EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zajištění bezpečných osobních ochranných prostředků pro uživatele

Zajištění bezpečných osobních ochranných prostředků pro uživatele

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2016/425 – bezpečné osobní ochranné prostředky

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Stanoví požadavky na návrh a výrobu osobních ochranných prostředků* (OOP).
 • Cílem je zajistit ochranu zdraví a bezpečnost uživatelů a umožnit prodej a používání těchto prostředků v Evropské unii (EU).
 • Nahrazuje dřívější právní předpis (směrnici Rady 89/686/EHS).

KLÍČOVÉ BODY

 • Osobní ochranné prostředky se mohou prodávat a používat pouze pokud:
  • jsou náležitě udržovány a používány k určenému účelu, jsou v souladu s tímto nařízením, zvláště s přílohou II, která stanoví základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost,
  • neohrožují zdraví ani bezpečnost osob, domácí zvířata ani majetek.
 • Výrobci musí:
  • zajistit, aby OOP byly navrženy a vyrobeny v souladu s tímto nařízením,
  • provést u každého OOP příslušný postup posuzování shody,
  • uchovávat technickou dokumentaci a prohlášení EU o shodě po dobu deseti let od uvedení OOP na trh,
  • provádět zkoušky vzorků OOP a v případě potřeby vést knihy stížností, nevyhovujících OOP a záznamy o případech stažení těchto OOP z oběhu,
  • uvádět na obalech nebo v dokladech přiložených k OOP údaje, jako je jejich zapsaný obchodní název a poštovní adresa,
  • poskytovat snadno srozumitelný návod a bezpečnostní pokyny,
  • neprodleně informovat příslušné vnitrostátní orgány, pokud OOP představuje riziko.
 • Povinnosti jsou uloženy i dovozcům a distributorům, aby se zajistilo, že OOP splňují standardy EU.
 • Vnitrostátní orgány pro posuzování shody provádějí různé postupy posuzování shody podle toho, proti které ze tří kategorií rizik mají OOP uživatele chránit:
  • kategorie I – minimální rizika,
  • kategorie II – rizika nespadající do kategorií I nebo III,
  • kategorie III – velmi závažná rizika, jako je smrt nebo trvalé poškození zdraví.
 • Země EU oznámí Evropské komisi subjekty, které jsou oprávněny vykonávat úkoly posuzování shody.
 • Komise organizuje výměnu zkušeností mezi vnitrostátními orgány.
 • Nařízení se nevztahuje na osobní ochranné prostředky používané:
  • ozbrojenými silami nebo při udržování veřejného pořádku,
  • při sebeobraně, s výjimkou OOP určených pro sportovní činnosti,
  • soukromě k ochraně proti povětrnostním podmínkám, které nejsou mimořádné povahy; vlhku a vodě při mytí nádobí,
  • na námořních lodích nebo v letadlech, na něž se vztahují příslušné mezinárodní smlouvy,
  • řidiči a pasažéry motocyklů a mopedů (ochranné přilby a jejich hledí).
 • Země EU musí stanovit sankce za porušení tohoto nařízení do 21. března 2018.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Použije se od 21. dubna 2018 s výjimkou některých článků, které se týkají oznamujících orgánů a postupů oznamování. Ty se používají od 21. října 2016.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

Po vypuknutí epidemie COVID-19 a zavedení opatření k řešení dopadu této krize Evropská komise přijala:

* KLÍČOVÉ POJMY

Osobní ochranný prostředek: prostředek navržený a vyrobený k nošení nebo držení osobou pro ochranu před jedním nebo více riziky pro její zdraví nebo bezpečnost.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (Úř. věst. L 81, 31.3.2016, s. 51–98)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků (Úř. věst. L 399, 30.12.1989, s. 18–38)

Postupné změny směrnice 89/686/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 02.06.2020

Top