EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Policejní spolupráce, migrace, azyl a boj proti trestné činnosti: finanční nástroje

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 514/2014 o Azylovém, migračním a integračním fondu a nástroji pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boji proti trestné činnosti a řešení krizí

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení stanoví společná pravidla pro provádění tří zvláštních nařízení Evropské unie (EU) o vytvoření 2 finančních nástrojů v oblasti vnitřních věcí v letech 2014 až 2020:

KLÍČOVÉ BODY

 • 1.

  Zásady poskytování pomoci

Nařízení stanoví pravidla provádění dvou fondů pro vnitřní bezpenost, včetně vůdčích zásad, například soulad s právem EU a vnitrostátními právními předpisy a ochranu finančních zájmů EU.

 • 2.

  Akce EU (Unie), mimořádná a technická pomoc

Jsou stanovena pravidla pro akce financované fondy a prováděné přímo Evropskou komisí nebo nepřímo (akce Unie) – akce, které jsou přínosem pro EU jako celek) – a mimořádná a technická pomoc.

 • 3.

  Národní programy

Jsou stanovena pravidla pro přípravu a provádění národních programů a také pravidla pro způsobilost pro tyto programy, které jsou prováděny zeměmi EU. Dále jsou stanovena pravidla pro způsob řízení a kontroly fondů. Pro zajištění důkladného řízení financování EU jsou stanovena pravidla týkající se některých aspektů, například:

 • způsobu, jakým země EU jmenují orgány odpovědné za řízení programů a kontrolu vynakládání prostředků,
 • auditů programů,
 • pozastavení plateb.
 • 4.

  Informování a komunikace, monitorování a hodnocení

Nařízení stanovuje také pravidla, která je nutné dodržovat v souvislosti s informační a propagační činností, například to, že výstupy projektů financovaných fondy pro vnitřní bezpečnost, by měly být veřejnosti předávány transparentně. Nařízení rovněž definuje způsob monitorování a hodnocení a stanovuje také data, kdy by Komise měla předkládat výsledky financování Evropskému parlamentu.

 • 5.

  Prováděcí nařízení

Tato pravidla a zásady jsou dále specifikovány v prováděcích nařízeních, která byla přijata Komisí a která se konkrétně zabývají technickými aspekty, jako jsou:

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Toto nařízení platí od 1. ledna 2014.

KONTEXT

 • Význam politik EU v oblasti vnitřních věcí v posledních letech neustále roste Jejich cílem je přispět k vytvoření otevřenější a bezpečnější Evropy. Snaží se toho dosáhnout účinným řízením migračních toků a předcházením trestné činnosti a zároveň umožněním legálního cestování a zajištěním správy vnějších hranic EU.
 • Koncem roku 2013 schválila EU víceletý finanční rámec (dlouhodobý rozpočet EU) na období let 2014 až 2020. Zároveň se podařilo racionalizovat strukturu výdajových nástrojů EU, což vedlo k vytovření dvou fondů v oblasti vnitřních věcí: Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost (který zahrnuje dva finanční nástroje — ISF – hranice a ISF – policie).

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 112–142)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, mění rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 168-194)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES (Úř. věst. L 150 of 20.5.2014, s. 143-167)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí a zrušuje rozhodnutí Rady 2007/125/SVV (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 93-111)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1048/2014 ze dne 30. července 2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační opatření vůči příjemcům podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (Úř. věst. L 291, 7.10.2014, s. 6–8)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1049/2014 ze dne 30. července 2014 o technických vlastnostech informačních a propagačních opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (Úř. věst. L 291, 7.10.2014, s. 9–13)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/377 ze dne 2. března 2015, kterým se stanoví vzory pro dokumenty požadované pro platbu ročního zůstatku podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (Úř. věst. L 64, 7.3.2015, s. 17–29)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/378 ze dne 2. března 2015 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o postup schvalování roční účetní závěrky a schvalování souladu (Úř. věst. L 64, 7.3.2015, s. 30–32)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/840 ze dne 29. května 2015 o kontrolách prováděných odpovědnými orgány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (Úř. věst. L 134, 30.5.2015, s. 1–5)

Poslední aktualizace 14.11.2016

Top