EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Snižování emisí skleníkových plynů způsobených člověkem (fluorované plyny)

Snižování emisí skleníkových plynů způsobených člověkem (fluorované plyny)

Úkolem nařízení je zmírnit změnu klimatu a chránit životní prostředí snížením emisí fluorovaných skleníkových plynů (F-plyny). Jeho cílem je snížit je do roku 2030 oproti dnešním úrovním o dvě třetiny.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.

PŘEHLED

Úkolem nařízení je zmírnit změnu klimatu a chránit životní prostředí snížením emisí fluorovaných skleníkových plynů (F-plyny). Jeho cílem je snížit je do roku 2030 oproti dnešním úrovním o dvě třetiny.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanovuje pravidla pro omezování úniků, používání, znovuzískávání a zneškodňování F-plynů. Zakazuje prodej některých výrobků obsahujících F-plyny.

Zahrnuje částečně fluorované uhlovodíky (HFC)*, zcela fluorované uhlovodíky (PFC)* a fluorid sírový (SF6)*.

Stanoví celkový roční limit pro vliv HFC na klima. Ten se bude v letech 2015 až 2030 postupně snižovat.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení stanovuje následující povinnosti:

  • Úmyslné vypouštění F-plynů je zakázáno, pokud to není technicky nezbytné pro určené použití výrobku. Výrobci musí vynaložit maximální úsilí k omezení emisí během výroby, přepravy a skladování F-plynů.
  • Provozovatelé zařízení obsahujícího F-plyny musí přijmout preventivní opatření, aby zabránili jakémukoli úniku. Musí zajistit pravidelné kontroly těsnosti. Požadavky se mění podle potenciálního vlivu na klima nebo podle toho, zda je zařízení hermeticky uzavřené.
  • Vnitrostátní orgány nesou odpovědnost za zavádění certifikačních a školicích programů pro podniky a osoby provádějící instalaci, servis, údržbu, opravu nebo vyřazení zařízení obsahujících F-plyny z provozu a znovuzískávání F-plynů.
  • V období let 2015 až 2025 zavádí postupně zákazy prodeje nových předmětů, například některých kategorií lednic a mrazáků, klimatizací, pěn a aerosolů obsahujících F-plyny, kde existují bezpečnější alternativy, které jsou pro klima příznivější.
  • Snižuje vliv používání HFC na klima v průběhu času. Roční limit HFC na trhu v roce 2030 činí 21 % úrovní z období 2009-2012. Aby bylo zajištěno dodržování limitů, přiděluje Komise výrobcům a dovozcům roční kvóty. Ty nesmí být překročeny.
  • Výrobci, dovozci, vývozci, uživatelé krmiv a podniky, kteří ničí F-plyny, musí každý rok podávat Komisi zprávy. Dovozci zařízení obsahujících F-plyny musí postupovat stejně a od roku 2017 musí předkládat důkazy, že množství HFC v jejich dovezených zařízeních jsou započítány.

Komise předloží do 31. prosince 2022 zprávu o účincích nařízení.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 1. ledna 2015.

KONTEXT

F-plyny jsou skleníkové plyny způsobené člověkem, které mají vliv na oteplování planety až 23 000krát větší než oxid uhličitý. Představují 2 % emisí skleníkových plynů EU. F-plyny lze často nahradit alternativami, které jsou pro klima příznivější.

KLÍČOVÉ POJMY

* HFC se používají jako chladiva, čisticí rozpouštědla a pěnotvorná činidla (například hasicí přístroje).

* PFC se používají při výrobě polovodičů, jako čisticí rozpouštědla a jako pěnotvorná činidla.

* Fluorid sírový se používá při výrobě vysokonapěťových spínacích zařízení a výrobě hořčíku.

Další informace najdete na internetových stránkách Generálního ředitelství Evropské komise pro oblast klimatu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 517/2014

9. 6. 2014

-

Úřední věstník L 150 ze dne 20. 5. 2014, s. 195-230.

Poslední aktualizace 23.07.2015

Top