EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Boj proti pohlavnímu zneužívání dětí

Boj proti pohlavnímu zneužívání dětí

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2011/93/EU – o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je zlepšit ochranu dětí před pohlavním zneužíváním a vykořisťováním. K dosažení tohoto cíle zavazuje země EU, aby:

 • přijaly opatření k předcházení tomuto jevu,
 • zajišťovaly ochranu dětských obětí,
 • vyšetřovaly a stíhaly pachatele takových trestných činů.

KLÍČOVÉ BODY

S cílem usnadnit stíhání pachatelů trestných činů směrnice:

 • činí trestnými širokou škálu situací pohlavního zneužívání a vykořisťování (20 trestných činů a pokusů o spáchání trestného činu),
 • zavádí vyšší trestní sazby. Horní hranice trestní sazby stanovené vnitrostátními právními předpisy nesmí být nižší než sazby v rozpětí od jednoho roku do deseti let odnětí svobody, v závislosti na závažnosti trestného činu. Rovněž je třeba zvážit řadu přitěžujících okolností,
 • prodlužuje promlčecí lhůtu poté, co oběť dosáhla plnoletosti,
 • odstraňuje překážky důvěrnosti, pokud jde o podávání zpráv ze strany odborníků, jejichž hlavním úkolem je pracovat s dětmi,
 • zavádí exteritoriální jurisdikci pro pachatele, kteří jsou státními příslušníky, takže mohou být stíháni ve své zemi za trestné činy, které spáchají v zahraničí,
 • vyžaduje odstranění procedurálních překážek týkajících se stíhání trestných činů spáchaných v zahraničí,
 • zajišťuje, aby policie měla k dispozici účinné vyšetřovací nástroje, jakých se využívá při vyšetřování případů organizované a jiné závažné trestné činnosti, a musí být ustaveny speciální jednotky k identifikaci obětí dětské pornografie.

S cílem chránit dětské oběti směrnice zavádí pravidla týkající se následujících oblastí:

 • rozsáhlá pomoc a podpůrná opatření pro dětské oběti, zejména aby se zabránilo tomu, že utrpí další trauma kvůli jejich zapojení do vyšetřování a trestního řízení,
 • přístup k pomoci a podpoře, jakmile existuje důvodné podezření, že došlo k trestnému činu,
 • zvláštní ochrana dětem, které ohlásí zneužívání v rodině,
 • zajištění toho, aby pomoc a podpora nebyly podmíněny spoluprací při trestním řízení,
 • ochrana soukromí, totožnosti a podoby obětí.

S cílem předcházet trestným činům směrnice uvádí následující požadavky:

 • všichni odsouzení pachatelé trestných činů by měli podstoupit posouzení nebezpečnosti, kterou představují, a možných rizik opakování sexuálně motivovaného trestného činu na dětech,
 • země EU nabídnou intervenční programy nebo opatření (například léčba) pro odsouzené pachatele trestných činů a pro osoby, které se obávají, že by mohly spáchat uvedené trestné činy,
 • odsouzeným pachatelům může být bráněno v profesních činnostech zahrnujících přímé a pravidelné kontakty s dětmi,
 • zaměstnavatelé osob vykonávajících profesionální či organizované dobrovolné činnosti zahrnující přímý a pravidelný kontakt s dětmi mají právo vyžádat si informace o odsouzeních a zákazech činnosti a lepší výměnu údajů o trestních záznamech, aby tak odsouzení v jedné zemi bylo obsaženo v trestním osvědčení vydaném v jiných zemích s cílem usnadnit ověření spolehlivosti,
 • země EU zajistí rychlé odstranění internetových stránek provozovaných na svém jejich a obsahujících nebo šířících dětskou pornografii a budou usilovat o odstranění takových stránek, pokud jsou provozovány mimo jejich území. Mohou se také rozhodnout, že uživatelům na svém území zablokují přístup na tyto webové stránky, s ochrannými opatřeními, aby se zabránilo zneužívání,
 • země EU vykonávají činnost v oblasti prevence prostřednictvím vzdělávání, osvěty a vzdělávání státních zaměstnanců.

Sledování

V roce 2016 vydala Evropská komise dvě zprávy. První zpráva se zaměřila na směrnici jako celek a druhá zpráva se zaměřila konkrétně na opatření zavedená ve vztahu k internetovým stránkám obsahujícím nebo šířícím dětskou pornografii (článek 25).

Celosvětová aliance proti pohlavnímu obtěžování dětí přes internet

V rámci samostatného, ale souvisejícího postupu, který je společnou iniciativou EU a USA, se 54 zemí z celého světa v roce 2012 přihlásilo do Celosvětové aliance proti pohlavnímu obtěžování dětí přes internet (Global Alliance against Child Sexual Abuse Online). Zavázaly se naplňovat klíčové politické cíle, které směřují k následujícímu:

 • vyšší počet zachráněných obětí,
 • účinnější stíhání a
 • celkové snížení počtu vyobrazení pohlavního zneužívání dítěte, jež jsou k dispozici na internetu.

Uskupení Global Alliance se spojilo s iniciativou Spojeného království (1) nazvanou WeProtect. Vzniklo tak uskupení WeProtect Global Alliance, jehož cílem je skončit s pohlavním vykořisťováním dětí na internetu a které spojuje více než 80 vlád, 20 globálních technologických společností a 24 předních mezinárodních a nevládních organizací na ochranu dětí před sexuálním vykořisťováním na internetu.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti ode dne 17. prosince 2011 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 18. prosince 2013.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV (Úř. věst. L 335, 17.12.2011, s. 1–14)

Oprava

Postupné změny směrnice 2011/93/EU byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnotící, do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná k dosažení souladu se směrnicí 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii (COM(2016) 871 final, 16.12.2016)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnotící provádění opatření stanovených v článku 25 směrnice 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii (COM(2016) 872 final, 16.12.2016)

Poslední aktualizace 28.03.2018(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).

Top