EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ke konkurenceschopné udržitelné a bezpečné energii pro Evropu

Ke konkurenceschopné udržitelné a bezpečné energii pro Evropu

Evropská unie (EU) se zavázala snížit své emise skleníkových plynů nejméně o 80-95 % do roku 2050 ve srovnání s rokem 1990. Má jasnou agendu do roku 2020. S cílem poskytnout jistotu investorům, vládám a občanům vytyčuje nyní nový směr pro své ambice v oblasti dekarbonizace pro následující tři desetiletí.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Energetický plán do roku 2050 (KOM(2011) 885 v konečném znění ze dne 15. 12. 2011).

PŘEHLED

Evropská unie (EU) se zavázala snížit své emise skleníkových plynů nejméně o 80-95 % do roku 2050 ve srovnání s rokem 1990. Má jasnou agendu do roku 2020. S cílem poskytnout jistotu investorům, vládám a občanům vytyčuje nyní nový směr pro své ambice v oblasti dekarbonizace pro následující tři desetiletí.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Energetický plán zkoumá různé scénáře pro dosažení konkurenceschopného nízkouhlíkového hospodářství do roku 2050 při současném zabezpečení dodávek energie. Prokazuje, že ať už bude vybrán kterýkoli scénář, cíle týkající se dekarbonizace jsou splnitelné.

KLÍČOVÉ BODY

Pro dosažení nového energetického systému určuje energetický plán následující faktory:

  • Stávající strategie Energie 2020, se svou schopností pomoci snížit emise do roku 2050 o 40 %, musí být splněna v plné míře.
  • Primární pozornost by se měla věnovat energetické účinnosti, zejména u nových a starých budov, v dopravě, u výrobků a spotřebičů.
  • Obnovitelné zdroje mají potenciál zajistit do roku 2030 zhruba 30 % celkové spotřeby energie v EU.
  • Pro komerční uplatnění nízkouhlíkových technologií jsou zapotřebí vyšší veřejné a soukromé investice do výzkumu a rozvoje a technologických inovací.
  • Nahrazení uhlí a ropy plynem může se stávajícími technologiemi snížit emise nejméně do roku 2030 nebo až do roku 2035.
  • Ceny energií musí lépe odrážet skutečné náklady, zejména u nových investic. Čím dříve to bude provedeno, tím snadnější bude přechod na nízkouhlíkový systém.
  • V EU a sousedních zemích je zapotřebí nová energetická infrastruktura, například pro elektrická vozidla, a sklady.
  • Nejdůležitější musí zůstat bezpečnost a ochrana tradičních a nových zdrojů energie.
  • EU by měla zaujmout širší a koordinovanější přístup k mezinárodním energetickým vztahům a ke změnám pro řešení změny klimatu.
  • Musí být vytyčeny konkrétní milníky pro dosažitelné cíle a pro navedení investorů, neboť další krok činí EU tím, že definuje svůj politický rámec do roku 2030.

KONTEXT

Evropský energetický systém potřebuje změnit z důvodu klimatu, bezpečnosti a hospodářství. Investice do energetiky přinášejí výsledky až po určité době. Rozhodnutí přijatá dnes již utvářejí energetický systém roku 2050, jelikož se začíná vyměňovat stárnoucí infrastruktura a jsou vyvíjeny nové formy energie. V této transformaci potřebují veřejní i soukromí investoři jasnou představu o směru, jakým se EU ubírá.

Viz též internetové stránky Evropské komise věnované energetické strategii a plánu do roku 2050.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Energie 2020, strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii (COM(2010) 639 final ze dne 10. 11. 2010).

Poslední aktualizace 30.07.2015

Top