oznamování,
 • upřesňuje, jak vnitrostátní orgány, které monitorují bezpečnost, musejí identifikovat váhy s neautomatickou činností, které ohrožují zdraví a bezpečnost osob, a zabránit jejich dovozu ze zemí mimo EU,
 • obsahuje pravidla ohledně sankcí za porušení vnitrostátních právních předpisů ze strany výrobců, dovozců a distributorů, které mohou v závažných případech zahrnovat trestněprávní sankce.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Směrnice 2014/31/ES přepracovává a nahrazuje směrnici 2002/95/ES a měla být v zemích EU uplatňována od 20. dubna 2016.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Váhy s neautomatickou činností: váhy, které vyžadují lidský zásah během procesu vážení.
Oznámený subjekt: nezávislá organizace jmenovaná zemí EU k posouzení shody některých výrobků, než budou uvedeny na trh. Provádí úkoly související s postupy posuzování shody stanovenými v příslušných právních předpisech, je-li nutný zásah vnějšího orgánu.
Zplnomocněný zástupce: jednotlivec nebo organizace usazená v EU, která byla písemně pověřena výrobcem, aby jednala jeho jménem.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh (přepracované znění) (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 107–148)

Postupné změny směrnice 2014/31/EU byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30–47)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82–128)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 12.11.2019

Top