EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rámec politiky EU v oblasti klimatu a energetiky (2020 až 2030)

Rámec politiky EU v oblasti klimatu a energetiky (2020 až 2030)

Evropská komise navrhuje rámec pro politiky EU v oblasti klimatu a energetiky v období 2020 až 2030, který vychází z dobrého pokroku při plnění cílů pro rok 2020 v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, získávání energie z obnovitelných zdrojů a energetických úspor. Srdcem rámce pro rok 2030 je 40% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020-2030 (COM(2014) 15 final/2 ze dne 28. 1. 2014 - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Toto sdělení zdůrazňuje nutnost přechodu EU na nízkouhlíkové hospodářství a vychází z významného pokroku, který již byl dosažen při plnění cílů Unie pro rok 2020 v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, získávání energie z obnovitelných zdrojů a energetických úspor.

Po konzultaci zúčastněných stran na základě zelené knihy, která byla zveřejněna v březnu 2013, sdělení znovu potvrzuje nutnost pokračovat v přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, které spotřebitelům zajistí konkurenceschopnou a cenově dostupnou energii, vytvoří růst a pracovní místa, umožní větší bezpečnost dodávek energie a sníží závislost na jejím dovozu.

Komise navrhuje, že rámec v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 by se měl zakládat na plném uskutečnění cílů pro rok 2020 a na:

  • Snížení emisí skleníkových plynů EU o 40 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990, a to pouze pomocí domácích opatření. K těmto opatřením patří kombinace 43% snížení emisí ve srovnání s rokem 2005 v systému obchodování s emisemi a vnitrostátní opatření členských států pro snížení emisí o 30 % z odvětví mimo systém obchodování s emisemi.
  • Zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů spotřebované v EU přinejmenším na 27 %; tento podíl bude závazný na úrovni EU, ale ne na vnitrostátní úrovni, aby členské státy měly flexibilitu plnit své cíle nákladově co efektivnějším způsobem.
  • Reforma systému obchodování s emisemi vytvořením nové rezervy tržní stability a také snížením ročního stropu emisí po roce 2020. Legislativní návrh na vytvoření rezervy byl zveřejněn společně s tímto sdělením.
  • Ještě větší energetická účinnost, důležitá pro konkurenceschopnost, bezpečnost dodávek energie a udržitelnost. Revize směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 později v roce 2014 přispěje k zavedení budoucí politiky úspor energie.
  • Nový evropský systém správy pro dosažení cílů v oblasti klimatu a energetiky. Členské státy si mají vytvořit národní plány pro konkurenceschopnou, bezpečnou a udržitelnou energii. Komise bude plány přezkoumávat a posuzovat.
  • Klíčové ukazatele pro sledování pokroku ve všech aspektech konkurenceschopnosti, bezpečnosti a udržitelné energie.

Rada a Evropský parlament jsou vyzvány k tomu, aby návrh potvrdily. Očekává se, že Rada vydá rozhodnutí do října 2014. Sdělení je součástí širšího balíčku, který zahrnuje legislativní návrh reformy systému obchodování s emisemi, konkurenceschopnosti, plynu z břidlic a cen energie a nákladů.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES. (COM(2014) 20/2 ze dne 22. 1. 2014).

Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (Úřední věstník L 315 ze dne 14.11.2012).

Směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (Úřední věstník L 140 ze dne 5.6.2009)

Směrnice 2009/29/ES, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (revidovaná směrnice o systému obchodování s emisemi) (Úřední věstník L 140 ze dne 5.6.2009).

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (Úřední věstník L 140, 5.6.2009).

Energetický plán do roku 2050 (KOM(2011) 885 v konečném znění ze dne 15. 12. 2011).

Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 (KOM(2011) 112 v konečném znění ze dne 8. 3. 2011)

Směrnice Rady 2013/18/EU ze dne 13. května 2013 , kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (Úřední věstník L 158, 10.6.2013)

Poslední aktualizace 08.06.2014

Top