EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Znovuzačlenění dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Doporučení Rady – začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce EU

CO JE CÍLEM TOHOTO DOPORUČENÍ?

 • Kromě negativních účinků na samy nezaměstnané osoby dlouhodobá nezaměstnanost zpomaluje potenciální růst ekonomik Evropské unie (EU) a zvyšuje riziko sociálního vyloučení, chudoby a nerovnosti, zvyšuje náklady na sociální služby a zatěžuje veřejné finance.
 • Toto doporučení má zemím EU nabídnout šablonu pro řešení této problematiky.

KLÍČOVÉ BODY

Doporučení pro země EU

Uchazeči o zaměstnání by se měli motivovat k tomu, aby se zaregistrovali u služeb zaměstnanosti, a získali tak lepší informace o dostupné podpoře. Do 18 měsíců od začátku nezaměstnanosti by uchazečům o zaměstnání měla být nabídnuta dohoda o pracovní integraci, která bude obsahovat:

 • jednotné kontaktní místo, které jim pomůže získat pracovní poměr,
 • individuální posouzení zahrnující zaměstnatelnost, překážky, které jim brání zaměstnání získat, a předchozí hledání pracovního místa,
 • kombinaci příslušných služeb poskytovaných různými organizacemi,
 • individuální poradenství ze strany služeb zaměstnanosti a dalších partnerů,
 • jasné cíle a povinnosti, například aktivně hledat pracovní místo, přijmout nabídku vhodné práce a zapojovat se do vzdělávání či odborné přípravy.

Dohoda o pracovní integraci by měla podrobně uvádět, co služba nezaměstnané osobě nabízí. V závislosti na dostupnosti v každé zemi EU a na základě individuálních okolností by dohoda mohla zahrnovat:

 • pomoc při hledání zaměstnání i po jeho nalezení,
 • uznávání neformálního* a informálního* učení,
 • rehabilitaci, poradenství a doporučení,
 • vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu,
 • pracovní zkušenosti,
 • sociální podporu,
 • předškolní vzdělávání a péči,
 • služby zdravotní a dlouhodobé péče,
 • poradenství při řešení dluhů,
 • podporu na bydlení a dopravu.

Dohoda o pracovní integraci by měla být pravidelně přezkoumávána s ohledem na změny individuální situace. Mezi příslušnými poskytovateli služeb by mělo existovat bezpečné sdílení informací o historii podpory a posouzeních a uchazeči by měli být lépe informováni o volných pracovních místech a možnostech odborné přípravy. Pokud je to vhodné, takové možnosti mohou být v jiných regionech a v dalších zemích EU, a to zejména pomocí Evropského portálu pracovní mobility (EURES).

Užší vazby se zaměstnavateli

Země EU by také měly:

 • podporovat a rozvíjet partnerství mezi zaměstnavateli, sociálními partnery, službami zaměstnanosti, státními orgány, sociálními službami a poskytovateli služeb vzdělávání a odborné přípravy,
 • rozvíjet služby pro zaměstnavatele, například hledání volných pracovních míst, podporu při umisťování uchazečů, odborné vedení na pracovišti a odbornou přípravu a podporu po umístění do zaměstnání,
 • soustředit finanční pobídky na programy podporující začleňování na trh práce, například dotace na přijímání pracovníků a snižování příspěvků na sociální zabezpečení.

Posuzování a monitorování

Doporučení Komisi

Komisi se doporučuje:

 • podporovat a koordinovat dobrovolné iniciativy a sdružení společností, které se zapojují do udržitelného začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce,
 • podporovat projekty sociálních inovací, které mají začleňovat dlouhodobě nezaměstnané osoby na trh práce, především v rámci osy Progress programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI),
 • zhodnotit opatření přijatá v návaznosti na toto doporučení a do 15. února 2019 podat Radě zprávu.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Neformální učení: organizované učení (např. vedené učitelem nebo osobou zkušenější, než je příjemce takového učení), které může nebo nemusí být založeno na školních osnovách. Staví na dovednostech studenta, ale nevede k formální kvalifikaci. Jako příklad lze uvést skautské hnutí.

Informální učení: učení, které není založeno na školních osnovách a nevede ke kvalifikaci. Učitelem je někdo zkušenější, než je příjemce takového učení. Jako příklad lze uvést rodiče, který učí dítě abecedu.

HLAVNÍ DOKUMENT

Doporučení Rady ze dne 15. února 2016 o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce (Úř. věst. C 67, 20.2.2016, s. 1–5)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1848 ze dne 5. října 2015 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států pro rok 2015 (Úř. věst. L 268, 15.10.2015, s. 28–32)

Poslední aktualizace 22.11.2016

Top