EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2011/65/EU – omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Posiluje stávající pravidla o používání nebezpečných látek, jako je olovo, rtuť a kadmium, v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ) za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí, a to zejména umožněním environmentálně šetrného využití EEZ a nakládáním s odpady z EEZ.

KLÍČOVÉ BODY

Tento přepracovaný právní předpis aktualizuje směrnici 2002/95/ES, která omezuje používání některých nebezpečných látek v EEZ mimo jiné rozšířením omezení používání nebezpečných látek na další EEZ.

Oblast působnosti

 • Příloha směrnice stanoví kategorie EEZ, na něž se tento právní předpis vztahuje. Jedná se o zařízení od domácích spotřebičů po zařízení IT plus otevřená rozmanitá kategorie (platná od července 2019).
 • Zákaz se nyní vztahuje na všechna EEZ a na kabely a náhradní díly. Pro určité zvláštní případy byl vydán krátký seznam výjimek.
 • U některých výrobků byl tento zákaz zaveden postupně. Začíná platit
  • 22. července 2014 pro monitorovací a kontrolní zařízení a zdravotnické prostředky,
  • 22. července 2016 pro pro zdravotnické prostředky in vitro,
  • 22. července 2017 pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje, a
  • 22. července 2019 pro zbývající skupiny výrobků.

Výjimky

Tato omezení se nevztahují na řadu položek, jako jsou zbraně, zařízení určená do vesmíru a velké stacionární průmyslové nástroje (například tiskové stroje, frézovací a vrtací zařízení) a pevné instalace (například elektrické generátory). Výjimku mají také fotovoltaické panely.

Směrnice (EU) 2017/2102 mění směrnici 2011/65/EU s cílem vyřešit řadu problémů, aby nedocházelo k nezamýšleným důsledkům tohoto právního předpisu kvůli otevřené oblasti působnosti zavedené v roce 2011.

Směrnice z oblasti působnosti vyjímá píšťalové varhany a některé nesilniční pojízdné stroje.

Má také za cíl podpořit oběhové hospodářství zrušením zákazu operací na sekundárním trhu (které zahrnují opravy, výměny náhradních dílů, renovace a opětovné použití a modernizaci) pro EEZ, které nespadaly do oblasti působnosti předchozí směrnice 2002/95/ES, ale které nebyly v souladu se směrnicí 2011/65/EU.

Opětovně použité náhradní díly získané z EEZ mohou mýt výjimku, pokud se opětovné použití uskutečňuje v rámci kontrolovatelného uzavřeného systému zpětného odběru mezi podniky a spotřebitel je o opětovném použití náhradních dílů informován.

Výjimky

 • Jsou-li splněna určitá specifická kritéria, nevztahují se omezení po přechodné období na určitá osvobozená použití, např. používání rtuti v energeticky úsporných žárovkách.
 • Dvě přílohy uvádějí list výjimky z omezení. Od zveřejnění směrnice bylo přidáno několik výjimek a další z nich už vypršely a již se neuplatňují; seznamy výjimek jsou nepřetržitě aktualizovány v souladu s technickým pokrokem.

Povinnosti

 • Tato směrnice ukládá výrobcům povinnost zajistit, aby EEZ, která uvádějí na trh, byla navržena a vyrobena v souladu s požadavky stanovenými v právních předpisech.
 • Dovozci musí kontrolovat, zda zařízení bylo schváleno jako splňující příslušné normy.
 • Také distributoři musí zajistit dodržování norem.

Úpravy a přezkum

 • Jednotlivé přílohy, včetně seznamu látek podléhajících omezení a jejich hodnot tolerované koncentrace, se pravidelně přezkoumávají. Budou se aktualizovat podle vědeckého a technického pokroku a s ohledem na rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.
 • Evropská komise provede obecný přezkum do 22. července 2021.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Směrnice platí ode dne 21. července 2011. Směrnice 2011/65/EU přepracovává a nahrazuje směrnici 2002/95/ES (a její následné změny), která měla být provedena do vnitrostátní legislativy zemí EU do roku 2004. Nová pravidla ve směrnici 2011/65/EU měla být provedena do vnitrostátní legislativy zemí EU do roku 2013.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (přepracování) (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88–110)

Postupné změny směrnice 2011/65/EU byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 18.10.2018

Top