Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Právo na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu

Právo na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2013/48/EU – právo na přístup k obhájci, kontakt s třetími stranami a konzulárními úřady v případě vazby

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Zajišťuje, aby podezřelí a obviněné osoby v trestním řízení a vyžádané osoby v řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu (dále jen „občané“) měli přístup k obhájci a právo na komunikaci v případě zbavení osobní svobody.

KLÍČOVÉ BODY

Právo na přístup k obhájci

Občané musí mít přístup k obhájci bez zbytečného prodlení:

  • před svým výslechem ze strany orgánu činného v trestním řízení (např. policie) či justičního orgánu,
  • při vyšetřovacím či jiném úkonu za účelem shromáždění důkazních prostředků (např. při konfrontaci),
  • od okamžiku zbavení osobní svobody,
  • v přiměřené lhůtě před tím, než se dostaví k soudu s příslušností v trestních věcech.

Konkrétněji se tento právní předpis týká:

  • práva scházet se o samotě a komunikovat s obhájcem,
  • práva obhájce aktivně se účastnit výslechu a být přítomen při vyšetřovacích úkonech nebo úkonech prováděných za účelem shromáždění důkazních prostředků,
  • důvěrnosti všech forem komunikace (schůzky, korespondence, telefonické hovory apod.).

Pokud jde o osoby, na které se vztahuje evropský zatýkací rozkaz, stanovuje směrnice právo na přístup k obhájci ve vykonávajícím členském státě a právo jmenovat obhájce ve vydávajícím členském státě.

Práva v případě zbavení osobní svobody

Občané zbavení osobní svobody mají bez zbytečného prodlení právo:

  • informovat o zbavení osobní svobody nejméně jednu osobu dle svého výběru. Je-li zatčenou osobou dítě, měla by být co nejdříve informována osoba, která má za dítě rodičovskou zodpovědnost,
  • komunikovat nejméně s jednou osobou dle svého výběru.

Pokud je daná osoba zbavena osobní svobody v zemi EU, která není její vlastní zemí, má právo informovat své konzulární úřady, právo na návštěvu z jejich strany, právo komunikovat s nimi a právo, aby jí zajistily právní zastoupení.

Výjimky

Směrnice dává možnost se za výjimečných okolností dočasně odchýlit od některých práv a striktně vymezených podmínek (např. pokud existuje naléhavá potřeba zamezit závažným nepříznivým důsledkům pro život, svobodu nebo tělesnou nedotknutelnost určité osoby).

Právní pomoc

Směrnice (EU) 2016/1919 stanovuje společná minimální pravidla týkající se práva na právní pomoc pro podezřelé, obviněné a vyžádané osoby a zajišťuje účinnost směrnice (EU) 2013/48. Požaduje, aby země EU zajistily, aby podezřelé nebo obviněné osoby, které postrádají dostatečné finanční prostředky na úhradu právního zastoupení měly právo na právní pomoc, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují. Pro účely určení, zda má být v daném případě poskytnuta právní pomoc, mohou země EU posoudit majetkové poměry (s cílem posoudit, zda má daná osoba nedostatek finančních prostředků k zaplacení právní pomoci), odůvodněnost (s cílem posoudit, zda by poskytnutí právní pomoci bylo v zájmu spravedlnosti) či obojí.

Směrnice (EU) 2016/1919 je posledním právním textem plánovaným v rámci cestovní mapy o posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných osob v trestním řízení, kterou Rada přijala v listopadu 2009.

Tato směrnice má nabýt podoby zákona v zemích EU do 5. května 2019.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti ode dne 26. listopadu 2013 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 27. listopadu 2016.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L 294, 6.11.2013, s. 1–12)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu (Úř. věst. L 297, 4.11.2016, s. 1–8)

Následné změny směrnice (EU) 2016/1919 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Doporučení Komise ze dne 27. listopadu 2013 o procesních zárukách pro zranitelné osoby podezřelé nebo obviněné v trestním řízení (Úř. věst. C 378, 24.12.2013, s. 8–10)

Doporučení Komise ze dne 27. listopadu 2013 o právu osob podezřelých nebo obviněných v trestním řízení na právní pomoc (Úř. věst. C 378, 24.12.2013, s. 11–14)

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 1–10)

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1–7).

Usnesení Rady ze dne 30. listopadu 2009 o cestovní mapě pro posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných osob v trestním řízení (Úř. věst. C 295, 4.12.2009, s. 1–3)

Poslední aktualizace 23.11.2017

Top