Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jednání OSN o klimatu: Kjótský protokol – první kontrolní období

Jednání OSN o klimatu: Kjótský protokol – první kontrolní období

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí Rady 2002/358/ES o schválení Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu jménem EU a o společném plnění závazků z něj vyplývajících

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Jménem EU schvaluje Kjótský protokol — dohodu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) — a potvrzuje, že EU a 15 zemí, které byly jejími členy v době, kdy byl tento právní akt přijat („země patnáctky“), splní závazek snížit emise skleníkových plynů o 8 % pod úroveň roku 1990 v EU jako celku.

KLÍČOVÉ BODY

 • Protože Kjótský protokol umožnil skupinám zemí plnit cíle společně, celkové 8% snížení pro EU a země EU se rozdělilo na právně závazné vnitrostátní cíle, přizpůsobené relativnímu bohatství každé země v tehdejší době.
 • Toto rozhodnutí stanoví emisní limity nebo snížení pro země patnáctky od roku 2008 do roku 2012. Jsou následující:
  • EU sníží celkové úrovně emisí na 92 %,
  • osm zemí emise sníží, od 72 % (Lucembursko) do 94 % (Nizozemsko),
  • pět zemí smí emise zvýšit, od 104 % (Švédsko) do 127 % (Portugalsko),
  • dvě země (Francie a Finsko) je udrží na stávající hodnotě (100 %).
 • Podobné individuální cíle byly stanoveny zemím, které přistoupily k EU po přijetí Kjótského protokolu – s výjimkou Kypru a Malty, které nemají stanoveny žádné cíle v této oblasti.
 • EU a země EU své závazky v prvním kontrolním období Kjótského protokolu (2008–2012) splnily.
 • Pro překlenutí mezery v době mezi koncem 1. kjótského období a začátkem nové celosvětové dohody v roce 2020 přijalo 37 rozvinutých zemí a EU druhé kontrolní období. Ustanovení pro období 2013–2020 byla přijata na Konferenci o změně klimatu v Dohá v prosinci 2012.

KONTEXT

Kjótský protokol byl až do Konference o změně klimatu v Paříži v prosinci 2015 jedinou právně závaznou dohodou o snižování emisí skleníkových plynů na světě. Byl přijat v prosinci 1997 a obsahuje závazky průmyslových zemí, že v prvním kontrolním období (2008–2012) sníží své emise šesti skleníkových plynů (oxidu uhličitého, metanu, oxidu dusného, částečně fluorovaných uhlovodíků, zcela fluorovaných uhlovodíků a fluoridu sírového) v průměru o 5 % oproti úrovním z roku 1990.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 2. května 2002.

KONTEXT

První kontrolní období Kjótského protokolu (2008–12) na internetových stránkách Evropské komise

AKT

Rozhodnutí Rady 2002/358/ES ze dne 25. dubna 2002 o schválení Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu jménem Evropského společenství a o společném plnění závazků z něj vyplývajících (Úř. věst. L 130 ze dne 15.5.2002, s. 1–3)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1339 ze dne 13. července 2015 o uzavření Změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu dohodnuté v Dohá jménem Evropské unie a o společném plnění závazků z ní vyplývajících (Úř. věst. L 207, 4.8.2015, s. 1–5)

Poslední aktualizace 08.02.2016

Top