EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Azylová politika EU: země EU příslušná k posuzování žádostí

Nařízení (EU) č. 604/2013 (nařízení Dublin III), kterým se nahrazuje nařízení Rady (ES) č. 343/2003 (nařízení Dublin II), stanoví kritéria a postupy pro určení země EU příslušné k posuzování žádosti o azyl.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států.

PŘEHLED

Nařízení (EU) č. 604/2013 (nařízení Dublin III), kterým se nahrazuje nařízení Rady (ES) č. 343/2003 (nařízení Dublin II), stanoví kritéria a postupy pro určení země EU příslušné k posuzování žádosti o azyl.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení Dublin III určuje zemi EU příslušnou k posuzování žádosti o azyl. Poskytuje žadatelům lepší ochranu až do stanovení jejich postavení. Vytváří též nový systém pro odhalování raných problémů ve vnitrostátních azylových nebo přijímacích systémech a pro řešení jejich základních příčin předtím, než se rozvinou v plnohodnotné krize.

KLÍČOVÉ BODY

Zásada a kritéria pro určení příslušnosti

Podle důležitosti mezi ně patří:

 • rodinná situace,
 • nedávné držení víza nebo povolení k pobytu v zemi EU,
 • to, zda žadatel vstoupil do EU nedovoleným způsobem nebo legálně.

Více záruk pro žadatele

Nařízení obsahuje více ochranných záruk pro žadatele, například:

 • právo na informace,
 • osobní pohovor,
 • větší záruky pro nezletilé s upřednostněním nejlepšího zájmu dětí v celém řízení,
 • zvýšenou ochranu dětí žadatele, jeho rodinných příslušníků, závislých osob a příbuzných,
 • možnost bezplatné právní pomoci na vyžádání,
 • právo odvolat se proti rozhodnutí o přemístění do jiné země EU, včetně možnosti udělit odkladný účinek.

Nový návrh z roku 2014 stanovuje pravidla pro rozhodování o tom, kdo je příslušný k posuzování žádostí nezletilých osob bez doprovodu.

Zajištění

Žadatelé nesmí být obecně zajištěni pouze proto, že žádají o azyl. Podle nařízení mají však žadatelé být zajištěni, pokud hrozí nebezpečí útěku (např. při přemisťování do jiné země EU).

Mechanismus pro včasné varování, připravenost a řešení krizí

Nařízení Dublin III systém zefektivňuje tím, že zavádí mechanismus pro včasné varování, připravenost a řešení krizí, který má:

 • řešit špatné fungování vnitrostátních azylových systémů nebo
 • pomáhat zemím EU, které na svých hranicích čelí vysokému počtu žadatelů o mezinárodní ochranu.

OD KDY TO NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Nové nařízení, které se používá od 1. ledna 2014, nahrazuje nařízení Rady (ES) č. 343/2003 (zrušeno).

KONTEXT

EU pracuje na vytvoření společného evropského azylového systému (CEAS). Od roku 2011 byly s cílem zlepšit fungování CEAS přijaty různé nové dokumenty.

Po vypuknutí epidemie COVID-19 a zavedení opatření k řešení dopadu této krize Evropská komise přijala: Sdělení Komise Nákaza COVID-19: Pokyny k provádění příslušných předpisů EU v oblasti azylových řízení, postupů navracení a přesídlování

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 604/2013

1. 1. 2014

-

Úř. věst. L 180 ze dne 29. 6. 2013, s. 31-59.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9-26).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 180, 29.6.2013. s. 60-95).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (Úř. věst. L 180, 29.6.2013. s. 96-116).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 1-30).

Nařízení Komise (ES) č. 1560/2003 ze dne 2. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států (Úř. věst. L 222, 5.9.2003, s. 3-23).

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 118/2014 ze dne 30. ledna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1560/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států (Úř. věst. L 39, 8.2.2014, s. 1-43).

Poslední aktualizace 25.05.2020

Top